Preskoči na sadržaj

rocSPARSE: ROCm SPARSE basic linear algebra subroutines

U nastavku koristimo kod iz repozitorija rocSPARSE (službena dokumentacija).

rocSPARSE implementira podprograme bazične linearne algebre za rijetke matrice i vektore za GPU uređaje.

Organizacija funkcionalnosti

 • Sparse Auxiliary Functions -- pomoćne funkcije potrebne za pozive biblioteka podprograma
 • Sparse Level 1 Functions -- operacije između vektora u rijetkom formatu i vektora u gustom formatu
 • Sparse Level 2 Functions -- operacije između matrica u rijetkom formatu i vektora u gustom formatu
 • Sparse Level 3 Functions -- operacije između matrice u rijetkom formatu i više vektora u gustom formatu
 • rocsparse_gemmi() -- operacije koje manipuliraju rijetkim matricama
 • Preconditioner Functions -- manipulacije na matrici u rijetkom formatu za dobivanje preduvjeta
 • Sparse Conversion Functions -- operacije na matrici u rijretkom formatu za dobivanje drugačijeg formata matrice

Formati pohranjivanja matrica

Prema službenoj dokumentaciji:

 • Format COO (Coordinate storage) -- matrica COO će se sortirati prema indeksima redaka i indeksima stupaca po retku
 • Format CSR (Compressed Sparse Row storage) -- matrica CSR će se sortirati prema indeksima stupaca unutar svakog retka, te se svaki par indeksa mora pojaviti samo jednom
 • Format BSR (Block Compressed Sparse Row storage) -- matrica BSR će se sortirati prema indeksima stupaca unutar svakog retka, međutim ako m ili n nisu ravnomjerno djeljivi s dimenzijom bloka, tada su matrice nadopunjene nulama
 • Format ELL (Ellpack-Itpack storage) -- ELL matrica je pohranjena u column-major formatu, a redovi s elementima manjim od maksimalnog broja ne-nul elemenata po redu koji nisu nula obloženi su nulama i -1
 • Format HYB (Hybrid storage) -- format HYB kombinacija je formata rijetke matrice ELL i COO. Obično se pravilni dio matrice pohranjuje u ELL formatu za pohranu, a nepravilni dio matrice u COO formatu za pohranu

Primjer

Službeni primjer clients/samples/example_ellmv.cpp (poveznica za kod) izvodi multipliciranje rijetkih matričnih vektora u formatu ELL.

Promotrimo program, odnosno funkciju main():

int main(int argc, char* argv[])
{
 // Parse command line
 if(argc < 2)
 {
   std::cerr << argv[0] << " <ndim> [<trials> <batch_size>]" << std::endl;
   return -1;
 }

 rocsparse_int ndim    = atoi(argv[1]);
 int      trials   = 200;
 int      batch_size = 1;

 if(argc > 2)
 {
   trials = atoi(argv[2]);
 }
 if(argc > 3)
 {
   batch_size = atoi(argv[3]);
 }

 // rocSPARSE handle
 rocsparse_handle handle;
 rocsparse_create_handle(&handle);

 hipDeviceProp_t devProp;
 int       device_id = 0;

 hipGetDevice(&device_id);
 hipGetDeviceProperties(&devProp, device_id);
 std::cout << "Device: " << devProp.name << std::endl;

 // Generate problem in CSR format
 std::vector<rocsparse_int> hAptr;
 std::vector<rocsparse_int> hAcol;
 std::vector<double>    hAval;

 rocsparse_int m;
 rocsparse_int n;
 rocsparse_int nnz;

 rocsparse_init_csr_laplace2d(
   hAptr, hAcol, hAval, ndim, ndim, m, n, nnz, rocsparse_index_base_zero);

 // Sample some random data
 rocsparse_seedrand();

 double halpha = random_generator<double>();
 double hbeta = 0.0;

 std::vector<double> hx(n);
 rocsparse_init<double>(hx, 1, n, 1);

 // Matrix descriptors
 rocsparse_mat_descr descrA;
 rocsparse_create_mat_descr(&descrA);

 rocsparse_mat_descr descrB;
 rocsparse_create_mat_descr(&descrB);

