Preskoči na sadržaj

rocBLAS: ROCm Basic Linear Algebra Subprograms

U nastavku koristimo kod iz repozitorija rocBLAS (službena dokumentacija).

rocBLAS nudi za korištenje osnovne podprograme koji u domeni linearne algebre.

Tipovi podataka

Postoji velik broj tipova podataka koje rocBLAS koristi, a najvažniji od njih su:

 • rocblas_int služi za određivanje koristi li se int32 (podatkovni model LP64) ili int64 (podatkovni model ILP64) (više informacija o 64-bitnim podatkovnim modelima)
 • rocblas_stride prolazi između matrica ili vektora u funkcijama tipa strided_batched
 • rocblas_half služi za predstavljanje 16-bitnog broja s pomičnim zarezom (tzv. polovična preciznost, engl. half-precision)
 • rocblas_bfloat16 služi za predstavljanje 16-bitnog Brainovog broja s pomičnim zarezom (više informacija o formatu s pomičnim zarezom bfloat16)
 • rocblas_float_complex služi za predstavljanje realnih i imaginarnih dijelova kompleksnog broja u zapisu s jednostrukom preciznošću
 • rocblas_double_complex služi za predstavljanje realnih i imaginarnih dijelova kompleksnog broja u zapisu s dvostrukom preciznošću
 • rocblas_handle je struktura koja sadrži kontekst biblioteke rocBLAS; mora se inicijalizirati putem funkcije rocblas_create_handle()

Preostale tipove podataka moguće je pronaći u službenoj dokumentaciji u dijelu rocBLAS Types.

Enumeratori

 • enumerator rocblas_operation služi za određivanje treba li matrica biti transponirana ili ne

  • rocblas_operation_none operira nad nepromijenjenom matricom
  • rocblas_operation_transpose operira sa transponiranom matricom
  • rocblas_operation_conjugate_transpose operira sa konjugatom transponirane matrice
 • enumerator rocblas_status

  • rocblas_status_success je uspješan statusni kod, ostali označuju pojedine greške

Funkcije

Podržana su sva tri nivoa BLAS-a i pojedina proširenja. Čitav popis funkcija i njihov opis moguće je naći u službenoj dokumentaciji u dijelu rocBLAS API and Legacy BLAS Functions.

Primjeri

Primjer množenja vektora skalarom

Službeni primjer clients/samples/example_sscal.cpp (poveznica na kod) implementira primjer množenja vektora x skalarom alpha, što radi BLAS-ova funkcija SSCAL (Single-precision floating-point SCALar vector multiply; pregled svih BLAS rutina).

Program izgleda ovako:

int main()
{
 rocblas_int  N   = 10240;
 rocblas_status status = rocblas_status_success;
 float     alpha = 10.0;

 std::vector<float> hx(N);
 std::vector<float> hz(N);
 float*       dx;

 double gpu_time_used;

 rocblas_handle handle;
 rocblas_create_handle(&handle);

 hipMalloc(&dx, N * sizeof(float));

 srand(1);
 rocblas_init<float>(hx, 1, N, 1);

 hz = hx;

 hipMemcpy(dx, hx.data(), sizeof(float) * N, hipMemcpyHostToDevice);

 printf("N    rocblas(us)   \n");

 gpu_time_used = get_time_us_sync_device(); // in microseconds

 status = rocblas_sscal(handle, N, &alpha, dx, 1);
 if(status != rocblas_status_success)
 {
   return status;
 }

 gpu_time_used = get_time_us_sync_device() - gpu_time_used;

 hipMemcpy(hx.data(), dx, sizeof(float) * N, hipMemcpyDeviceToHost);

 bool error_in_element = false;
 for(rocblas_int i = 0; i < N; i++)
 {
   if(hz[i] * alpha != hx[i])
   {
     printf("error in element %d: CPU=%f, GPU=%f ", i, hz[i] * alpha, hx[i]);
     error_in_element = true;
     break;
   }
 }

 printf("%d  %8.2f\n", (int)N, gpu_time_used);

 if(error_in_element)
 {
   printf("SSCAL TEST FAILS\n");
 }
 else
 {
   printf("SSCAL TEST PASSES\n");
 }

 hipFree(dx);
 rocblas_destroy_handle(handle);
 return rocblas_status_success;
}

Krenimo promatrati funkciju main(). Na početku se definiraju varijable veličine vektora, statusa izvođenja i vrijednost skalara te im se dodjeljuju vrijednosti. Koristi se ranije navedeni tip podataka rocblas_int za varijablu N koja ima vrijednost 10240, što znači da će vektor imati 10240 elemenata. Inicijaliziramo varijablu status tipa rocblas_status na vrijednost rocblas_status_success koji označava da dosad nije došlo do greške; skalar alpha ima vrijednost postavljenu na 10.0.

