Preskoči na sadržaj

Upravljanje računalnim sustavima

Opće informacije

Nositelj predmeta: doc. dr. sc. Vedran Miletić
Naziv predmeta: Upravljanje računalnim sustavima
Studijski program: Preddiplomski sveučilišni studij Informatika
Status predmeta: obvezatan za modul KS
Godina: 3.
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:

 • ECTS koeficijent opterećenosti studenata: 5
 • Broj sati (P+V+S): 30+30+0

Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta usvajanje znanja o upravljanja računalnim sustavima i vještina za korištenje alata za instalaciju i nadogradnju operacijskog sustava te nadzor i upravljanje računalnim sustavom.

Uvjeti za upis predmeta

Položen predmet Operacijski sustavi i odslušan predmet Računalne mreže.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza studenti budu sposobni:

I1. Napisati internu dokumentaciju računalnog sustava.
I2. Pripremiti virtualni stroj s operacijskim sustavom, instaliranim softverom te postavkama računalnih resursa, umrežavanja i pohrane podataka prema danim uputama.
I3. Upravljati postojećim uslugama operacijskog sustava i stvoriti vlastite usluge.
I4. Upravljati korisnicima i grupama na operacijskom sustavu, specijalno s ciljem kontrole pristupa datotekama.
I5. Povezati više stvarnih ili virtualnih računala u mrežu sa zadanim svojstvima i ograničenjima.
I6. Upravljati procesom pokretanja operacijskog sustava i postavkama jezgre.
I7. Izgraditi jezgru operacijskog sustava, upravljačke programe i aplikativne softvere.

Sadržaj predmeta

 • Osnovni pojmovi upravljanja računalnim sustavom. Korištenje postojeće dokumentacije. Izrada interne dokumentacije.
 • Virtualizacija. Puna virtualizacija. Kontejnerska virtualizacija.
 • Instalacija operacijskog sustava. Instalacija softvera. Upravljanje korisnicima i grupama. Dozvole i kontrola pristupa.
 • Upravljanje pohranom podataka. Izrada sigurnosnih kopija podataka.
 • Upravljanje uslugama. Automatizacija zadaća. Praćenje događaja.
 • Proces pokretanja računalnog sustava. Upravljanje jezgrom operacijskog sustava. Upravljački programi hardvera.
 • Ograničavanje lokalnog pristupa. Ograničavanje pristupa putem mreže.

Vrsta izvođenja nastave

 • predavanja
 • seminari i radionice
 • vježbe
 • obrazovanje na daljinu
 • terenska nastava
 • samostalni zadaci
 • multimedija i mreža
 • laboratorij
 • mentorski rad
 • ostalo _______

Komentari

Nastava se izvodi kombinirajući rad u učionici i računalnom laboratoriju uz primjenu sustava za udaljeno učenje. Studenti će kod upisa kolegija biti upućeni na korištenje sustava za udaljeno učenje. U izvedbenom planu objavit će se detaljan raspored nastave s predavanjima i vježbama.

Obveze studenata

Obaveze studenata u predmetu su:

 • Redovito pratiti aktivnosti predmeta u okviru sustava za udaljeno učenje i pohađati nastavu kada se odvija u obliku predavanja, auditornih i/ili laboratorijskih vježbi.
 • Pristupiti kontinuiranim provjerama znanja (teorijskim i praktičnim kolokvijima) i uspješno ih položiti.
 • Izraditi individualni ili timski praktični rad na zadanu temu.
 • Pristupiti završnom ispitu i na njemu postići barem 50% bodova.

Detaljan način razrade bodovanja na predmetu te pragovi prolaza za pojedine aktivnosti koje se boduju biti će navedeni u izvedbenom planu predmeta.

Praćenje1 rada studenata

 • Pohađanje nastave: 2
 • Aktivnost u nastavi:
 • Seminarski rad:
 • Eksperimentalni rad:
 • Pismeni ispit:
 • Usmeni ispit: 1
 • Esej:
 • Istraživanje:
 • Projekt:
 • Kontinuirana provjera znanja: 1
 • Referat:
 • Praktični rad: 1
 • Portfolio:

Postupak i primjeri vrednovanja pojedinog ishoda učenja tijekom nastave i na završnom ispitu

 • Praktična provjera znanja na računalu (praktični kolokvij) u kojoj student uz korištenje postojeće dokumentacije pokazuje sposobnost korištenja alata za upravljanje računalnim sustavima, na primjer upravljanje korisnicima, grupama, dozvolama, uslugama, pohranom podataka, jezgrom i procesom pokretanja operacijskog sustava te alata za izgradnju softvera (I2, I3, I4, I6, I7).
 • Grupni ili individualni praktični rad u kojem studenti prema zadanim uputama postavljaju virtualnu mašinu (ili više njih) s traženim operacijskim sustavom, aplikacijama i uslugama te pišu internu dokumentaciju procesa instalacije i podešavanja mašine (ili više njih) (I1, I2, I3, I4, I5).
 • Usmena provjera znanja u kojoj student pokazuje razumijevanje teorijskih koncepata upravljanja računalnim sustavom, na primjer pomoću esejskih pitanja i demonstracije vještine (I3, I4, I5, I6, I7).

Obvezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Limoncelli, T., Hogan, C. J. & Chalup, S. R. The practice of system and network administration. (Addison-Wesley, 2007).
 2. Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. & Murphy, N. R. Site reliability engineering: how Google runs production systems. (O'Reilly, 2016). Dostupno online: sre.google/sre-book/table-of-contents/
 3. Red Hat customer content services. System administration. (Red Hat, 2022). Dostupno online: access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/
 4. Aoki, O. Debian reference. (Debian, 2022). Dostupno online: www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/
 5. ArchWiki. (Arch Linux, 2022). Dostupno online: wiki.archlinux.org
 6. The FreeBSD documentation project. FreeBSD handbook. (FreeBSD, 2022). Dostupno online: docs.freebsd.org/en/books/handbook/
 7. Skripte, prezentacije i ostali materijali za učenje dostupni u e-kolegiju.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Hennessy, J. L. & Patterson, D. A. Computer architecture: a quantitative approach. (Morgan Kaufmann, 2007).
 2. Frisch, Ae. Essential system administration. (O'Reilly, 2002).
 3. Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B. & Mackin, D. Unix and Linux system administration handbook. (Addison-Wesley, 2017).

Broj primjeraka obavezne literature u odnosu na broj studenata koji trenutno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov Broj primjeraka Broj studenata
The practice of system and network administration 1 30
Site reliability engineering: how Google runs production systems Dostupno online 30
System administration Dostupno online 30
Debian reference Dostupno online 30
ArchWiki Dostupno online 30
FreeBSD handbook Dostupno online 30

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Predviđa se periodičko provođenje evaluacije s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave i studijskog programa (u okviru aktivnosti Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete Odjela za informatiku). U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna evaluacija kvalitete održane nastave od strane studenata. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na predmetu (postotak studenata koji su položili predmet i prosjek njihovih ocjena).


 1. Važno: Uz svaki od načina praćenja rada studenata unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja upotrijebiti za dodatne aktivnosti.