 // Offload data to device
 rocsparse_int* dAptr = NULL;
 rocsparse_int* dAcol = NULL;
 double*    dAval = NULL;
 double*    dx  = NULL;
 double*    dy  = NULL;

 hipMalloc((void**)&dAptr, sizeof(rocsparse_int) * (m + 1));
 hipMalloc((void**)&dAcol, sizeof(rocsparse_int) * nnz);
 hipMalloc((void**)&dAval, sizeof(double) * nnz);
 hipMalloc((void**)&dx, sizeof(double) * n);
 hipMalloc((void**)&dy, sizeof(double) * m);

 hipMemcpy(dAptr, hAptr.data(), sizeof(rocsparse_int) * (m + 1), hipMemcpyHostToDevice);
 hipMemcpy(dAcol, hAcol.data(), sizeof(rocsparse_int) * nnz, hipMemcpyHostToDevice);
 hipMemcpy(dAval, hAval.data(), sizeof(double) * nnz, hipMemcpyHostToDevice);
 hipMemcpy(dx, hx.data(), sizeof(double) * n, hipMemcpyHostToDevice);

 // Convert CSR matrix to ELL format
 rocsparse_int* dBcol = NULL;
 double*    dBval = NULL;

 // Determine ELL width
 rocsparse_int ell_width;
 rocsparse_csr2ell_width(handle, m, descrA, dAptr, descrB, &ell_width);

 // Allocate memory for ELL storage format
 hipMalloc((void**)&dBcol, sizeof(rocsparse_int) * ell_width * m);
 hipMalloc((void**)&dBval, sizeof(double) * ell_width * m);

 // Convert matrix from CSR to ELL
 rocsparse_dcsr2ell(handle, m, descrA, dAval, dAptr, dAcol, descrB, ell_width, dBval, dBcol);

 // Clean up CSR structures
 hipFree(dAptr);
 hipFree(dAcol);
 hipFree(dAval);

 // Warm up
 for(int i = 0; i < 10; ++i)
 {
   // Call rocsparse ellmv
   rocsparse_dellmv(handle,
            rocsparse_operation_none,
            m,
            n,
            &halpha,
            descrB,
            dBval,
            dBcol,
            ell_width,
            dx,
            &hbeta,
            dy);
 }

 // Device synchronization
 hipDeviceSynchronize();

 // Start time measurement
 double time = get_time_us();

 // ELL matrix vector multiplication
 for(int i = 0; i < trials; ++i)
 {
   for(int i = 0; i < batch_size; ++i)
   {
     // Call rocsparse ellmv
     rocsparse_dellmv(handle,
              rocsparse_operation_none,
              m,
              n,
              &halpha,
              descrB,
              dBval,
              dBcol,
              ell_width,
              dx,
              &hbeta,
              dy);
   }

   // Device synchronization
   hipDeviceSynchronize();
 }

 time = (get_time_us() - time) / (trials * batch_size * 1e3);
 double bandwidth
   = static_cast<double>(sizeof(double) * (2 * m + nnz) + sizeof(rocsparse_int) * (nnz)) / time
    / 1e6;
 double gflops = static_cast<double>(2 * nnz) / time / 1e6;

 std::cout.precision(2);
 std::cout.setf(std::ios::fixed);
 std::cout.setf(std::ios::left);
 std::cout << std::setw(12) << "m" << std::setw(12) << "n" << std::setw(12) << "nnz"
      << std::setw(12) << "alpha" << std::setw(12) << "beta" << std::setw(12) << "GFlop/s"
      << std::setw(12) << "GB/s" << std::setw(12) << "msec" << std::endl;
 std::cout << std::setw(12) << m << std::setw(12) << n << std::setw(12) << ell_width * m
      << std::setw(12) << halpha << std::setw(12) << hbeta << std::setw(12) << gflops
      << std::setw(12) << bandwidth << std::setw(12) << time << std::endl;

 // Clear up on device
 rocsparse_destroy_mat_descr(descrA);
 rocsparse_destroy_mat_descr(descrB);
 rocsparse_destroy_handle(handle);

 hipFree(dBcol);
 hipFree(dBval);
 hipFree(dx);
 hipFree(dy);

 return 0;
}

Krenimo od početka. U inicijalizaciji main() funkcije stvaraju se dvije varijable argc i argv (za više informacija što su te dvije varijable pogledajte cppreference).

Prvo se pojavljuje uvjetovanje if sa postavljenim ispitivanjem je li argc manji od 2. U slučaju da jest, provodi se koristi se ispis na standardni izlaz za greške objektom std::cerr (za više infromacija o ovom objektu pogledajte cppreference).