rocblas_int  N   = 10240;
rocblas_status status = rocblas_status_success;
float     alpha = 10.0;

Slijedi inicijalizacija dva vektora hx i hz (h označava memoriju domaćina (engl. host), odnosno osnovnog procesora) te pokazivača tipa float naziva dx (memorija uređaja (engl. device), odnosno grafičkog procesora). Također, stvara se varijabla gpu_time_used koja se koristi u kasnijim koracima za dohvaćanje vremena izvođenja operacija.

std::vector<float> hx(N);
std::vector<float> hz(N);
float*       dx;

double gpu_time_used;

Stvara se rocBLAS drška handle preko koje ćemo provjeriti je li se putem pojavila greška. Nakon što smo stvorili handle, alocira se memorija na uređaju za vektor x.

rocblas_handle handle;
rocblas_create_handle(&handle);

hipMalloc(&dx, N * sizeof(float));

Koristeći funkciju srand(), program postavlja sjeme generatora slučajnih brojeva na vrijednost 1. Zatim funkcijom rocblas_init() generira slučajne vrijednosti elemenata vektora na domaćinu i vektor z postavlja na iste vrijednosti kao vektor x tako da se kopira vrijednost vektora hx u hz.

srand(1);
rocblas_init<float>(hx, 1, N, 1);

hz = hx;

Kopiramo podatke s domaćina na uređaj:

hipMemcpy(dx, hx.data(), sizeof(float) * N, hipMemcpyHostToDevice);

Dohvaćamo vrijeme koje je bilo potrebno za operaciju putem funkcije get_time_us_sync_device() u mikrosekundama i počinjemo ispis iskorištenog vremena za izračun.

printf("N    rocblas(us)   \n");

gpu_time_used = get_time_us_sync_device();

Naposlijetku pokrećemo funkciju SSCAL na grafičkom procesoru. U varijabla status spremit ćemo status nakon izvođenja funkcije rocblas_sscal() u kojoj se koriste prije-definirani handle, N, adresa od alpha i dx. Ako status nije uspjeh (rocblas_status_success), vraćamo taj status.

status = rocblas_sscal(handle, N, &alpha, dx, 1);
if(status != rocblas_status_success)
{
  return status;
}

Računa se vrijeme potrebno za izvođenje operacije do ovog koraka, na način da se oduzima vrijednost koju smo računali prethodno sa istom varijablom.

gpu_time_used = get_time_us_sync_device() - gpu_time_used;

Zatim, kopira se ispis podataka sa uređaja na domaćin.

hipMemcpy(hx.data(), dx, sizeof(float) * N, hipMemcpyDeviceToHost);

Nakon svega, provjerava se je li uspješno provedena izračun vrijednosti svakog pojedinog elementa korištenjem funkcije rocblas_scal. Na početku je vrijednost varijable error_in_element koja označava moguću grešku u operaciji (tipa bool) na false. Ako u nekom elementu postji greška, ta vrijednost se mijenja u true.

bool error_in_element = false;
for(rocblas_int i = 0; i < N; i++)
{
  if(hz[i] * alpha != hx[i])
  {
    printf("error in element %d: CPU=%f, GPU=%f ", i, hz[i] * alpha, hx[i]);
    error_in_element = true;
    break;
  }
}

Slijedi ispis vremena potrebnog za izvršavanje operacije:

printf("%d  %8.2f\n", (int)N, gpu_time_used);

Za kraj primjera, ispisuje se da, u slučaju da se kroz prijašnju for petlju pojavila greška, je izračun bio neuspješan. U suprotnom, ispisuje se da je test bio uspješan.

if(error_in_element)
{
  printf("SSCAL TEST FAILS\n");
}
else
{
  printf("SSCAL TEST PASSES\n");
}

Oslobađa se prethodno alocirana memorija, te se handle uništava.

hipFree(dx);
rocblas_destroy_handle(handle);

Ukoliko je program uspješno došao do kraja, vraća se status uspješnog izvođenja:

return rocblas_status_success;

Zadatak

 • Promijenite kod da izvodi zbroj vektora umjesto množenja vektora skalarom.
 • Promijenite kod da izvodi množenje matrice i vektora umjesto množenja vektora skalarom.

