Preskoči na sadržaj

Infrastruktura za podatke velikog obujma

Opće informacije

Nositelj predmeta: doc. dr. sc. Vedran Miletić
Naziv predmeta: Infrastruktura za podatke velikog obujma
Studijski program: Diplomski studij Informatika
Status predmeta: obvezatan za modul IIS
Godina: 1.
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:

 • ECTS koeficijent opterećenosti studenata: 6
 • Broj sati (P+V+S): 30+30+0

Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta usvajanje znanja o infrastrukturi u pozadini aplikacija i usluga inteligentnih informacijskih sustava koji rade s podacima velikog obujma te stjecanje vještina implementacije i održavanja takve infrastrukture u računalnom oblaku.

Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta za upis predmeta.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da će nakon uspješno ispunjenih svih programom predviđenih obveza na predmetu student biti sposoban:

I1. Odabrati distribuirane arhitekture za rad s podacima velikog obujma (npr. lambda, kappa, delta i sl.) i odgovarajuće alate za takve arhitekture.
I2. Predvidjeti potrebe inteligentnog informacijskog sustava za infrastrukturom u oblaku uz povezivanje na odgovarajuća sučelja repozitorija podataka, informacija i znanja s pripadnim metapodacima.
I3. Oblikovati model upravljanja podacima, koordinacije, razmjene poruka i interakcije u inteligentnom informacijskom sustavu koristeći odgovarajuće metode i tehnike (npr. distribuirane baze podataka, sustavi za predmemoriju, sustavi razmjene poruka, sustavi strujanja podataka i sl.) te pripadni model distribuirane baze podataka koristeći odgovarajuće jezike za modeliranje podataka i uzimajući u obzir specifičnosti arhitekture sustava.
I4. Preporučiti tehnologije za implementaciju integracije podataka, informacija i znanja iz heterogenih i distribuiranih podatkovnih sustava koje zadovoljavaju zahtjeve postavljenog problema.
I5. Odabrati odgovarajući skup tehnologija u oblaku (npr. monolitne i mikrouslužne arhitekture, kontejneri, virtualni strojevi i sl.) za implementaciju inteligentnog informacijskog sustava.
I6. Razviti inteligentne usluge u oblaku temeljene na analitici podataka i umjetnoj inteligenciji te pripadna sučelja i odgovarajuću dokumentaciju.
I7. Razviti komponente inteligentnih informacijskih sustava i pripadne procedure automatiziranog testiranja koristeći platforme, biblioteke, okvire i usluge u oblaku kao infrastrukturu.
I8. Implementirati inteligentnog agenta koji rješava postavljeni problem koristeći zadana sučelja, usluge, aplikacije, mehanizame interakcije i vrste ponašanja prikladne za postavljeni problem te agentni model sustava koji će se iskoristiti za simulaciju ponašanja sustava.

Sadržaj predmeta

Sadržaj predmeta čine teme:

 • Pouzdanost, skalabilnost i održivost aplikacija. Podatkovni modeli. Pohrana i dohvaćanje podataka. Kodiranje podataka za pohranu i slanje.
 • Replikacija i particioniranje podataka. Transakcije. Izazovi distribuiranih sustava: pogreške, nepouzdanost, garancija konzistentnosti i konsenzus.
 • Razvoj i implementacija oblaku urođenih aplikacija. Operacije nad podacima u oblaku. Prenosivost između različitih oblaka. Evolucija monolitnih aplikacija u mikrouslužne.
 • Infrastruktura i usluge za serijsku i tokovnu obradu podataka. Potporne usluge inteligentnog informacijskog sustava i agenta.
 • Tehnološki trendovi i budućnost sustava za obradu podataka velikog obujma.

Vrsta izvođenja nastave

 • predavanja
 • seminari i radionice
 • vježbe
 • obrazovanje na daljinu
 • terenska nastava
 • samostalni zadaci
 • multimedija i mreža
 • laboratorij
 • mentorski rad
 • ostalo _______

Komentari

Nastava će se izvoditi kombinirajući rad u učionici i samostalni rad izvan učionice, uz korištenje sustava za e-učenje.

Obveze studenata

Obveze studenata na predmetu su:

 • Redovito pohađati nastavu i sudjelovati u svim aktivnostima predmeta te pratiti obavijesti vezane uz nastavu u sustavu za e-učenje.
 • Pristupiti kontinuiranim provjerama znanja (teorijskim i praktičnim kolokvijima) i uspješno ih položiti.
 • Izraditi praktične radove (individualne ili timske projekte) na zadane teme i obraniti ih.
 • Pristupiti završnom ispitu i na njemu postići barem 50% bodova.

Detaljan način razrade bodovanja na predmetu te pragovi prolaza za pojedine aktivnosti vrednovanja bit će navedeni u detaljnom izvedbenom nastavnom planu predmeta.

