Preskoči na sadržaj

O računalnim praktikumima za nastavu

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija održava nastavu u četiri računalna praktikuma:

 • O-350/O-351 i O-366/O-367 s po 36 računala (35 studentskih i jedno nastavničko),
 • O-359 s 21 računalom (20 studentskih i jedno nastavničko) i
 • O-365 s 26 računala (25 studentskih i jedno nastavničko).

Upute za instalacija i konfiguracija računala u računalnim praktikumima

U nastavku je opisan način instalacije i konfiguracije računala u računalnim praktikumima. Pritom pretpostavljamo da je operacijski sustav Windows, bez obzira radi li se o verziji 10 ili 11, instaliran na računalima u konfiguraciji pokretanja putem UEFI-ja te da su instalirane sve dostupne nadogradnje. Nadalje pretpostavljamo da računala u sebi imaju SSD i HDD, da je sav hardver ispravan, da je UEFI firmware ("BIOS") osvježen na zadnju dostupnu verziju i da je u konfiguraciji firmwarea:

Instalacija operacijskog sustava Manjaro uz operacijski sustav Windows

Operacijski sustav Manjaro, popularnu distribuciju Linuxa temeljenu na Arch Linuxu, instalirat ćemo u konfiguraciji dualnog pokretanja s operacijskim sustavom Windows.

Kod instalacije Manjara iskoristit ćemo njegov ugrađeni instalacijski alat Calamares. Prilikom instalacije ćemo:

 • na stranici Particije:
  • iskoristiti postojeću EFI particiju stvorenu prilikom instalacije operacijskog sustava Windows
  • particiju koju ćemo montirati na / napraviti na SSD-u s datotečnim sustavom btrfs
  • particiju koju ćemo montirati na /home napraviti na HDD-u s datotečnim sustavom ext4
 • na stranici Korisnici:
  • postaviti ime na FIDIT Sensei
  • postaviti korisničko ime na sensei
  • postaviti ime domaćina na odj-oxxx-yyy
  • postaviti zaporku po želji
  • isključiti automatsku prijavu bez traženja zaporke i uključiti korištenje iste zaporke za administratorski račun

Nakon instalacije ponovno ćemo pokrenuti računalo.

Konfiguracija operacijskog sustava Manjaro nakon instalacije

Konfigurirat ćemo GRUB. U datoteci /etc/default/grub ćemo:

 • promijeniti liniju GRUB_DEFAULT=0 u GRUB_DEFAULT=2 tako da se kao zadani pokreće operacijski sustav Windows
 • promijeniti liniju GRUB_TIMEOUT=5 u GRUB_TIMEOUT=90 tako da onaj tko pokreće sva računala u računalnom praktikumu za potrebe održavanja ima vremena odabrati pokretanje operacijskog sustava Manjaro prije nego pokrene zadani operacijski sustav
 • odkomentirati liniju #GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true, odnosno maknuti # i ostaviti GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true, tako da se koriste nazivi uređaja umjesto UUID-a diskova što olakšava kloniranje particije operacijskog sustava među računalima

Dodatno ćemo instalirati Avahi i uključiti pokretanje njegovog daemona:

$ sudo pamac install avahi
(...)
$ sudo systemctl enable --now avahi-daemon.service

Naposlijetku ćemo uključiti pokretanje OpenSSH daemona:

$ sudo systemctl enable --now sshd.service

i generirati novi SSH ključ sa zadanim postavkama i bez zaporke:

$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/sensei/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/sensei/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/sensei/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/sensei/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:x8BAgC63dlAV/QJclVtUHuB7w9XWdcQFVNyJ6z8vjUU sensei@odj-oxxx-yyy
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]----+
|  ..==+...oo+**X|
| . . oo. ...o oO|
| . .  .o. o. o =|
|. +   .oo + oE|
| o o  S.o o +. |
| o .  .  o ..|
| . .     .+ |
|       oo.|
|        .+|
+----[SHA256]-----+

Dodat ćemo novostvoreni ključ u .ssh/authorized_keys ručno ili naredbom:

$ ssh-copy-id localhost
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/sensei/.ssh/id_rsa.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with:  "ssh 'localhost'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added

Kloniranje slike diska instaliranog operacijskog sustava na računala

Iskoristit ćemo Clonezillu za stvaranje slike diska koja se može prebaciti na ostala računala i pohraniti je na neki vanjski medij. Zatim ćemo prebaciti tu sliku na ostala računala.

