Preskoči na sadržaj

Python modul mpi4py: komunikacija točka-do-točke

Ova značajka je dio standarda MPI-1.

U nastavku donekle slijedimo službeni mpi4py-ev tutorial.

Blokirajuća komunikacija

 • čeka na razmjenu poruka
 • comm.send(obj, dest, tag)

  • dest je rang procesa koji prima poruku
  • tag je opcionalan broj u rasponu 0--32767 koji je oznaka poruke; služi za razdvajanje poruka različitog tipa
 • obj = comm.recv(src, tag)

  • src je rang procesa koji je poslao poruku
# varijanta s Python objektima
from mpi4py import MPI

comm = MPI.COMM_WORLD
rank = comm.Get_rank()
size = comm.Get_size()

if size < 2:
  print("Potrebna su barem dva procesa za izvođenje")
  exit()

if rank == 0:
  sendmsg = 777
  comm.send(sendmsg, dest=1)
  recvmsg = comm.recv(source=1)
elif rank == 1:
  recvmsg = comm.recv(source=0)
  sendmsg = ["abc", 3.14]
  comm.send(sendmsg, dest=0)
else:
  print("Proces ranga", rank, "ne razmjenjuje poruke")
  exit()

print("Proces ranga", rank, "poslao je poruku", sendmsg)
print("Proces ranga", rank, "primio je poruku", recvmsg)
 • comm.Send(array, dest, tag)

  • array je numpy polje koje šaljemo; mpi4py automatski prepoznaje tip podataka (np.float32, np.float64, np.int32, np.int64, ...), ali moguće ga je i ručno specificirati
  • dest je rang procesa koji prima poruku
  • tag je opcionalan broj u rasponu 0--32767 koji je oznaka poruke; služi za razdvajanje poruka različitog tipa, što je korisno kod složenijih aplikacija
 • comm.Recv(array, source, tag)

  • array je numpy polje u koje se sprema rezultat; treba ga stvoriti unaprijed
  • source je rang procesa koji je poslao poruku
  • tag je isto kao i kod funkcije Send()
# varijanta s NumPy poljima
import numpy as np
from mpi4py import MPI

comm = MPI.COMM_WORLD
rank = comm.Get_rank()
size = comm.Get_size()

if size < 2:
  print("Potrebna su barem dva procesa za izvođenje")
  exit()

if rank == 0:
  sendmsg = np.array([366], dtype=np.int32)
  comm.Send(sendmsg, dest=1)

  recvmsg = np.empty(1, dtype=np.float32)
  comm.Recv(recvmsg, source=1)

elif rank == 1:
  recvmsg = np.empty(1, dtype=np.int32)
  comm.Recv(recvmsg, source=0)

  sendmsg = np.array([10.0], dtype=np.float32)
  comm.Send(sendmsg, dest=0)

else:
  print("Proces ranga", rank, "ne razmjenjuje poruke")
  exit()

print("Proces ranga", rank, "poslao je poruku", sendmsg)
print("Proces ranga", rank, "primio je poruku", recvmsg)

Zadatak

Modficirajte program tako da poruke razmjenjuju tri procesa, i to tako da proces 0 šalje podatak tipa po vašoj želji i vrijednosti po vašoj želji procesu 1, proces 1 šalje isti podatak procesu 2, a proces 2 podatak šalje procesu 0.

Zadatak

Napišite program koji se izvodi u tri procesa i koristi blokirajuću komunikaciju:

 • proces ranga 1 računa zbroj i produkt parnih prirodnih brojeva manjih ili jednakih 10 i rezultat šalje procesu ranga 0 kao listu koja sadrži dva elementa tipa int ili numpy polje od dva elementa tipa numpy.int32,
 • proces ranga 2 računa zbroj i produkt prirodnih brojeva manjih ili jednakih 20 i rezultat šalje procesu ranga 0 kao listu koja sadrži dva elementa tipa int ili kao numpy polje od dva elementa tipa numpy.int64,
 • proces ranga 0 prima rezultate i ispisuje ih na ekran.

