Preskoči na sadržaj

Statička analiza programskog koda web aplikacija

doc. dr. sc. Vedran Miletić, vmiletic@inf.uniri.hr, vedran.miletic.net

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci, akademska 2021./2022. godina


Statička analiza programa

Prema Wikipediji:

Statička analiza programa (engl. static program analysis) je analiza programa koja se izvodi bez njegovog pokretanja. Kod skriptnih jezika uglavnom se izvodi na izvornom kodu, a kod jezika s program-prevoditeljem na objektnom kodu.

Statičku analizu provode programski alati. U suprotnom, kad programer izučava kod, to nazivamo razumijevanjem programa (engl. program comprehensions), recenzijom koda (engl. code review), inspekcijom softvera (engl. software inspection) ili šetnjom kroz softver (engl. software walkthrough).


Alati za statičku analizu


Komercijalna rješenja za statičku analizu

 • uglavnom podržavaju više jezika, fokusirana na raspoznavanje i prijavu složenijih problema neovisnih o jeziku
 • često su open core softveri: osnovna funkcionalnost je otvorenog koda, a dodatna funkcionalnost je jedino dio softvera koji se isporučuje kao usluga
 • primjeri: Codacy i SonarQube

Statički i dinamički tipovi podataka

TypeScript vs JavaScript

PHP strict_types TODO


ESLint: globalni objekti ne mogu biti pozvani ❌

var math = Math();

var newMath = new Math();

var json = JSON();

var newJSON = new JSON();

var reflect = Reflect();

var newReflect = new Reflect();

var atomics = Atomics();

var newAtomics = new Atomics();

ESLint: globalni objekti ne mogu biti pozvani ✅

function area(r) {
  return Math.PI * r * r;
}

var object = JSON.parse("{}");

var value = Reflect.get({ x: 1, y: 2 }, "x");

var first = Atomics.load(foo, 0);

Argumenti funkcije mogu biti navedeni samo jednom ❌ i ✅

function foo(a, b, a) {
  console.log("value of the second a:", a);
}

var bar = function (a, b, a) {
  console.log("value of the second a:", a);
};
function foo(a, b, c) {
  console.log(a, b, c);
}

var bar = function (a, b, c) {
  console.log(a, b, c);
};

Uvjeti u if-u mogu biti navedeni samo jednom ❌

if (isSomething(x)) {
  foo();
} else if (isSomething(x)) {
  bar();
}

if (n === 1) {
  foo();
} else if (n === 2) {
  bar();
} else if (n === 3) {
  baz();
} else if (n === 2) {
  quux();
} else if (n === 5) {
  quuux();
}

Uvjeti u if-u mogu biti navedeni samo jednom ✅

if (isSomething(x)) {
  foo();
} else if (isSomethingElse(x)) {
  bar();
}

if (n === 1) {
  foo();
} else if (n === 2) {
  bar();
} else if (n === 3) {
  baz();
} else if (n === 4) {
  quux();
} else if (n === 5) {
  quuux();
}

Što je sve pogrešno u kodu ispod? (1/4)

<?php

function takesAnInt(int $i) : array<string> {
 return [$i, "hello"];
}

$data = ["some text", 5];
takesAnInt($data[0]);

$condition = rand(0, 5);
if ($condition) {
} elseif ($condition) {
}

Što je sve pogrešno u kodu ispod? (2/4)

<?php

abstract class Road {
 abstract static function fix() : void;
}

class TarmacRoad extends Road {}

new Road();

Road::fix();

Što je sve pogrešno u kodu ispod? (3/4)

<?php

class Audi extends Car {}
class Audi {}

final class VW {}
class VWID extends VW {}

$dobroNjemackoAuto = new Audi();

Što je sve pogrešno u kodu ispod? (4/4)

<?php

function sum_ints(int $a, int $b): int {
  return $a + $b;
}

function do_exit() : void {
  exit();
}

sum_ints(x: 0, y: 1);

$exit_code = do_exit();

Author: Vedran Miletić