Preskoči na sadržaj

Python: međuprocesna komunikacija: podprocesi

 • module subprocess (službena dokumentacija) omogućuje pokretanje novih (pod)procesa, povezivanje na njihove cijevi za ulaz, izlaz i greške, i dohvaćanje njihovih izlaznih kodova
 • subprocess.call([arg0, arg1, ...]) poziva naredbu s navedenim argumentima i vraća njezin izlazni status
 • subprocess.getoutput("arg0 arg1 ...") poziva naredbu s navedenim argumentima i vraća njezin izlaz
 • subprocess.getstatusoutput("arg0 arg1 ...") poziva naredbu s navedenim argumentima i vraća uređeni par (status, output)
subprocess.call(["ls", "-l"]) # vraća izlazni status 0 ako je naredba uspješna
subprocess.getoutput("ls -l") # ekvivalentno subprocess.call() iznad
subprocess.getstatusoutput("ls -l") # vraća (0, "znakovni niz koji sadrži izlaz naredbe ls -l") ako je naredba uspješna
 • uočimo razliku u navođenju naredbe i parametara u obliku liste kod subprocess.call() nasuprot navođenju naredbe i parametara u obliku znakovnog niza kod subprocess.getoutput() i subprocess.getstatusoutput()

Zadatak

Usporedite poziv brisanja datoteke koja postoji naredbom rm s pozivom brisanja datoteke koja ne postoji u terminima izlaznog statusa.

Zadatak

 • Usporedite izlaz funkcije os.listdir() s izlazom naredbe ls dohvaćenim korištenjem sučelja koja nudi modul subprocess. Ima li razlike u datotekama koje su izlistane?
 • Izvedite čitanje sadržaja datoteke /etc/group korištenjem standardnih Python sučelja za rad sa datotekama, a zatim dohvaćanjem izlaza naredbe cat na tu datoteku. Ima li razlike u pročitanom sadržaju?
 • subprocess.Popen() vraća objekt pridružen potprocesu koji pokreće, a zatim se može koristiti za upravljanje tim procesom

  • subprocess.Popen.communicate(input) omogućuje interakciju s procesom koji se izvodi

   • prosljeđuje vrijednost opcionalnog parametra input na stdin; parametar mora biti tipa bytes i konverziju vršimo iz str u bytes vršimo metodom str.encode()
   • vraća uređeni par (stdout, stderr), oba elementa su tipa bytes
  • subprocess.Popen.wait() čeka na završetak izvođenja procesa i vraća njegov izlazni status

  • subprocess.Popen.terminate() zaustavlja proces signalom SIGTERM
  • subprocess.Popen.kill() ubija proces signalom SIGKILL
 • subprocess.PIPE je objekt koji se koristi da se standardni ulaz, standardni izlaz ili standardni izlaz za greške dohvate u Python interpreteru korištenjem metode communicate() objekta pridruženog procesu

p1 = subprocess.Popen(["ls", "-l"], stdout=subprocess.PIPE)
popis = p1.communicate()

# rm u interaktivnom načinu rada
p2 = subprocess.Popen(["rm", "-i", "datotekaKojaPostoji"], stdin=subprocess.PIPE)
p2.communicate("y\n".encode())

Zadatak

Korištenjem objekta subprocess.Popen:

 • naredbom ps dohvatite popis procesa svih korisnika, sa i bez terminala,
 • dohvatite poruku koju naredba man ispisuje kada je pokrećete bez argumenata (razmislite na koji izlaz man ispisuje tu poruku),
 • naredbom rm pokušajte interaktivno (parametar -i) izbrisati neku datoteku za koju nemate dozvolu, npr. /etc/hosts i dohvatite izlazni status koji dobivate.

Zadatak

Napravite Python skriptu koja traži od korisnika imena triju datoteka. Datoteke se brišu interaktivnim načinom rada, a od korisnika se traži unos na standardni ulaz "kao da izravno radi s naredbom" (odnosno unosi y ako želi obrisati i n ako ne želi, a to se prosljeđuje naredbi putem metode communicate() objekta pridruženog procesu).

Zadatak

Za stvaranje korisnika na Linuxu koristi se naredba useradd. Proučite pripadnu man stranicu, a zatim napišite Python skriptu koja, uz pretpostavku da imate odgovarajuće ovlasti:

 • stvara korisnike student01, student02, ..., student99 s pripadnim kućnim direktorijima,
 • u kućnom direktoriju svakog od korisnika stvara direktorij python-samples kojem postavlja dozvole na rwxrwxrwx,
 • na kraj datoteke .bashrc dodaje naredbu koja podešava korisničku masku na 077.

Author: Vedran Miletić