Primjer množenja matrica

Službeni primjer clients/samples/example_sgemm.cpp (poveznica na kod) prikazuje kako provesti množenje matrica čiji su elementi realni brojevi jednostruke preciznosti BLAS-ovom funkcijom SGEMM (Single-precision floating-point GEneral Matrix Multiply; pregled svih BLAS rutina).

Promotrimo funkciju main():

int main()
{
 rocblas_operation transa = rocblas_operation_none, transb = rocblas_operation_transpose;
 float       alpha = 1.1, beta = 0.9;

 rocblas_int m = DIM1, n = DIM2, k = DIM3;
 rocblas_int lda, ldb, ldc, size_a, size_b, size_c;
 int     a_stride_1, a_stride_2, b_stride_1, b_stride_2;
 rocblas_cout << "sgemm example" << std::endl;
 if (transa == rocblas_operation_none)
 {
   lda    = m;
   size_a   = k * lda;
   a_stride_1 = 1;
   a_stride_2 = lda;
   rocblas_cout << "N";
 }
 else
 {
   lda    = k;
   size_a   = m * lda;
   a_stride_1 = lda;
   a_stride_2 = 1;
   rocblas_cout << "T";
 }
 if (transb == rocblas_operation_none)
 {
   ldb    = k;
   size_b   = n * ldb;
   b_stride_1 = 1;
   b_stride_2 = ldb;
   rocblas_cout << "N: ";
 }
 else
 {
   ldb    = n;
   size_b   = k * ldb;
   b_stride_1 = ldb;
   b_stride_2 = 1;
   rocblas_cout << "T: ";
 }
 ldc  = m;
 size_c = n * ldc;

 // Naming: da is in GPU (device) memory. ha is in CPU (host) memory
 std::vector<float> ha(size_a);
 std::vector<float> hb(size_b);
 std::vector<float> hc(size_c);
 std::vector<float> hc_gold(size_c);

 // initial data on host
 srand(1);
 for(int i = 0; i < size_a; ++i)
 {
   ha[i] = rand() % 17;
 }
 for(int i = 0; i < size_b; ++i)
 {
   hb[i] = rand() % 17;
 }
 for(int i = 0; i < size_c; ++i)
 {
   hc[i] = rand() % 17;
 }
 hc_gold = hc;

 // allocate memory on device
 float *da, *db, *dc;
 CHECK_HIP_ERROR(hipMalloc(&da, size_a * sizeof(float)));
 CHECK_HIP_ERROR(hipMalloc(&db, size_b * sizeof(float)));
 CHECK_HIP_ERROR(hipMalloc(&dc, size_c * sizeof(float)));

 // copy matrices from host to device
 CHECK_HIP_ERROR(hipMemcpy(da, ha.data(), sizeof(float) * size_a, hipMemcpyHostToDevice));
 CHECK_HIP_ERROR(hipMemcpy(db, hb.data(), sizeof(float) * size_b, hipMemcpyHostToDevice));
 CHECK_HIP_ERROR(hipMemcpy(dc, hc.data(), sizeof(float) * size_c, hipMemcpyHostToDevice));

 rocblas_handle handle;
 CHECK_ROCBLAS_ERROR(rocblas_create_handle(&handle));

 CHECK_ROCBLAS_ERROR(
   rocblas_sgemm(handle, transa, transb, m, n, k, &alpha, da, lda, db, ldb, &beta, dc, ldc));

 // copy output from device to CPU
 CHECK_HIP_ERROR(hipMemcpy(hc.data(), dc, sizeof(float) * size_c, hipMemcpyDeviceToHost));

 rocblas_cout << "m, n, k, lda, ldb, ldc = " << m << ", " << n << ", " << k << ", " << lda
        << ", " << ldb << ", " << ldc << std::endl;

 float max_relative_error = std::numeric_limits<float>::min();