Note

U nastavku ćemo pretpostaviti da su upute pisane za računalni praktikum O-359. Ostali računalni praktikumi se konfiguriraju analogno.

Nakon kloniranja i uspješnog pokretanja operacijskog sustava Manjaro postavit ćemo ime domaćina naredbom:

$ sudo hostnamectl hostname odj-o359-101

te u datoteci /etc/hosts promijeniti liniju 127.0.1.1 odj-oxxx-yyy u 127.0.1.1 odj-o359-101. Varirat ćemo broj koji se odnosi na računalni praktikum i broj koji se odnosi na pojedino računalo po potrebi.

Konfiguracija nastavničkog računala

Na nastavničkom računalu ćemo instalirati Ansible naredbom:

$ sudo pamac install ansible

Stvorit ćemo datoteku /etc/ansible/hosts sadržaja:

[o359]
odj-o359-101.local
odj-o359-102.local
odj-o359-103.local
odj-o359-104.local
odj-o359-105.local
odj-o359-106.local
odj-o359-107.local
odj-o359-108.local
odj-o359-109.local
odj-o359-110.local
odj-o359-111.local
odj-o359-112.local
odj-o359-113.local
odj-o359-114.local
odj-o359-115.local
odj-o359-116.local
odj-o359-117.local
odj-o359-118.local
odj-o359-119.local
odj-o359-120.local
odj-o359-121.local

[o359stud]
odj-o359-102.local
odj-o359-103.local
odj-o359-104.local
odj-o359-105.local
odj-o359-106.local
odj-o359-107.local
odj-o359-108.local
odj-o359-109.local
odj-o359-110.local
odj-o359-111.local
odj-o359-112.local
odj-o359-113.local
odj-o359-114.local
odj-o359-115.local
odj-o359-116.local
odj-o359-117.local
odj-o359-118.local
odj-o359-119.local
odj-o359-120.local
odj-o359-121.local

Ansible playbook datoteke za instalaciju, konfiguraciju i održavanje računalnog praktikuma te pomoćne radnje prilikom održavanja nastave i ispita

Note

Ansible playbook datoteke u nastavku provjerene su korištenjem Ansible Linta i profila production.

Administratorske operacije u računalnom praktikumu

Nadogradnja svih paketa operacijskog sustava

- name: All hosts up-to-date
 hosts: o359
 become: true

 tasks:
  - name: Full system upgrade
   community.general.pacman:
    update_cache: true
    upgrade: true

  - name: Run Pamac update including AUR packages
   ansible.builtin.command: /usr/bin/pamac update --no-confirm --aur
   register: pamac_update_aur
   changed_when: pamac_update_aur.rc == 0

  - name: Clean up afterwards
   ansible.builtin.file:
    path: /var/tmp/pamac-build-sensei
    state: absent

Ponovno pokretanje računala

- name: Reboot student hosts
 hosts: o359stud
 become: true

 tasks:
  - name: Unconditionally reboot the machine
   ansible.builtin.reboot:

Isključivanje računala

- name: Shut down student hosts
 hosts: o359stud
 become: true

 tasks:
  - name: Unconditionally shut down the machine
   community.general.shutdown:

Dohvaćanje informacije o verziji UEFI firmwarea, odnosno BIOS-a

- name: Print UEFI firmware or BIOS version to standard output
 hosts: o359
 become: true

 tasks:
  - name: Print to stdout and filter
   ansible.builtin.shell: set -o pipefail && dmidecode | grep Version
   register: dmidecode_version
   changed_when: false

  - name: Prin information retrieved in previous task
   ansible.builtin.debug:
    var: dmidecode_version.stdout_lines

Instalacija i konfiguracija Veyona

Todo

Ovdje treba dodatno opisati proces instalacije i konfiguracije Veyona.