Kod funkcija Send(), Recv() i ostalih u nastavku koje primaju numpy polja može se navesti i tip podatka, ali ne mora; tada se umjesto array kao argument funkciji daje lista oblika [array, mpi_type], pri čemu je mpi_type MPI tip podataka elemenata u polju i može imati vrijednosti

 • MPI.INT -- pandan numpy.int32
 • MPI.LONG -- pandan numpy.int64
 • MPI.FLOAT -- pandan numpy.float32
 • MPI.DOUBLE -- pandan numpy.float64

U većini slučajeva mpi4py automatski prepoznaje tip i nema potrebe za eksplicitnim navođenjem.

import numpy as np
from mpi4py import MPI

comm = MPI.COMM_WORLD
rank = comm.Get_rank()
size = comm.Get_size()

if size < 2:
  print("Potrebna su barem dva procesa za izvođenje")
  exit()

if rank == 0:
  sendmsg = np.array([366], dtype=np.int32)
  comm.Send([sendmsg, MPI.INT], dest=1)

  recvmsg = np.empty(1, dtype=np.float32)
  comm.Recv([recvmsg, MPI.FLOAT], source=1)

elif rank == 1:
  recvmsg = np.empty(1, dtype=np.int32)
  comm.Recv([recvmsg, MPI.INT], source=0)

  sendmsg = np.array([10.0], dtype=np.float32)
  comm.Send([sendmsg, MPI.FLOAT], dest=0)

else:
  print("Proces ranga", rank, "ne razmjenjuje poruke")
  exit()

print("Proces ranga", rank, "poslao je poruku", sendmsg)
print("Proces ranga", rank, "primio je poruku", recvmsg)

Neblokirajuća komunikacija

 • ne čeka na razmjenu poruka, izvođenje se nastavlja
 • request = comm.isend(obj, dest, tag) -- obj, dest i tag imaju isto značenje kao kod comm.send()
 • request.Wait() čeka na završetak izvršenja zahtjeva za slanjem
 • (comm.irecv() za sada nije implementiran)
# varijanta s Python objektima
from mpi4py import MPI

comm = MPI.COMM_WORLD
rank = comm.Get_rank()
size = comm.Get_size()

if size < 2:
  print("Potrebna su barem dva procesa za izvođenje")
  exit()

if rank == 0:
  sendmsg = 777
  target = 1
elif rank == 1:
  sendmsg = "abc"
  target = 0
else:
  exit()

# procesi ranga 0 i 1 izvode ovaj dio koda
# uočite različite vrijednosti sendmsg i target
request = comm.isend(sendmsg, dest=target)
recvmsg = comm.recv(source=target)
request.Wait()
 • MPI.Request.Waitall() prima listu zahtjeva za slanjem na koje mora čekati prije nastavka izvođenja
# varijanta s Python objektima
from mpi4py import MPI

comm = MPI.COMM_WORLD
rank = comm.Get_rank()
size = comm.Get_size()

sendmsg = [rank] * 3
right = (rank + 1) % size
left = (rank - 1) % size

req1 = comm.isend(sendmsg, dest=right)
req2 = comm.isend(sendmsg, dest=left)
lmsg = comm.recv(source=left)
rmsg = comm.recv(source=right)

MPI.Request.Waitall([req1, req2])
print("'Lijeve' poruke su jednake", lmsg == [left] * 3)
print("'Desne' poruke su jednake", assert rmsg == [right] * 3)
 • request = comm.Isend(array, dest, tag) -- array, dest, tag su isti kao i kod funkcije Send()
 • request = comm.Irecv(array, source, tag) -- array, source, tag su isti kao i kod funkcije Recv()
 • request.Wait() čeka na izvršenje zahtjeva za slanjem ili primanjem; kada ova funkcija napravi return polje u varijabli array je poslano, ili je u varijablu array spremljeno primljeno polje
 • MPI.Request.Waitall([request1, request2]) čeka na izvršenje zahtjeva request1 i request2; praktično za kraći zapis kod velikog broja zahtjeva
# varijanta s NumPy poljima
import numpy as np
from mpi4py import MPI

comm = MPI.COMM_WORLD
rank = comm.Get_rank()
size = comm.Get_size()

if size < 2:
  print("Potrebna su barem dva procesa za izvođenje")
  exit()

if rank == 0:
  sendmsg = np.array([10.0], dtype=np.float64)
  request1 = comm.Isend(sendmsg, dest=1)

  recvmsg = np.empty(1, dtype=np.int64)
  request2 = comm.Irecv(recvmsg, source=1)

  request1.Wait()
  request2.Wait()

elif rank == 1:
  recvmsg = np.empty(1, dtype=np.float64)
  request2 = comm.Irecv(recvmsg, source=0)

  sendmsg = np.array([366], dtype=np.int64)
  request1 = comm.Isend(sendmsg, dest=0)