 // calculate golden or correct result
 mat_mat_mult<float>(alpha,
           beta,
           m,
           n,
           k,
           ha.data(),
           a_stride_1,
           a_stride_2,
           hb.data(),
           b_stride_1,
           b_stride_2,
           hc_gold.data(),
           1,
           ldc);

 for(int i = 0; i < size_c; i++)
 {
   float relative_error = (hc_gold[i] - hc[i]) / hc_gold[i];
   relative_error    = relative_error > 0 ? relative_error : -relative_error;
   max_relative_error
     = relative_error < max_relative_error ? max_relative_error : relative_error;
 }
 float eps    = std::numeric_limits<float>::epsilon();
 float tolerance = 10;
 if(max_relative_error != max_relative_error || max_relative_error > eps * tolerance)
 {
   rocblas_cout << "FAIL: max_relative_error = " << max_relative_error << std::endl;
 }
 else
 {
   rocblas_cout << "PASS: max_relative_error = " << max_relative_error << std::endl;
 }

 CHECK_HIP_ERROR(hipFree(da));
 CHECK_HIP_ERROR(hipFree(db));
 CHECK_HIP_ERROR(hipFree(dc));
 CHECK_ROCBLAS_ERROR(rocblas_destroy_handle(handle));
 return EXIT_SUCCESS;
}

Puno je pripreme prije i čišćenja nakon poziva funkcije rocblas_sgemm() (dokumentacija) koji čini srž programa pa analirajmo kod dio po dio.

Program počinje deklaracijom dvije varijable tipa rocblas_operation imena transa i transb čije su vrijednosti postavljene na rocblas_operation_none (nepromijenjena matrica) i rocblas_operation_transpose (transponirana matrica).

Zatim se postavljaju varijable alpha i beta tipa float koje će biti iskorištene kao skalari na određene vrijednosti:

rocblas_operation transa = rocblas_operation_none, transb = rocblas_operation_transpose;
float       alpha = 1.1, beta = 0.9;

Također se definiraju tri dimenzije koje će se koristiti, u obliku varijabli m, n i k ranije spomenutog tipa rocblas_int. Isto tako, definiraju se i vodeće dimenzije za matrice a, b i c te njihove veličine, također tipa rocblas_int.

rocblas_int m = DIM1, n = DIM2, k = DIM3;
rocblas_int lda, ldb, ldc, size_a, size_b, size_c;

Nakon toga slijedi definicija int varijabli stride za a i b, koje označavaju broj lokacija u memoriji između elemenata nekog polja (u našem slučaju elementa retka i elementa idućeg retka unutar jednog stupca, odnosno elementa stupca i elementa idućeg stupca unutar jednog retka). U ovom slučaju imamo:

int     a_stride_1, a_stride_2, b_stride_1, b_stride_2;

Ispisuje se putem rocblas_cout-a (koji proširuje std::cout da je ovo primjer SGEMM raučunanja, te krećemo na provjere o kojoj se varijanti izračuna radi ovisno o tome koje su matrice transponirane, a koje nepromijenjene.

Vršimo provjeru je li matrica a bez operacije transponiranja, a ako je matrica a ostaje matrica formata m * k pa postavljamo:

 • vodeća dimenzija za A postaje m (dakle DIM1)
 • veličina za a postaje jednaka umnošku k i lda
 • stride_1 od A se postavlja na 1
 • stride_2 od A se postavlja na vrijednost lda
 • putem rocblas_cout program vraća slovo N, potvrđujući da matrica a ne prolazi transponiranje
rocblas_cout << "sgemm example" << std::endl;
if (transa == rocblas_operation_none)
{
  lda    = m;
  size_a   = k * lda;
  a_stride_1 = 1;
  a_stride_2 = lda;
  rocblas_cout << "N";
}

U protivnom, ako je matrica a transponirana (formata k * m) postavljamo:

 • vodeća dimenzija za A postaje k (dakle DIM3)
 • veličina za A postaje jednaka umnošku m i lda
 • stride_1 od A se postavlja na vrijednost lda
 • stride_2 od A se postavlja na 1
 • putem rocblas_cout-a program vraća slovo T, potvrđujući da matrica a prolazi transponiranje
else
{
  lda    = k;
  size_a   = m * lda;
  a_stride_1 = lda;
  a_stride_2 = 1;
  rocblas_cout << "T";
}