Instalacija softvera za studije na FIDIT-u

- name: Install software for courses at FIDIT
 hosts: o359
 become: true

 tasks:
  - name: Install npm and solidity
   community.general.pacman:
    name:
     - emacs
     - tree
     - php
     - xdebug
     - jq
     - siege
     - npm
     - python-cryptography
     - docker
     - docker-buildx
     - docker-compose
     - virt-manager
     - qemu-full
     - ansible
     - ansible-lint
     - python-django
     - python-pylint
     - mypy
     - autopep8
     - python-isort
     - python-black
     - flake8
     - python-flake8-black
     - python-flake8-docstrings
     - python-flake8-isort
     - python-pytest
     - python-pytest-isort
     - python-pytest-flake8
     - python-mpi4py
     - shadow
     - jdk11-openjdk
     - intellij-idea-community-edition
    state: present

  - name: Run Pamac update including AUR packages
   ansible.builtin.command: /usr/bin/pamac build --no-confirm visual-studio-code-bin mozart2-bin emacs-oz-mode gns3-gui gns3-server ns3 simgrid solidity-bin
   register: pamac_build
   changed_when: pamac_build.rc == 0

  - name: Clean up afterwards
   ansible.builtin.file:
    path: /var/tmp/pamac-build-sensei
    state: absent

Instalacija softvera za kolegij INF-BioTech

- name: Install software for INF-BioTech course
 hosts: o359
 become: true

 tasks:
  - name: Install Open Babel with GUI, PyMOL, and Python packages
   community.general.pacman:
    name:
     - openbabel
     - wxwidgets-gtk3
     - pymol
     - python-matplotlib
     - python-pandas
     - python-scipy
     - python-sympy
    state: present

  - name: Build and install Avogadro and UGENE
   ansible.builtin.command: /usr/bin/pamac build --no-confirm avogadroapp ugene
   register: pamac_build
   changed_when: pamac_build.rc == 0

  - name: Clean up afterwards
   ansible.builtin.file:
    path: /var/tmp/pamac-build-sensei
    state: absent

Konfiguracija zadanog OS-a za pokretanje u GRUB-u

- name: Configure GRUB default
 hosts: o359
 become: true

 tasks:
  - name: Ensure GRUB boots Manjaro by default
   ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/default/grub
    regexp: '^GRUB_DEFAULT='
    line: 'GRUB_DEFAULT=0'

  - name: Make GRUB config
   ansible.builtin.command: grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
   register: grub_mkconfig
   changed_when: grub_mkconfig.rc == 0

Konfiguracija bilježenja vremena pristupa u datotečnom sustavu

- name: Enable atime in /etc/fstab
 hosts: o359
 become: true

 tasks:
  - name: Ensure SELinux is set to enforcing mode
   ansible.builtin.lineinfile:
    path: /etc/fstab
    regexp: '^UUID=6797c252-79f2-4278-9563-1bb6a7bbe222'
    line: 'UUID=6797c252-79f2-4278-9563-1bb6a7bbe222 /home ext4 defaults,strictatime 0 0 '

Konfiguracija Dockera

- name: Configure Docker
 hosts: o359
 become: true

 tasks:
  - name: Create data directory
   ansible.builtin.file:
    path: /home/data
    state: directory
    mode: '0755'

  - name: Create directory for Docker data
   ansible.builtin.file:
    path: /home/data/docker
    state: directory
    mode: '0710'

  - name: Create directory for Docker configuration
   ansible.builtin.file:
    path: /etc/docker
    state: directory
    mode: '0755'

