Preskočite na sadržaj

Automatizacija zadaća operacijskog sustava

Systemd timer

 • za automatizaciju obavljanja pojedinih zadaća u skladu sa određenim vremenskim rasporedom možemo koristeći systemd jedinke vrste vremenski brojač -- timer
 • sve postojeće vremenske brojače na sustavu i njihova stanja možemo ispisati naredbom systemctl list-timers
 • svaki vremenski brojač se sastoji od dvije datoteke koje se nalaze u direktoriju /ect/systemd/system:

  • datoteka USLUGA.timer, definira vremensku ovisnost ili vrijeme pokretanja naše usluge
  • datoteka USLUGA.service, definira samu uslugu ili naredbe za pokrenuti
 • za definirani vremenski brojač USLUGA.timer mora posojati i usluga istog imena USLUGA.service, u suprotnom vidjeti savjet na dnu stranice

Hint

Kroz sve primjere koristimo USLUGA kao naziv našeg para vremensog brojača i systemd usluge. Za vašu primjenu taj naziv će biti drugačiji.

 • omogućavanje i pokretanje vremenskog brojača vršimo uz pomoć systemctl alata kao i za sve ostale vrste jedinki:

  • systemctl enable USLUGA.timer
  • systemctl disable USLUGA.timer
  • systemctl start USLUGA.timer
  • systemctl stop USLUGA.timer

Hint

Predefinirani sistemski vremenski brojači se nalaze u direktoriju /usr/lib/systemd

Zadatak

Ispišite sve aktivne vremenske brojače na sustavu i pronađite njihove definicijske datoteke.

Struktura *.timer datoteka

 • datoteka USLUGA.timer se mora nalaziti u /etc/systemd/system i biti sljedećeg oblika:

  [Unit]
  Description=Moja vremenski ovisna usluga
  
  [Timer]
  ...
  
  [Install]
  WantedBy=timers.target
  
 • vremenski brojači mogu biti dvije vrste:

  • relativno na neki događaj
  • definirani za specifično vrijeme
 • ovisno od koje je vrste definirani vremenski brojač, pod sekcijom [Timer] definiramo drugačije stavke, u našem primjeru to je umjesto ...

 • svaka stavka se definira na način da ide ime stavke, znak za jednako, te vrijednost koju dodijeljujemo toj stavci
 • ne postoji razmak oko znaka jednako
 • stavke za vremenski brojač definiran relativno na neki događaj, moguće ih je kombinirati više:

  • OnActiveSec -- relativno na vrijeme pokretanja samog vremenskog brojača
  • OnBootSec -- relativno na vrijeme pokretanja samog linxu sustava
  • OnStartupSec -- relativno na pokretanje systemd procesas
  • OnUnitActiveSec -- relativno na vrijeme zadnjeg pokretanja jedinke koju pokreće ovaj vremenski brojač
  • OnUnitInactiveSec -- relativno na vrijeme zadnjeg kraja rada jedinke koju pokreće ovaj vremenski brojač
 • relativna vremena definiramo na način da kombiniramo vremenske jedinice, primjer:

  • 1h 20m
  • 5 s
 • stavke za vremenski brojač definiran za specifično vrijeme:

  • OnCalendar
 • specifična vremena možemo definirati generički ili specifično vrijednostima:

  • hourly, daily, weekly, monthly,
  • 2003-03-05 05:40

Hint

Za više detalja o načinima specificiranja vremena pogledajte u dokumentaciji za systemd: man 5 systemd.timer.

Zadatak

Iz datoteka vremenskih brojača koje ste pronašli u prethodnom zadatku pročitajte i odredite koje usluge pokreću, koje su vrste ti brojači vremena i u kojim vremenima pokreću te datoteke.

 • primjer:

  [Unit]
  Description=Primjer vremenskog brojača
  
  [Timer]
  OnCalendar=hourly
  Unit=NEKADRUGAUSLUGA.service
  
  [Install]
  WantedBy=timers.target
  

Struktura *.service datoteka

 • datoteka USLUGA.service se mora nalaziti u /etc/systemd/system
 • struktura datoteke je opisana u prethodnom poglavlju
 • razlika između datoteke USLUGA.service za korištenje vremenskog brojača od tipične systemd datoteke usluge je u:

  • datoteka USLUGA.service za vremenski brojač ne sadrži sekciju [Install]
  • uslugu za vremenski brojač nije potrebno omogućiti niti pokretati sa systemctl, omogućujemo i pokrećemo jedinku USLUGA.timer umjesto toga
 • primjer:

  [Unit]
  ...
  
  [Service]
  ...
  

Hint

U slučaju da USLUGA.timer i DRUGAUSLUGA.service datoteke nemaju isti naziv jedinke, potrebno je u datoteci USLUGA.timer pod sekcijom [Timer] dodati stavku Unit=DRUGAUSLUGA.service.

Zadatak

Izradite vlastiti vremenski brojač koji se sastoji od systemd usluge i vremenskog brojača, čija je svrha svakih 2 minute pokrenuti slijedeću naredbu date >> /root/datoteka.

Author: Luka Vretenar, Vedran Miletić