Preskoči na sadržaj

Python: općenite usluge operacijskog sustava: baratanje imenom putanje

 • module os.path (službena dokumentacija) pruža prenosiv način za baratanje imenom putanje

  • kao i kod modula os, prenosiv u terminima da radi na više različitih operacijskih sustava (operacijski sustavi slični Unixu i Windows) pa u dokumentaciji svake pojedine funkcije piše dostupnost
 • os.path.abspath(path) vraća apsolutnu putanju za danu relativnu ili apsolutnu putanju path

 • os.path.basename(path) vraća ime datoteke ili direktorija za danu relativnu ili apsolutnu putanju path
 • os.path.isabs(path) vraća True ako je putanja apsolutna
 • os.path.exists(path) vraća True ako putanja path postoji
 • os.path.realpath(path) vraća putanju do datoteke u kanonskom obliku: ako je path simbolička poveznica, slijedi tu simboličku poveznicu; ako je rezultat opet simbolička poveznica, slijedi je i tako redom dok ne dođe do odredišta koje nije simbolička poveznica

Zadatak

Stvorite u direktoriju u kojem ćete pokrenuti Python skriptu dvije simboličke poveznice: prva je imena lnkhosts na datoteku /etc/hosts, a druga je nema-dat na /tmp/nepostojeca-datoteka. U Python skripti prvo saznajte apsolutne putanje do stvorenih poveznica, a zatim provjerite postoje li vaše poveznice i postoje li datoteke na koje pokazuju.

 • os.path.getatime(path) dohvaća zadnje vrijeme pristupa datoteci kao varijablu tipa float u kojoj je zapisan broj sekundi od epohe
 • os.path.getmtime(path) dohvaća zadnje vrijeme promjene datoteke kao varijablu tipa float u kojoj je zapisan broj sekundi od epohe
 • os.path.getctime(path) dohvaća zadnje vrijeme promjene metapodataka datoteke kao varijablu tipa float u kojoj je zapisan broj sekundi od epohe
 • os.path.getsize(path) dohvaća veličinu u bajtovima

 • os.path.isfile(path) vraća True ako je path putanja do obične datoteke ili simbolička poveznica na datoteku

 • os.path.isdir(path) vraća True ako je path putanja do direktorija ili simbolička poveznica na direktorij
 • os.path.islink(path) vraća True ako je path putanja simboličke poveznice

Zadatak

Saznajte posljednje vrijeme pristupa, vrijeme promjene metapodataka i veličinu datoteke /etc/hosts, a zatim i simboličke poveznice lnkhosts. Uvjerite se da se zaista radi o datoteci i simboličkoj poveznici.

 • os.path.expanduser(path) zamjenjuje ~ ili ~guido putanjom do korisničkog direktorija trenutnog korisnika, odnosno korisnika guido (ako taj korisnik postoji); npr. os.path.expanduser("~") vratit će "/home/korisnik"
 • os.path.expandvars(path) zamjenjuje varijablu ljuske njezinom vrijednošću; npr. os.path.expandvars("$HOME/Radna površina") vratit će "/home/korisnik/Radna površina"
 • os.path.join(path, *paths) spaja dijelove putanje razdjelnicima putanje odgovarajućim za operacijski sustav na kojem radi (/ na operacijskim sustavima sličnim Unixu, \ na Windowsima); npr. os.path.join("/home", "korisnik", "Radna površina") vratit će "/home/korisnik/Radna površina"
 • os.path.split(path) cijepa putanju u dva dijela, prvi je putanja do datoteke ili direktorija, a drugi je ime datoteke ili direktorija; npr. os.path.split("/home/korisnik/Radna površina") vraća uređeni par ("/home/korisnik", "Radna površina")

Author: Vedran Miletić