Ako pogledamo sljedeći provjeru naredbom if, primjetit ćemo da je analogna prethodnoj i postavlja varijable vezane za matricu b:

if (transb == rocblas_operation_none)
{
  ldb    = k;
  size_b   = n * ldb;
  b_stride_1 = 1;
  b_stride_2 = ldb;
  rocblas_cout << "N: ";
}
else
{
  ldb    = n;
  size_b   = k * ldb;
  b_stride_1 = ldb;
  b_stride_2 = 1;
  rocblas_cout << "T: ";
}

Slijedi postavljanje vodeće dimezije za matricu c koja će biti formata m * n. Postavljamo je na m (DIM1) i njenu veličinu računamo kao umnožak n (DIM2) i ldc.

ldc  = m;
size_c = n * ldc;

Inicijaliziramo tri matrice na domaćinu pa ih nazivamo početnim slovom h:

std::vector<float> ha(size_a);
std::vector<float> hb(size_b);
std::vector<float> hc(size_c);
std::vector<float> hc_gold(size_c);

Uočimo da koristimo std::vector kao strukturu za pohranu podataka. Mogli smo koristiti i jednodimenzionalna polja, ali ne i ništa drugo jer BLAS očekuje matrice u tom obliku uz dodatne parametre koji navode njihov broj redaka i stupaca.

Koristeći funkciju rand(), kroz tri for petlje postavljaju se početne vrijednosti na svaki element sva tri vektora. Nakon svih petlji varijabla hc_gold u koju ćemo spremiti rezultat računanja na domaćinu izjednačena je sa dodjeljenim vrijednostima od hc u koju ćemo spremiti rezultat računanja na uređaju.

srand(1);
for(int i = 0; i < size_a; ++i)
{
  ha[i] = rand() % 17;
}
for(int i = 0; i < size_b; ++i)
{
  hb[i] = rand() % 17;
}
for(int i = 0; i < size_c; ++i)
{
  hc[i] = rand() % 17;
}
hc_gold = hc;

Alociramo memoriju za iste matrice na uređaju putem funkcije hipMalloc i provjeravamo uspješnost korištenjem pomoćne makro funkcije CHECK_HIP_ERROR():

float *da, *db, *dc;
CHECK_HIP_ERROR(hipMalloc(&da, size_a * sizeof(float)));
CHECK_HIP_ERROR(hipMalloc(&db, size_b * sizeof(float)));
CHECK_HIP_ERROR(hipMalloc(&dc, size_c * sizeof(float)));

Zatim se matrice sa domaćina kopiraju na uređaj, također pritom provjeravajući hoće li se pojaviti greška:

CHECK_HIP_ERROR(hipMemcpy(da, ha.data(), sizeof(float) * size_a, hipMemcpyHostToDevice));
CHECK_HIP_ERROR(hipMemcpy(db, hb.data(), sizeof(float) * size_b, hipMemcpyHostToDevice));
CHECK_HIP_ERROR(hipMemcpy(dc, hc.data(), sizeof(float) * size_c, hipMemcpyHostToDevice));

Stvara se rocBLAS-ova drška handle koja služi kao za provjeru je li se putem pojavila greška. Nakon što smo stvorili drška, napokon pozivamo funkciju rocblas_sgemm sa svim parametrima koje smo dosad definirali:

rocblas_handle handle;
CHECK_ROCBLAS_ERROR(rocblas_create_handle(&handle));

CHECK_ROCBLAS_ERROR(
  rocblas_sgemm(handle, transa, transb, m, n, k, &alpha, da, lda, db, ldb, &beta, dc, ldc));

Rezultat ove funkcije kopiramo sa uređaja domaćin uz provjeru makro funkcijom te ispisujemo dobivene vrijednosti:

CHECK_HIP_ERROR(hipMemcpy(hc.data(), dc, sizeof(float) * size_c, hipMemcpyDeviceToHost));

rocblas_cout << "m, n, k, lda, ldb, ldc = " << m << ", " << n << ", " << k << ", " << lda
       << ", " << ldb << ", " << ldc << std::endl;