Dakle, u slučaju bez pojavljivanja greške, ispisuju se trenutne vrijednosti varijabli argv[0], ndim, trials i batch_size:

if(argc < 2)
{
  std::cerr << argv[0] << " <ndim> [<trials> <batch_size>]" << std::endl;
  return -1;
}

Slijedi postavljanje nove vrijednosti rocsparse_int varijable ndim na vrijednost koja se nalazi u agrv[1] pomoću funkcije atoi(), obzirom da je argv[] tipa char (za više informacija o ovoj funkciji pogledajte cppreference).

Također, isto se događa na trials i batch_size, te oni poprimaju vrijednosti cijelih brojeva.

rocsparse_int ndim    = atoi(argv[1]);
int      trials   = 200;
int      batch_size = 1;

Nakon toga putem if uvjetovanja postavljamo vrijednosti na isti način kao i u prijašnjem koraku pomoću funkcije atoi().

if(argc > 2)
{
  trials = atoi(argv[2]);
}
if(argc > 3)
{
  batch_size = atoi(argv[3]);
}

Stvaramo rocSPARSE handle, na jednak način kao što smo vidjeli u rocBLAS primjerima.

rocsparse_handle handle;
rocsparse_create_handle(&handle);

Sljedeći korak je stvaranje parametara koji će nam biti potrebni za dohvaćanje informacija o uređaju na kojem se vrše operacije, te ispis imena.

hipDeviceProp_t devProp;
int       device_id = 0;

hipGetDevice(&device_id);
hipGetDeviceProperties(&devProp, device_id);
std::cout << "Device: " << devProp.name << std::endl;

Dalje slijedi stvaranje matrice na kojoj će se provoditi operacije. Da bismo to postigli, potrebne su nove varijable koje će definirati pokazivač po matrici (hAptr), stupac po kojem se vrši sortiranje (hAcol) i vrijednost (hAval). Također, inicijaliziramo varijable u kojima će se pohranjivati vrijednosti elemenata matrice.

std::vector<rocsparse_int> hAptr;
std::vector<rocsparse_int> hAcol;
std::vector<double>    hAval;

rocsparse_int m;
rocsparse_int n;
rocsparse_int nnz;

rocsparse_init_csr_laplace2d(
  hAptr, hAcol, hAval, ndim, ndim, m, n, nnz, rocsparse_index_base_zero);

Stvaramo nasumične vrijednosti koje ćemo pohraniti u matricu.

rocsparse_seedrand();

double halpha = random_generator<double>();
double hbeta = 0.0;

std::vector<double> hx(n);
rocsparse_init<double>(hx, 1, n, 1);

Nastavljamo sa stvaranjem matričnih deskriptora (strukture koje sadrže sva svojstva matrice), stvaramo iste parametre koje smo napravili za matricu A, ali u ovom slučaju za matricu B koja će služiti za konverziju formata. Nakon toga potrebno je alocirati memoriju za novu matricu kojoj su vrijednosti trenutno postavljeni na NULL, te nakon toga kopirati podatke na uređaj.

rocsparse_mat_descr descrA;
rocsparse_create_mat_descr(&descrA);

rocsparse_mat_descr descrB;
rocsparse_create_mat_descr(&descrB);

rocsparse_int* dAptr = NULL;
rocsparse_int* dAcol = NULL;
double*    dAval = NULL;
double*    dx  = NULL;
double*    dy  = NULL;

hipMalloc((void**)&dAptr, sizeof(rocsparse_int) * (m + 1));
hipMalloc((void**)&dAcol, sizeof(rocsparse_int) * nnz);
hipMalloc((void**)&dAval, sizeof(double) * nnz);
hipMalloc((void**)&dx, sizeof(double) * n);
hipMalloc((void**)&dy, sizeof(double) * m);

hipMemcpy(dAptr, hAptr.data(), sizeof(rocsparse_int) * (m + 1), hipMemcpyHostToDevice);
hipMemcpy(dAcol, hAcol.data(), sizeof(rocsparse_int) * nnz, hipMemcpyHostToDevice);
hipMemcpy(dAval, hAval.data(), sizeof(double) * nnz, hipMemcpyHostToDevice);
hipMemcpy(dx, hx.data(), sizeof(double) * n, hipMemcpyHostToDevice);