  MPI.Request.Waitall([request1, request2])

else:
  exit()

print("Proces ranga", rank, "poslao je poruku", sendmsg)
print("Proces ranga", rank, "primio je poruku", recvmsg)

Zadatak

Napišite program koji se izvodi u tri procesa i koristi neblokirajuću komunikaciju:

 • proces ranga 1 računa zbroj i produkt parnih prirodnih brojeva manjih ili jednakih 10 i rezultat šalje procesu ranga 0

  • kao listu koja sadrži dva elementa tipa int, ili
  • kao numpy polje od dva elementa tipa numpy.int32;
 • proces ranga 2 računa zbroj i produkt prirodnih brojeva manjih ili jednakih 20 i rezultat šalje procesu ranga 0

  • kao listu koja sadrži dva elementa tipa int, ili
  • kao numpy polje od dva elementa tipa numpy.int64;
 • proces ranga 0 prima rezultate i ispisuje ih na ekran.

Primjeri primjene komunikacije točka-do-točke

Zbroj vektora

 • sekvencijalni kod je vrlo jednostavan

  # varijanta s Python objektima
  a = [1, 2, 3, 9]
  b = [4, 5, 6, 7]
  zbroj = [0, 0, 0, 0]
  
  for i in range(4):
    zbroj[i] = a[i] + b[i]
  
  # varijanta s NumPy poljima
  a = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 9.0])
  b = np.array([4.0, 5,0, 6.0, 7.0])
  zbroj = np.empty(4)
  
  for i in range(4):
    zbroj[i] = a[i] + b[i]
  
  # zbroj = a + b
  
 • kod postaje izrazito složen, s puno ponavljanja, kada se koristi komunikacija točka-do-točke; primjer za 4 procesa u kojem proces ranga 0 inicijalizira vektore, računa zbroj elemenata vektora s indeksom 0 i šalje ostale elemente vektorima odgovarajućim procesima

  • koristimo rane spomenute tag-ove kod slanja i primanja da razdvojimo elemente vektora a od komponenata vektora b
  # varijanta s Python objektima
  from mpi4py import MPI
  
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
  
  if rank == 0:
    a = [1, 2, 3, 9] # Zadatak: povećajte vektore na 4 komponente
    b = [4, 5, 6, 7]
    zbroj = [0, 0, 0, 0]
    zbroj[0] = a[0] + b[0]
    comm.send(a[1], dest=1, tag=0)
    comm.send(b[1], dest=1, tag=1)
    zbroj[1] = comm.recv(source=1)
    comm.send(a[2], dest=2, tag=0)
    comm.send(b[2], dest=2, tag=1)
    zbroj[2] = comm.recv(source=2)
    comm.send(a[3], dest=3, tag=0)
    comm.send(b[3], dest=3, tag=1)
    zbroj[3] = comm.recv(source=3)
    print("Zbroj je", zbroj)
  elif rank == 1:
    komponenta_od_a = comm.recv(source=0, tag=0)
    komponenta_od_b = comm.recv(source=0, tag=1)
    zbroj = komponenta_od_a + komponenta_od_b
    comm.send(zbroj, dest=0)
  elif rank == 2:
    komponenta_od_a = comm.recv(source=0, tag=0)
    komponenta_od_b = comm.recv(source=0, tag=1)
    zbroj = komponenta_od_a + komponenta_od_b
    comm.send(zbroj, dest=0)
  elif rank == 3:
    komponenta_od_a = comm.recv(source=0, tag=0)
    komponenta_od_b = comm.recv(source=0, tag=1)
    zbroj = komponenta_od_a + komponenta_od_b
    comm.send(zbroj, dest=0)
  else:
    exit()
  