  - name: Configure Docker data path
   ansible.builtin.copy:
    content: |
     {
      "data-root": "/home/data/docker"
     }
    dest: /etc/docker/daemon.json
    mode: '0755'

  - name: Restart Docker daemon
   ansible.builtin.systemd:
    name: docker.service
    state: restarted

  - name: Remove existing docker data root
   ansible.builtin.file:
    path: /var/lib/docker
    state: absent

  - name: Enable socket for Docker daemon
   ansible.builtin.systemd:
    name: docker.socket
    state: started
    enabled: true

Konfiguracija libvirta

- name: Configure libvirt
 hosts: o359
 become: true

 tasks:
  - name: Create data directory
   ansible.builtin.file:
    path: /home/data
    state: directory
    mode: '0755'

  - name: Destroy default libvirt pool
   ansible.builtin.command: /usr/bin/virsh pool-destroy default
   ignore_errors: true
   register: virsh_pool_destroy
   changed_when: virsh_pool_destroy.rc == 0

  - name: Remove existing libvirt images in default pool directory
   ansible.builtin.file:
    path: /var/lib/libvirt/images
    state: absent

  - name: Delete default libvirt pool
   ansible.builtin.command: /usr/bin/virsh pool-delete default
   ignore_errors: true
   register: virsh_pool_delete
   changed_when: virsh_pool_delete.rc == 0

  - name: Undefine default libvirt pool
   ansible.builtin.command: /usr/bin/virsh pool-undefine default
   ignore_errors: true
   register: virsh_pool_undefine
   changed_when: virsh_pool_undefine.rc == 0

  - name: Create directory for libvirt images
   ansible.builtin.file:
    path: /home/data/libvirt/images
    state: directory
    mode: '0755'

  - name: Define new default libvirt pool
   ansible.builtin.command: /usr/bin/virsh pool-define-as default dir - - - - /home/data/libvirt/images
   register: virsh_pool_define_as
   changed_when: virsh_pool_define_as.rc == 0

  - name: Build new default libvirt pool
   ansible.builtin.command: /usr/bin/virsh pool-build default
   register: virsh_pool_build
   changed_when: virsh_pool_build.rc == 0

  - name: Start new default libvirt pool
   ansible.builtin.command: /usr/bin/virsh pool-start default
   register: virsh_pool_start
   changed_when: virsh_pool_start.rc == 0

  - name: Autostart new default libvirt pool
   ansible.builtin.command: /usr/bin/virsh pool-autostart default
   register: virsh_pool_autostart
   changed_when: virsh_pool_autostart.rc == 0

  - name: Restart libvirt daemon
   ansible.builtin.systemd:
    name: libvirtd.service
    state: restarted

  - name: Enable socket for libvirt daemon
   ansible.builtin.systemd:
    name: libvirtd.socket
    state: started
    enabled: true

Konfiguracija zaporke korisnika s administratorskim ovlastima

- name: Change password for user sensei
 hosts: o359
 become: true

 tasks:
  - name: Change password for user sensei
   ansible.builtin.user:
    name: sensei
    password: $6$o9vnobuw1GRKliS1$V1IzPOorSQFzdtc/FSlGhZzqLEtAPoH2sw8eJyYRJphrdCa8AS1UXuvgSgWdFzUu3Y9UQp11y7VkXP4sLUW9V1

Konfiguracija (običnog) korisnika

- name: Add user korisnik, amend user directory and skeleton with useful files
 hosts: o359
 become: true

 tasks:
  - name: Add user korisnik
   ansible.builtin.user:
    name: korisnik
    comment: FIDIT korisnik
    password: $6$CvycajZY8Z5mk0qC$AdU3seLtogi4XJGXa1MwRuBZ7pHiuLrQaricpAJ2Id5sqV1.UBoUS//yKGPxrK9nzgvmiiIJI2isGamrtGBGD.
    shell: /bin/bash
    groups: docker,libvirt
    append: true

  - name: Create configuration directory for SSH
   ansible.builtin.file:
    path: /home/korisnik/.ssh
    state: directory
    owner: korisnik
    group: korisnik
    mode: '0700'