Sljedeći korak je da pripremimo varijable potrebne za konverziju iz CSR u ELL format, a to su dBcol i dBval, i njih postavljamo na NULL vrijednost. Također, moramo odrediti i maksimalni broj ne-nul elemenata po redu, što nam je također potrebno za konverziju (za više informacija o korištenoj funkciji rocsparse_csr2ell_width() pogledajte službenu dokumentaciju).

rocsparse_int* dBcol = NULL;
double*    dBval = NULL;

rocsparse_int ell_width;
rocsparse_csr2ell_width(handle, m, descrA, dAptr, descrB, &ell_width);

Zatim, alociramo memoriju za ELL format za pohranu, te vršimo konverziju (za više informacija o korištenoj funkciji rocsparse_dcsr2ell() pogledajte službenu dokumentaciju).

hipMalloc((void**)&dBcol, sizeof(rocsparse_int) * ell_width * m);
hipMalloc((void**)&dBval, sizeof(double) * ell_width * m);

rocsparse_dcsr2ell(handle, m, descrA, dAval, dAptr, dAcol, descrB, ell_width, dBval, dBcol);

Oslobađamo memoriju koja je bila alocirana za CSR strukture, te kroz for petlju pozivamo funkciju rocsparse_dellmv(). Ta funkcija množi skalar alfa sa rijetkom matricom MxN u formatu ELL, i vektorom u gustom formatu, te dodaje rezultat drugom vektoru gustog formata koji se množi sa skalarom beta (za više informacija o ovoj funkciji pogledajte službenu dokumentaciju)

hipFree(dAptr);
hipFree(dAcol);
hipFree(dAval);

for(int i = 0; i < 10; ++i)
{

  rocsparse_dellmv(handle,
           rocsparse_operation_none,
           m,
           n,
           &halpha,
           descrB,
           dBval,
           dBcol,
           ell_width,
           dx,
           &hbeta,
           dy);
}

Sljedeći korak je sinkronizirati uređaj, odnosno provjeriti ako su sve do sada izvedene rocSPARSE funkcije završile, te definiramo potrebne varijable za mjerenje vremena izvršavanja sljedećih operacija.

hipDeviceSynchronize();

double time = get_time_us();

Sada pozivamo funkciju koju smo već pozvali, ali u ovom slučaju je unutar dvije for petlje, koje predstavljaju vektore koje množimo, te je njihov broj prolaza kroz petlju definiran sa varijablama trials i batch_size. Nakon množenja slijedi još jedna sinkronizacija.

for(int i = 0; i < trials; ++i)
 {
  for(int i = 0; i < batch_size; ++i)
  {
    // Call rocsparse ellmv
    rocsparse_dellmv(handle,
             rocsparse_operation_none,
             m,
             n,
             &halpha,
             descrB,
             dBval,
             dBcol,
             ell_width,
             dx,
             &hbeta,
             dy);
  }

  hipDeviceSynchronize();
}

Mjerimo vrijeme, definiramo na koji način će bandwidth i gflops biti izračunati te ispisujemo sve informacije koje smo dohvatili iz programa.

time = (get_time_us() - time) / (trials * batch_size * 1e3);
double bandwidth
  = static_cast<double>(sizeof(double) * (2 * m + nnz) + sizeof(rocsparse_int) * (nnz)) / time
   / 1e6;
double gflops = static_cast<double>(2 * nnz) / time / 1e6;

std::cout.precision(2);
std::cout.setf(std::ios::fixed);
std::cout.setf(std::ios::left);
std::cout << std::setw(12) << "m" << std::setw(12) << "n" << std::setw(12) << "nnz"
     << std::setw(12) << "alpha" << std::setw(12) << "beta" << std::setw(12) << "GFlop/s"
     << std::setw(12) << "GB/s" << std::setw(12) << "msec" << std::endl;
std::cout << std::setw(12) << m << std::setw(12) << n << std::setw(12) << ell_width * m
     << std::setw(12) << halpha << std::setw(12) << hbeta << std::setw(12) << gflops
     << std::setw(12) << bandwidth << std::setw(12) << time << std::endl;

Kao finalni korak, uništavamo matrične deskriptore, kao i handle, te oslobađamo memoriju koju smo prethodno alocirali.

rocsparse_destroy_mat_descr(descrA);
rocsparse_destroy_mat_descr(descrB);
rocsparse_destroy_handle(handle);

hipFree(dBcol);
hipFree(dBval);
hipFree(dx);
hipFree(dy);

Kraj programa.

Author: Mia Doričić, Vedran Miletić