Praćenje1 rada studenata

 • Pohađanje nastave: 2
 • Aktivnost u nastavi:
 • Seminarski rad:
 • Eksperimentalni rad: 1
 • Pismeni ispit: 1
 • Usmeni ispit: 1
 • Esej:
 • Istraživanje:
 • Projekt:
 • Kontinuirana provjera znanja:
 • Referat:
 • Praktični rad: 1
 • Portfolio:

Postupak i primjeri vrednovanja pojedinog ishoda učenja tijekom nastave i na završnom ispitu

 • Pisana ili online provjera u kojoj će student pokazati razumijevanje te sposobnost analize i sinteze teorijskih koncepata distribuiranih sustava, heterogenih podatkovnih sustava, arhitektura za rad s podacima velikog obujma, infrastrukture inteligentnih informacijskih sustava i tehnologija u oblaku (I1, I2, I4, I5).
 • Eksperimentalni rad s različitim arhitekturama za rad s podacima velikog obujma i odgovarajućima alatima (npr. Hadoop, Spark, Kafka, HBase i sl.) s ciljem prikupljanja analitičkih metrika nužnih za predviđanje potreba za infrastrukturom od strane inteligentnog informacijskog sustava temeljenog na toj arhitekturi (I1, I2). U skladu s predviđenom infrastruktrom student će oblikovati model upravljanja podacima, koordinacije, razmjene poruka i interakcije te preporučiti tehnologije za implementaciju heterogenog i distribuiranog podatkovnog sustava (poput distribuiranih relacijskih i ne-relacijskih (NoSQL) baza podataka, baza podataka temeljenih na strujanju podataka (npr. Kafka), tehnologija lanca blokova (engl. blockchain) i/ili poopćenih baza podataka, baza podataka temeljenih na dokumentima te medijskih i objektno-orijentiranih baza podataka) (I3, I4).
 • Praktični rad obranjen usmenim putem u okviru kojeg će student odabrati odgovarajući skup tehnologija u oblaku (poput AWS, Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Scaleway, DigitalOcean, Watson, Wit.ai, Botpress i sl.) i iskoristiti ga za razvoj inteligentne usluge (npr. inteligentnog agenta ili komponente inteligentnog informacijskog sustava) temeljene na analitici podataka i umjetnoj inteligenciji te pripadnih sučelja (npr. REST, WebSocket, TCP/UDP, ZMTP, AMQP, XMPP i sl.), uz odgovarajuću dokumentaciju (I5, I6, I8). U okviru razvoja implementirat će i procedure automatiziranog testiranja servisa u oblaku koristeći odgovarajuće tehnologije (npr. jedinično testiranje, testiranje s kraja na kraj, penetracijsko testiranje, etičko hakiranje i sl.) (I7).

Obvezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Takada, M. Distributed systems: for fun and profit. (Mixu, 2013). Dostupno online: book.mixu.net/distsys/
 2. Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. & Murphy, N. R. Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems. Dostupno online: sre.google/sre-book/table-of-contents/
 3. Kleppmann, M. Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems. (O'Reilly Media, 2017).
 4. Scholl, B., Swanson, T. & Jausovec, P. Cloud Native: Using Containers, Functions, and Data to Build Next-Generation Applications. (O'Reilly Media, 2019).
 5. Aspnes, J. Notes on Theory of Distributed Systems. (Aspnes, 2021). Dostupno online: cs-www.cs.yale.edu/homes/aspnes/classes/465/notes.pdf
 6. Sadržaji pripremljeni za učenje putem sustava za učenje.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Raman, A., Hoder, C., Bisson, S. & Branscombe, M. Azure AI Services at Scale for Cloud, Mobile, and Edge: Building Intelligent Apps with Azure Cognitive Services and Machine Learning. (O'Reilly Media, 2022).
 2. Fregly, C. & Barth, A. Data Science on AWS: Implementing End-to-End, Continuous AI and Machine Learning Pipelines. (O'Reilly Media, 2021).
 3. Winder, P. Reinforcement Learning: Industrial Applications of Intelligent Agents. (O'Reilly Media, 2020).
 4. Adkins, H., Beyer, B., Blankinship, P., Oprea, A., Lewandowski, P. & Stubblefield, A. Building Secure and Reliable Systems: Best Practices for Designing, Implementing, and Maintaining Systems. (O'Reilly Media, 2020). Dostupno online: sre.google/static/pdf/building_secure_and_reliable_systems.pdf
 5. Reznik, P., Dobson, J. & Glenow, M. Cloud Native Transformation: Practical Patterns for Innovation. (O'Reilly Media, 2019).
 6. Arundel, J. & Domingus, J. Cloud Native DevOps with Kubernetes: Building, Deploying, and Scaling Modern Applications in the Cloud. (O'Reilly Media, 2019).
 7. Newman, S. Monolith to Microservices: Evolutionary Patterns to Transform Your Monolith. (O'Reilly Media, 2019).
 8. Sridharan, C. Distributed Systems Observability. (O'Reilly Media, 2018).
 9. Burns, B. Designing Distributed Systems. (O'Reilly Media, 2018).
 10. Beyer, B., Murphy, N. R., Rensin, D., Kawahara, K. & Thorne, S. The Site Reliability Workbook: Practical Ways to Implement SRE. (O'Reilly Media, 2018). Dostupno online: sre.google/workbook/table-of-contents/

Broj primjeraka obavezne literature u odnosu na broj studenata koji trenutno pohađaju nastavu na predmetu

Naslov Broj primjeraka Broj studenata
Distributed systems: for fun and profit Dostupno online 20
Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems Dostupno online 20
Designing data-intensive applications: The big ideas behind reliable, scalable, and maintainable systems 1 20
Cloud Native: Using Containers, Functions, and Data to Build Next-Generation Applications 1 20
Notes on Theory of Distributed Systems Dostupno online 20

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Predviđa se periodičko provođenje evaluacije s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave i studijskog programa (u okviru aktivnosti Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija). U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna evaluacija kvalitete održane nastave od strane studenata. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na predmetu (postotak studenata koji su položili predmet i prosjek njihovih ocjena).


 1. Važno: Uz svaki od načina praćenja rada studenata unijeti odgovarajući udio u ECTS bodovima pojedinih aktivnosti tako da ukupni broj ECTS bodova odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta. Prazna polja upotrijebiti za dodatne aktivnosti.