  - name: Add FIDIT authorized key
   ansible.builtin.copy:
    content: |
     ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCxmpMTCt+Tc6T31WXou0RIjzrJwtvtR\
     0eAcu1NMdACQv0SaOrcSPaXwT7mQJzaI1yHJuU0jGvA5mKEETPBIyZb63drWuqpsC0oCF\
     YRUZ/drXv8EPyy+J/iPDAFGywetewuqMSzMG7BsePXVjRWgJUN3ZU2wDEeCndUjn5TMLg\
     99UFueAUI3/o5G0HyeCR3PbzbSP4iVK+dr0yEs1q/2RfSwm2qABA7X1cY5x/Hf2MZx9rx\
     rvzXMvkeYYnChsVjOtKTEuTKNOA+ylQ12o6FVNZrNNWD+gZrc5eI0yPwX3WPRkNKFG8h4\
     pwz7zGSYQAR+SzcvNr8G+vqRW1eYvTPw/KwzreX4FhxDEYqYK8KouhQypZss8REPGP61j\
     8gicHoSpdYq52TJhIEK0Z9tYV4zV1HdCoTKY81OVYew3V0P2ycgNJEfPVbg1nF2v3w3wK\
     y9pvP0xELyQZDNjU8XtuPI6PLBoD3XPssJQY7Z7T4ZJ0OXw6dCzodlRhgXji0Og7IWCk=
     fidit-korisnik
    dest: /home/korisnik/.ssh/authorized_keys
    owner: korisnik
    group: korisnik
    mode: '0600'

  - name: Create configuration directory for SSH
   ansible.builtin.file:
    path: /etc/skel/.ssh
    state: directory
    mode: '0755'

  - name: Add FIDIT authorized key
   ansible.builtin.copy:
    content: |
     ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAABgQCxmpMTCt+Tc6T31WXou0RIjzrJwtvtR\
     0eAcu1NMdACQv0SaOrcSPaXwT7mQJzaI1yHJuU0jGvA5mKEETPBIyZb63drWuqpsC0oCF\
     YRUZ/drXv8EPyy+J/iPDAFGywetewuqMSzMG7BsePXVjRWgJUN3ZU2wDEeCndUjn5TMLg\
     99UFueAUI3/o5G0HyeCR3PbzbSP4iVK+dr0yEs1q/2RfSwm2qABA7X1cY5x/Hf2MZx9rx\
     rvzXMvkeYYnChsVjOtKTEuTKNOA+ylQ12o6FVNZrNNWD+gZrc5eI0yPwX3WPRkNKFG8h4\
     pwz7zGSYQAR+SzcvNr8G+vqRW1eYvTPw/KwzreX4FhxDEYqYK8KouhQypZss8REPGP61j\
     8gicHoSpdYq52TJhIEK0Z9tYV4zV1HdCoTKY81OVYew3V0P2ycgNJEfPVbg1nF2v3w3wK\
     y9pvP0xELyQZDNjU8XtuPI6PLBoD3XPssJQY7Z7T4ZJ0OXw6dCzodlRhgXji0Og7IWCk=
     fidit-korisnik
    dest: /etc/skel/.ssh/authorized_keys
    mode: '0644'

  - name: Create directory for Konsole profiles
   ansible.builtin.file:
    path: /home/korisnik/.local/share/konsole
    state: directory
    owner: korisnik
    group: korisnik
    mode: '0755'

  - name: Add FIDIT profile to Konsole
   ansible.builtin.copy:
    content: |
     [General]
     Command=/usr/bin/bash
     Name=FIDIT
    dest: /home/korisnik/.local/share/konsole/fidit.profile
    owner: korisnik
    group: korisnik
    mode: '0644'

  - name: Configure Konsole to have FIDIT profile as default
   ansible.builtin.copy:
    content: |
     [Desktop Entry]
     DefaultProfile=fidit.profile
    dest: /home/korisnik/.config/konsolerc
    owner: korisnik
    group: korisnik
    mode: '0600'

