Preskočite na sadržaj

Virtualizacija korištenjem Virtual Machine Managera

Za jednostavno upravljanje virtualnim strojevima iz grafičkog sučelja koristit ćemo Virtual Machine Manager (kraće virt-manager ili VMM). Virt-manager podržava brojne platforme uključujući Linux Cointainers (LXC) i Xen, a mi ćemo ga koristiti za QEMU i KVM.

Stvaranje virtualnog stroja

Nakon pokretanja virt-managera pritiskom na gumb Create a new virtual machine pokrećemo proces stvaranja novog virtualnog stroja. U prvom koraku u dijelu Choose how you would like to install the operating system biramo:

 • Local install media (ISO image or CDROM) ako želimo instalirati OS na klasičan način kao na fizičkom računalu
 • Import existing disk image ako želimo koristiti unaprijed pripremljenu sliku za korištenje na virtualizacijskim sustavima i u oblaku.

Preuzimanje, priprema i odabir slike

Primjerice, za Ubuntu možemo takve slike preuzeti s cloud-images.ubuntu.com. Preuzet ćemo sliku iz direktorija focal (kodno ime za Ubuntu 20.04 LTS) pa current; kako radimo na računalu čiji se procesor temelji na arhitekturi x86-64, odnosno AMD64, datoteka koja nam odgovara je focal-server-cloudimg-amd64.img.

Napravimo kopiju preuzete slike koju ćemo koristiti kod stvaranja virtualnog stroja. Slika ima zadanu veličinu diska od 2 GiB, pri čemu se prazan prostor samo navodi, a zapravo ne zauzima gotovo ništa. Ta će nam veličina za praktične potrebe biti premalena pa je možemo povećati korištenjem QEMU-ovih pomoćnih alata, specifično qemu-img (dokumentacija). Primjerice, za povećanje na veličinu od 25 GiB naredba je oblika:

$ qemu-img resize moja-ubuntu-slika.img 25G
image resized

Alternativno, sliku možemo povećati za danu veličinu, npr. 30 GiB na način:

$ qemu-img resize moja-ubuntu-slika.img +30G
image resized

Ako provedemo oba koraka, slika će imati 55 GiB.

U drugom koraku stvaranja virtualnog stroja pod Provide the existing storage path: kliknimo na Browse.... Zatim u dijalogu koji se otvori pod nazivom Locale or create storage volume kliknimo na gumb Browse Local pa pronađimo stvorenu kopiju.

U dijelu Choose the operating system you are installing: pronađimo Ubuntu 20.04.

Postavke virtualnog stroja

U trećem koraku biramo postavke memorije i procesora za novostvoreni virtualni stroj. Varijanta Ubuntua koju koristimo nema grafičko sučelje i uredno će raditi s manje od predloženih 4096 MiB RAM-a i 2 CPU-a, odnosno 2048 MiB i 1 CPU će biti dosta. Ta štedljivost će nam biti korisna obzirom da ćemo vremenom stvarati veći broj virtualnih strojeva.

U posljednjem koraku imamo mogućnost prilagodbe konfiguracije uključivanjem kvačice pored Customize configuration before install i odabira mreže koja će se koristiti. Zasad ostavimo te postavke kakve jesu.

Nakon pokretanja virtualnog stroja uočit ćemo kako se ne možemo prijaviti ma koje korisničko ime i zaporku isprobali.

Cloud-init

Ubuntove slike za korištenje u oblaku sadrže sustav cloud-init koji omogućuje postavljanje:

 • zadanih lokalnih i regionalnih postavki
 • imena domaćina
 • zaporki korisnika
 • SSH ključeva koji se mogu koristiti za prijavu
 • diskova koji će biti montirani

Kako bismo postavili zaporku korisnika, koristit ćemo alat cloud-localds iz paketa cloud-utils. Taj alat služi za pripremu slike diska u odgovarajućem formatu za cloud-init izvod podataka (engl. data source, odakle dolazi ds u localds) NoCloud (dokumentacija). Taj će se disk uključiti prilikom stvaranja virtualnog stroja u posljednjem koraku kao drugi disk i cloud-init će ga očitati prilikom prvog pokretanja. Alat cloud-localds kod pokretanja bez argumenata pokazuje pomoć pri korištenju:

$ cloud-localds 
Usage: cloud-localds [ options ] output user-data [meta-data]

  Create a disk for cloud-init to utilize nocloud

  options:
   -h | --help       show usage
   -d | --disk-format D  disk format to output. default: raw
               can be anything supported by qemu-img or
               tar, tar-seed-local, tar-seed-net
   -H | --hostname  H  set hostname in metadata to H
   -f | --filesystem F  filesystem format (vfat or iso), default: iso9660

   -i | --interfaces F  write network interfaces file into metadata
   -N | --network-config F write network config file to local datasource
   -m | --dsmode   M  add 'dsmode' ('local' or 'net') to the metadata
               default in cloud-init is 'net', meaning network is
               required.
   -V | --vendor-data F  vendor-data file
   -v | --verbose     increase verbosity

  Note, --dsmode, --hostname, and --interfaces are incompatible
  with metadata.

  Example:
  * cat my-user-data
   #cloud-config
   password: passw0rd
   chpasswd: { expire: False }
   ssh_pwauth: True
  * echo "instance-id: $(uuidgen || echo i-abcdefg)" > my-meta-data
  * cloud-localds my-seed.img my-user-data my-meta-data
  * kvm -net nic -net user,hostfwd=tcp::2222-:22 \
     -drive file=disk1.img,if=virtio -drive file=my-seed.img,if=virtio
  * ssh -p 2222 ubuntu@localhost
must provide output, userdata

Pripremimo datoteku user-data tako da je oblika:

#cloud-config
password: asdf1234
chpasswd: { expire: False }
ssh_pwauth: True

Ovom datotekom u konfiguraciji oblaka (cloud-config) koju će cloud-init čitati postavljamo zaporku (password) na asdf1234, označavamo da zaporka nije istekla (chpasswd: { expire: False }) i dozvoljavamo prijavu putem SSH korištenjem zaporke ssh_pwauth: True.

Stvorimo sliku diska naredbom:

$ cloud-localds user-data.img user-data

Ponovimo instalaciju Ubuntua s novom kopijom slike. U posljednjem koraku ćemo iskoristiti mogućnost prilagodbe konfiguracije uključivanjem kvačice pored Customize configuration before install. U dijalogu koji dobijemo odabrati ćemo Add Hardware pa u odjeljku Storage na kartici Details odabrati Select or create custom storage. Klikom na gumb Manage... dobivamo Locate or create storage volume gdje možemo iskoristiti gumb Browse Local kako bismo pronašli upravo stvoreni user-data.img.

Nakon pokretanja Ubuntua moći ćemo se prijaviti sa s korisničkim imenom ubuntu i postavljenom zaporkom.

Zadatak

U virtualnom stroju instalirajte HTTP poslužitelj Apache (paket apache2). Iskoristite Firefox ili cURL kako biste se uvjerili da poslužitelj ispravno radi, a zatim (po)maknite zadanu datoteku index.html i na njenom mjestu stvorite novu datoteku sa sadržajem po vašoj želji.

Povezivanje na virtualni stroj korištenjem OpenSSH-a

QEMU/KVM u zadanim postavkama mreže (prevođenje mrežnih adresa, engl. network address translation, kraće NAT) dodjeljuje svim virtualnim strojevima adrese u rasponu 192.168.122.0/24. Naredbom ip addr unutar virtualnog stroja možemo provjeriti koja je adresa dodijeljena tom stroju:

$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
  inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
  2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
  link/ether e0:d5:5e:25:a1:29 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
  inet 192.168.122.147/24 brd 192.168.11.255 scope global dynamic noprefixroute enp5s0
    valid_lft 42841sec preferred_lft 42841sec