  # varijanta s NumPy poljima
  import numpy as np
  from mpi4py import MPI
  
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
  
  if rank == 0:
    a = np.array([1, 2, 3, 9], dtype=np.float32)
    b = np.array([4, 5, 6, 7], dtype=np.float32)
    zbroj = np.zeros(4, dtype=np.float32)
    zbroj[0:1] = a[0:1] + b[0:1]
    comm.Send(a[1:2], dest=1, tag=0)
    comm.Send(b[1:2], dest=1, tag=1)
    comm.Send(a[2:3], dest=2, tag=0)
    comm.Send(b[2:3], dest=2, tag=1)
    comm.Send(a[3:4], dest=3, tag=0)
    comm.Send(b[3:4], dest=3, tag=1)
  
    comm.Recv(zbroj[1:2], source=1)
    comm.Recv(zbroj[2:3], source=2)
    comm.Recv(zbroj[3:4], source=3)
  
    print("Zbroj je", zbroj)
  
  elif rank == 1:
    element_a = np.zeros(1, dtype=np.float32)
    comm.Recv(element_a, source=0, tag=0)
    element_b = np.zeros(1, dtype=np.float32)
    comm.Recv(element_b, source=0, tag=1)
    element_zbroj = element_a + element_b
    comm.Send(element_zbroj, dest=0)
  
  elif rank == 2:
    element_a = np.zeros(1, dtype=np.float32)
    comm.Recv(element_a, source=0, tag=0)
    element_b = np.zeros(1, dtype=np.float32)
    comm.Recv(element_b, source=0, tag=1)
    element_zbroj = element_a + element_b
    comm.Send(element_zbroj, dest=0)
  
  elif rank == 3:
    element_a = np.zeros(1, dtype=np.float32)
    comm.Recv(element_a, source=0, tag=0)
    element_b = np.zeros(1, dtype=np.float32)
    comm.Recv(element_b, source=0, tag=1)
    element_zbroj = element_a + element_b
    comm.Send(element_zbroj, dest=0)
  
  else:
    exit()
  

Zadatak

 • Promijenite kod da su vektori veličine 6 elemenata umjesto 4, i izvedite kod u 6 procesa.
 • Dodajte još jedan vektor veličine 6 elemenata i izračunajte zbroj tri vektora umjesto zbroja dva vektora.
 • uočimo li ponavljanje koda za rangove 1, 2 i 3 kod možemo pojednostaviti na način

  # varijanta s Python objektima
  from mpi4py import MPI
  
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
  
  if rank == 0:
    a = [1, 2, 3, 9] # Zadatak: povećajte vektore na 4 komponente
    b = [4, 5, 6, 7]
    zbroj = [0, 0, 0, 0]
    zbroj[0] = a[0] + b[0]
    comm.send(a[1], dest=1, tag=0)
    comm.send(b[1], dest=1, tag=1)
    zbroj[1] = comm.recv(source=1)
    comm.send(a[2], dest=2, tag=0)
    comm.send(b[2], dest=2, tag=1)
    zbroj[2] = comm.recv(source=2)
    comm.send(a[3], dest=3, tag=0)
    comm.send(b[3], dest=3, tag=1)
    zbroj[3] = comm.recv(source=3)
    print("Zbroj je", zbroj)
  elif rank == 1 or rank == 2 or rank == 3:
    komponenta_od_a = comm.recv(source=0, tag=0)
    komponenta_od_b = comm.recv(source=0, tag=1)
    zbroj = komponenta_od_a + komponenta_od_b
    comm.send(zbroj, dest=0)
  else:
    exit()
  
  # varijanta s NumPy poljima
  import numpy as np
  from mpi4py import MPI
  
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
  
  if rank == 0:
    a = np.array([1, 2, 3, 9], dtype=np.float32)
    b = np.array([4, 5, 6, 7], dtype=np.float32)
    zbroj = np.zeros(4, dtype=np.float32)
    zbroj[0:1] = a[0:1] + b[0:1]
    comm.Send(a[1:2], dest=1, tag=0)
    comm.Send(b[1:2], dest=1, tag=1)
    comm.Send(a[2:3], dest=2, tag=0)
    comm.Send(b[2:3], dest=2, tag=1)
    comm.Send(a[3:4], dest=3, tag=0)
    comm.Send(b[3:4], dest=3, tag=1)
  
    comm.Recv(zbroj[1:2], source=1)
    comm.Recv(zbroj[2:3], source=2)
    comm.Recv(zbroj[3:4], source=3)
  
    print("Zbroj je", zbroj)
  
  elif rank == 1 or rank == 2 or rank == 3:
    element_a = np.zeros(1, dtype=np.float32)
    comm.Recv(element_a, source=0, tag=0)
    element_b = np.zeros(1, dtype=np.float32)
    comm.Recv(element_b, source=0, tag=1)
    element_zbroj = element_a + element_b
    comm.Send(element_zbroj, dest=0)
  
  else:
    exit()
  