  - name: Create directory for Konsole profiles
   ansible.builtin.file:
    path: /etc/skel/.local/share/konsole
    state: directory
    mode: '0755'

  - name: Add FIDIT profile to Konsole
   ansible.builtin.copy:
    content: |
     [General]
     Command=/usr/bin/bash
     Name=FIDIT
    dest: /etc/skel/.local/share/konsole/fidit.profile
    mode: '0644'

  - name: Configure Konsole to have FIDIT profile as default
   ansible.builtin.copy:
    content: |
     [Desktop Entry]
     DefaultProfile=fidit.profile
    dest: /etc/skel/.config/konsolerc
    mode: '0644'

Nastavničke operacije u računalnom praktikumu

Odjava korisnika (logout.yml)

- name: Logout user korisnik
 hosts: o359stud

 tasks:
  - name: Kill processes owned by user korisnik using loginctl
   ansible.builtin.command: /usr/bin/loginctl --signal=KILL kill-user korisnik
   ignore_unreachable: true
   changed_when: true

Brisanje datoteka u kućnom direktoriju korisnika (delete.yml)

- name: Restore files in home directory of user korisnik to defaults
 hosts: o359stud

 tasks:
  - name: Remove files in home directory of user korisnik
   ansible.builtin.shell: rm -r /home/korisnik/{*,.[!.]*}
   args:
    executable: /bin/bash
   ignore_errors: true
   register: rm_home_korisnik
   changed_when: true

  - name: Copy files from /etc/skel to home directory of user korisnik
   ansible.builtin.shell: cp -r /etc/skel/.[!.]* /home/korisnik
   args:
    executable: /bin/bash
   changed_when: true

  - name: Change permisions for SSH configuration directory
   ansible.builtin.file:
    path: /home/korisnik/.ssh
    state: directory
    mode: '0700'

  - name: Change permisions for SSH authorized keys file
   ansible.builtin.file:
    path: /home/korisnik/.ssh/authorized_keys
    state: file
    mode: '0600'

  - name: Change permisions for Konsole resource configuration
   ansible.builtin.file:
    path: /home/korisnik/.config/konsolerc
    state: file
    mode: '0600'

Instalacija Confluent Platform korištenjem Dockera

- name: Install and run Confluent Platform via Docker
 hosts: o359

 tasks:
  - name: Git checkout
   ansible.builtin.git:
    repo: 'https://github.com/confluentinc/cp-all-in-one.git'
    dest: /home/korisnik
    version: 7.3.0-post

  - name: Docker compose
   ansible.builtin.command: /usr/bin/docker-compose up -d -- build
   args:
    chdir: /home/korisnik/cp-all-in-one/cp-all-in-one/
   changed_when: true

Ograničavanje pristupa Moodle testu na temelju IP adrese

Moodleova aktivnost Test u pripadnim Postavkama sadrži odjeljak Dodatna ograničenja tijekom rješavanja. Među dodatnim ograničenjima postoji i mogućnost Ograničavanja pristupa samo ovim IP adresama (dokumentacija). Za IP adresu se navodi javna adresa odgovarajućeg računalnog praktikuma iz popisa u nastavku; u slučaju da postoji potreba za provjerom adrese na licu mjesta, može se iskoristiti Detektor adrese IP.

O-350/351

193.198.209.231

O-359

193.198.209.234

O-365

193.198.209.232

O-366/367

193.198.209.233

 1. Distribucije temeljene na Arch Linuxu moguće je konfigurirati tako da se pokreću kad je Secure Boot uključen, ali to komplicira održavanje i nepotrebno je na računalima koja se koriste samo u nastavne svrhe. 

 2. Sustav za virtualizaciju QEMU/KVM, kojeg koristi emulator operacijskog sustava Android, zahtijeva hardverski potpomognutu virtualizaciju za svoj rad. 

Author: Vedran Miletić