Slijedi inicijalizacija varijable maksimalne relativne greške max_relative_error tipa float na najnižu moguću pozitivnu vrijednost i onemogućuje da vrijednost ode u negativne brojeve (za više informacija ovoj funkciji proučite std::numeric_limits::min na cppreference.com):

float max_relative_error = std::numeric_limits<float>::min();

Došli smo do poziva funkcije mat_mat_mult() koja množi matrice na domaćinu i koja je definirana na početku datoteke kodom:

void mat_mat_mult(T  alpha,
         T  beta,
         int M,
         int N,
         int K,
         T* A,
         int As1,
         int As2,
         T* B,
         int Bs1,
         int Bs2,
         T* C,
         int Cs1,
         int Cs2)
 {
  for(int i1 = 0; i1 < M; i1++)
  {
   for(int i2 = 0; i2 < N; i2++)
   {
    T t = 0.0;
    for(int i3 = 0; i3 < K; i3++)
    {
     t += A[i1 * As1 + i3 * As2] * B[i3 * Bs1 + i2 * Bs2];
    }
    C[i1 * Cs1 + i2 * Cs2] = beta * C[i1 * Cs1 + i2 * Cs2] + alpha * t;
   }
  }
 }

U potpisu funkcije možemo vidjeti sve potrebne varijabli za skalare, matrice, njihove dimenzije, veličine i sl.

U tijelu funkcije nalaze se tri for petlje koje uvjetuju jedna drugu; dok svaki brojač za svaku dimenziju vrti petlju do maksimalne vrijednosti svake dimezije, provodi se uvećavanje varijable t, čiji je iznos definiran umnoškom retka matrice A i stupca matrice B, čije su veličine zbroj umnožaka vrijednosti brojača i veličine trenutnog elementa. Matrica C se množi skalarom beta i uvećava za skalar alpha pomnožen s varijablom t u kojoj je vrijednost umnoška retka i stupca. Time je funkcija ekvivalentna BLAS-ovoj funkciji SGEMM.

Ova funkcija je u main()-u pozvana kodom:

mat_mat_mult<float>(alpha,
          beta,
          m,
          n,
          k,
          ha.data(),
          a_stride_1,
          a_stride_2,
          hb.data(),
          b_stride_1,
          b_stride_2,
          hc_gold.data(),
          1,
          ldc);

Program nastavlja sa petljom for u kojoj se izračunava relativna greška između izračuna na domaćinu i uređaju i sprema u varijablu relative_error i onda se računa njegova apsolutna vrijednost. Varijabla max_relative_error sprema najveću vrijednost relative_error-a u svim iteracijama (podsjetimo se da je ? uvjetni operator čiju dokumentaciju je moguće pronaći među ostalim operatorima na cppreference.com).

Zatim se i koristi vrijednost epsilon() iz numeric_limits, što je najmanja vrijednost veća od nule za neki tip podataka, u našem slučaju float (za više informacija o ovoj funkciji pogledajte std::numeric_limits::epsilon na cppreference.com) i postavlja se tolerancija tolerance na deset puta veću vrijednost od te.

for(int i = 0; i < size_c; i++)
{
  float relative_error = (hc_gold[i] - hc[i]) / hc_gold[i];
  relative_error    = relative_error > 0 ? relative_error : -relative_error;
  max_relative_error
    = relative_error < max_relative_error ? max_relative_error : relative_error;
}
float eps    = std::numeric_limits<float>::epsilon();
float tolerance = 10;

Slijedi ispis, ovisno o ishodu operacije:

if(max_relative_error != max_relative_error || max_relative_error > eps * tolerance)
{
  rocblas_cout << "FAIL: max_relative_error = " << max_relative_error << std::endl;
}
else
{
  rocblas_cout << "PASS: max_relative_error = " << max_relative_error << std::endl;
}

Naposlijetku dolazi oslobađanje prethodno alocirane memorije na uređaju (na domaćinu smo koristili std::vector koji ne moramo ručno dealocirati):

CHECK_HIP_ERROR(hipFree(da));
CHECK_HIP_ERROR(hipFree(db));
CHECK_HIP_ERROR(hipFree(dc));
CHECK_ROCBLAS_ERROR(rocblas_destroy_handle(handle));
return EXIT_SUCCESS;

Zadatak

Promijenite kod da radi s matricama dvostruke preciznosti umjesto jednostruke.

Author: Mia Doričić, Vedran Miletić