Preskoči na sadržaj

Rad s Python modulom scipy

Uključivanje modula scipy najčešće se vrši na način:

import scipy as sp

Uključivanje specifičnih podmodula vrši se na način:

import scipy.sparse.csgraph as csg

Python modul scipy: podmodul sparse.csgraph

Podmodul sparse.csgraph nudi niz funkcija za izvršavanje algoritama nad grafovima definiranim matricom incidencije. Matricu incidencije implementiramo funkcijama za rad s poljima numpy modula. Rezultate dobivene u vrijednosti numpy matrica možemo prikazsti i pretvoriti u polja funkcijom toarray(). Primjerice, jednostavan potpuni graf s četiri vrha možemo definirati kao iduće polje:

0 1 1 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

Nad grafovima definiranim matricama incidencija možemo provesti niz algoritama podmodula csgraph:

 • csg.connected_components() -- izračun broja komponenti povezanosti grafa
 • csg.dijkstra() -- izračun najkraćih puteva grafa po Dijkstrinom algoritmu
 • csg.floyd_warshall() -- izračun najkraćih puteva grafa po Floyd-Warshall algoritmu
 • csg.bellman_ford() -- izračun najkraćih puteva grafa po Bellman-Ford algoritmu
 • csg.johnson() -- izračun najkraćih puteva grafa po Johnsonovu algoritmu
 • csg.breadth_first_order() -- izračun poredaka čvorova po širini
 • csg.depth_first_order() -- izračun poredaka čvorova po širini
 • csg.breadth_first_tree() -- pretraživanje grafa u širinu
 • csg.depth_first_tree() -- pretraživanje grafa u dubinu
 • csg.minimum_spanning_tree() -- izračun minimalnog razapinjućeg stabla grafa

Zadatak

Definirajte numpy poljem idući graf:

   (0)--------(3)
  /  \
  /   \
 /    \
(1)-------(2)
 \
  \      (6)
  \
  (4)

Zatim:

 • saznajte broj komponenti povezanosti grafa,
 • izračunajte minimalno razapinjuće stablo i prikažite ga u obliku matrice incidencije,
 • usporedite vrijeme izvođenja izračuna najkraćih puteva grafa Bellman-Fordovim algoritmom s izračunom Dijkstrinim algoritmom,
 • izvedite pretraživanje grafa u dubinu te dobiveno stablo prikažite u obliku matrice incidencije.

Python modul scipy: podmodul linalg

Podmodul linalg nudi niz funkcija za izvršavanje izračuna iz područja linearne algebre. Funkcije podmodula linalg možemo kombinirati s objektima modula numpy. Svi objekti za rad s funkcijama podmodula linalg moraju biti dvodimenzionalna polja.

Nad matricama (dvodimenzionalnim poljima oblika (n,n)) možemo provesti iduće izračune:

 • linalg.inv() -- inverziranje matrice
 • linalg.solve() -- izračun jednadžbe a x = b za x
 • linalg.det() -- izračun determinante matrice
 • linalg.lstsq() -- izračun najmanjih kvadrata jednadžbe Ax = b

Author: Domagoj Margan, Vedran Miletić