Na virtualni stroj možemo se povezati OpenSSH-om korištenjem korisničkog imena `ubuntu` i zaporke koju smo postavili na način:

``` shell
$ ssh ubuntu@192.168.122.147
ubuntu@192.168.122.147's password:

Stvaranje više virtualnih strojeva

Stvaranjem više kopija Ubuntuove slike i više kopija ranije stvorene slike user-data.img možemo stvoriti više virtualnih strojeva. Svaki par slika se može koristiti samo za jedan virtualni stroj.

Zadatak

Stvorite još jedan virtualni stroj pa u njemu instalirajte HTTP poslužitelj Apache i modul za PHP (paket libapache2-mod-php). Prilagodite PHP skriptu:

<?php

$stream = fopen('http://www.example.com/', 'r');
echo stream_get_contents($stream);
fclose($stream);

tako da umjesto sadržaja s www.example.com povlači i ispisuje sadržaj s vašeg prvog poslužitelja te je spremite kao index.php, a zatim (po)maknite zadanu datoteku index.html.

Složenije topologije u oblaku

Web poslužitelji i baza podataka

Zadatak

Stvorite tri virtualna stroja. Na prvom virtualnom stroju instalirajte MariaDB poslužitelj (paket mariadb-server). Stvorite bazu i u njoj barem jednu tablicu sa stupcima po želji te je popunite podacima po želji. Omogućite pristup sa zaporkom udaljenom korisniku imena po želji (ime domaćina '%' omogućit će pristup s bilo koje adrese, razmislite je li vam to u interesu).

Naposlijetku, kako biste učinili da se MariaDB veže i na adrese do kojih je moguće doći izvana, promijenite postavku bind-address u datoteci /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf iz vezivanja na lokalnu adresu:

bind-address      = 127.0.0.1

u vezivanje na sve adrese:

bind-address      = 0.0.0.0

Preostala dva virtualna stroja neka imaju Apache i modul za PHP te PHP-ov modul za MySQL (paket php-mysql). Na ta dva virtualna stroja stvorite index.php sadržaja (izvor koda):

<?php

$mysqli = mysqli_connect("database.example.com", "user", "password", "database");
$result = mysqli_query($mysqli, "SELECT mycolumn AS _column FROM mytable");
$row = mysqli_fetch_assoc($result);
echo $row["_column"];

Pritom ćete postavke povezivanja u mysqli_connect() i upit u mysqli_query() prilagoditi svojim potrebama.

Uvjerite se pristupanjem IP adresama tih dvaju virtualnih strojeva da sve uspješno radi. (Uputa: Pratite poruke o pogreškama u datoteci /var/log/apache2/error.log.)

Balansiranje opterećenja web poslužitelja

Zadatak

Dodajte još jedan virtualni stroj i na njemu instalirajte HAProxy (paket haproxy). Dopunite datoteku /etc/haproxy/haproxy.cfg sadržajem:

frontend myfrontend
  bind :80
  default_backend myservers

backend myservers
  server apache1 srv1.example.com:80
  server apache2 srv2.example.com:80

Prilagodite konfiguraciju svojim potrebama, a zatim se uvjerite da radi balansiranje opterećenja između dva poslužitelja.

Odvojena distribucija statičkih resursa

Zadatak

Na dva virtualna stroja koji imaju HTTP poslužitelj Apache i modul za PHP promijenite format poslanih podataka da bude JSON.

Dodajte još jedan virtualni stroj koji ćete koristiti za distribuciju statičkih sadržaja (HTML, CSS, fontovi, JavaScript, slike, audiovizualne datoteke itd.). Na njemu postavite HTTP poslužitelj Apache (ovaj put bez dodavanja interpretera skriptnih jezika) tako da poslužuje datoteku index.html oblika:

<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <p>Address received is: <span id="myIP"></span></p>

  <script>
  var myHeaders = new Headers({ Accept: "application/json" });
  const myInit = { headers: myHeaders };
  fetch("http://app.miletic.net/ip/", myInit)
    .then(function (response) {
      return response.json().then(function (data) {
        document.getElementById("myIP").innerHTML = data["address"];
      });
    })
    .catch(function (err) {
      console.log("Failed to fetch page: ", err);
    });
  </script>
</body>
</html>

Prilagodite adresu u pozivu funkcije fetch() tako da hvata podatke s vašeg balansera opterećenja te ostatak JavaScripta i HTML-a po potrebi, ovisno o strukturi JSON-a koju vaš poslužitelj bude vraćao.

Author: Vedran Miletić