Zadatak

 • Ponovno promijenite kod da su vektori veličine 6 elemenata umjesto 4, i izvedite kod u 6 procesa.
 • Dodajte još jedan vektor veličine 6 elemenata i izračunajte zbroj tri vektora umjesto zbroja dva vektora.
 • paralelizacija se može izvesti i dijeljenjem na komponente koje se sastoje od više elemenata

  • primjerice, proces ranga 0 može podijeliti vektore tako da od svakog po dva elementa pošalje procesima ranga 1 i 2
  # varijanta s NumPy poljima
  import numpy as np
  from mpi4py import MPI
  
  comm = MPI.COMM_WORLD
  rank = comm.Get_rank()
  size = comm.Get_size()
  
  if rank == 0:
    a = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 9.0])
    b = np.array([4.0, 5.0, 6.0, 7.0])
    zbroj = np.empty(4)
  
    comm.Send(a[0:2], dest=1, tag=0)
    comm.Send(b[0:2], dest=1, tag=1)
  
    comm.Send(a[2:4], dest=2, tag=0)
    comm.Send(b[2:4], dest=2, tag=1)
  
    comm.Recv(zbroj[0:2], source=1)
    comm.Recv(zbroj[2:4], source=2)
  
    print("Zbroj je", zbroj)
  
    zbroj_provjera = np.empty(4)
  
    for i in range(4):
      zbroj_provjera[i] = a[i] + b[i]
  
    # zbroj_provjera = a + b
  
    print("Provjera prolazi:", zbroj == zbroj_provjera)
  
  elif rank == 1:
    dio_a = np.empty(2)
    dio_b = np.empty(2)
    comm.Recv(dio_a, source=0, tag=0)
    comm.Recv(dio_b, source=0, tag=1)
  
    zbroj = dio_a + dio_b
    comm.Send(zbroj, dest=0)
  
  elif rank == 2:
    dio_a = np.empty(2)
    dio_b = np.empty(2)
    comm.Recv(dio_a, source=0, tag=0)
    comm.Recv(dio_b, source=0, tag=1)
  
    zbroj = dio_a + dio_b
    comm.Send(zbroj, dest=0)
  
  else:
    exit()
  

Zadatak

Napišite dvije varijante ovog programa. Prva varijanta neka koristi blokirajuću komunikaciju, a druga neblokirajuću. Obje varijante izvode se u četiri procesa.

 • Na procesu ranga 0 incijaliziraju se dva vektora veličine 6 elemenata. Po dva elementa svakog vektora šalju se procesima ranga 1, 2 i 3.
 • Procesi ranga 1, 2 i 3 vrše zbroj odgovarajućih elemenata vektora i rezultat šalju procesu ranga 0.
 • Proces ranga 0 prima rezultate od procesa ranga 1, 2 i 3 i vrši provjeru točnosti rješenja.

Dodatni zadatak

Napišite program koji koristi MPI za izračun zbroja kvadrata brojeva u rasponu od 1 do 500000 u 3 procesa korištenjem komunikacije točka-do točke, i to tako da proces ranga 0 šalje procesu ranga 1 i procesu ranga 2 liste koje sadrže brojeve od 1 do 250000 i od 250000 do 500000 (respektivno). Iskoristite blokirajuću komunikaciju. Procesi ranga 1 i 2 računaju zbroj kvadrata brojeva koje su dobili. Procesu ranga 0 procesi ranga 1 i 2 javljaju rezultate koje su dobili. Proces ranga 0 prima oba rezultata i njihov zbroj ispisuje na ekran.

Dodatni zadatak

Napišite program koji koristi MPI za izračun zbroja kubova brojeva u rasponu od 1 do 300000 u 6 procesa korištenjem komunikacije točka-do točke. Kod slanja iskoristite neblokirajuću komunikaciju. Raspon raspodijelite po procesima po želji. Proces ranga 0 je onaj kojem će preostalih pet procesa javiti svoje rezultate i koji će rezultate sumirati te ispisati na ekran. Ostali procesi neka ne ispisuju ništa.

Author: Vedran Miletić