Preskočite na sadržaj

Django vježba 6: Predaja obrazaca HTTP metodama GET i POST. Provjera unosa i prikaz poruka o greškama

Na današnjim vježbama radit će se generičko popunjavanje baze i obrasci.

Postavljanje projekta

Zadatak

Kreirajte projekt naziva vj6 i unutar njega aplikaciju naziva main. Povežite aplikaciju sa projektom: dodajte aplikaciju unutar settings.py i putanju main/urls.py unutar urls.py, a zatim kreirajte main/urls.py.

Generičko popunjavanje baze podataka

Model koji se koristi sadrži dvije klase, Author i Book.

Sadržaj datoteke vj6/main/models.py:

from django.db import models

# Create your models here.


class Author(models.Model):
  name = models.CharField(max_length=30)
  address = models.CharField(max_length=50)
  city = models.CharField(max_length=60)
  country = models.CharField(max_length=50)

  def __str__(self):
    return self.name


class Book(models.Model):
  title = models.CharField(max_length=100)
  abstract = models.TextField()
  author = models.ForeignKey(Author, on_delete=models.CASCADE)
  publication_date = models.DateField()

  def __str__(self):
    return self.title

Kreirani model potrebno je popuniti podacima, za to će se koristiti naredba ./manage.py setup_test_data.py. Prilikom pokretanja naredbe, program vraća grešku jer naredba još nije kreirana.

Instalacija potrebnih Python paketa:

$ pip3 install factory_boy
(...)

Kada je instaliran paket factory_boy, potrebno je kreirati klase koje će automatski popunjavati bazu sa tzv. dummy data, odnostno nasumično generiranim podacima koji će nam pojednostaviti proces popunjavanja baze nad kojom želimo izvršavati upite. Detaljnije o njegovoj funkcionalnosti možete pronaći u službenoj dokumentaciji.

Zadatak

Unutar vj6/main stvorite datoteku factory.py

Stvorena datoteka vj6/main/factory.py koristit će se kao predložak za popunjavanje modela definiranog unutarvj6/main/models.py. Primjetit ćete sličnost u stilu pisanja klasa. Dakle, potrebno je definirati klase, sukladno klasama koje su definirane unutar vj6/main/models.py.

Datoteka vj6/main/factory.py:

# factories.py
import factory
from factory.django import DjangoModelFactory

from main.models import *

# Defining a factory
class AuthorFactory(DjangoModelFactory):
  class Meta:
    model = Author

  name = factory.Faker("first_name")
  address = factory.Faker("address")
  city = factory.Faker("city")
  country = factory.Faker("country")


class BookFactory(DjangoModelFactory):
  class Meta:
    model = Book

  title = factory.Faker("sentence", nb_words=4)
  abstract = factory.Faker("sentence", nb_words=50)
  author = factory.Iterator(Author.objects.all())
  publication_date = factory.Faker("date_time")   

Zadatak

Nakon što su klase definirane unutar factory.py, isprobajte njihovu funkcionalnost. Prije pokretanja ljuske primjenite migraciju na bazu.

$ ./manage.py shell 
(...)
>>> from main.factories import *
>>> a = AuthorFactory()
>>> b = BookFactory()
>>> a
>>> b.title
>>> b.author

Zadatak

Kreirajte administratnora, zatim unutar admin.py registrirajte modele Book i Author. Provjerite ako su podaci generirani sa factory.py uneseni u bazu.

Rješenje zadatka. U datoteci admin.py:

from django.contrib import admin

from main.models import *

models_list = [Author, Book]

# Register your models here.
admin.site.register(models_list)

Kreiranje naredbe u manage.py

Kada je kreiran i testiran factory.py, slijedi kreiranje naredbe koja će se prosljeđivati ./manage.py.

Za početak porenite naredbu:

$ ./manage.py
(...) 

Izlistao nam se trenutni popis opcija koje možemo izvršavati.

Kreirajte direktorij commands, unutar kojeg će se nalaziti skripta. Zatim se pozicionirajte u njega.

$ mkdir main/management/commands
$ cd main/management/commands
(...)

A zatim, unutar direktorija commands kreirajte setup_test_data.py.

$ touch setup_test_data.py
(...)

Otvorite kreirani setup_test_data.py unutar kojeg će se kreirati vlastita upravljačka naredba (detaljnije o upravljačkim naredbama koje su kreirane od strane korisnika).

Sadržaj datoteke main/management/commands/setup_test_data.py:

import random

from django.db import transaction
from django.core.management.base import BaseCommand

from main.models import Author, Book
from main.factories import (
  AuthorFactory,
  BookFactory
)

NUM_AUTHORS = 10
NUM_BOOKS = 100

class Command(BaseCommand):
  help = "Generates test data"

  @transaction.atomic
  def handle(self, *args, **kwargs):
    self.stdout.write("Deleting old data...")
    models = [Author, Book]
    for m in models:
      m.objects.all().delete()

    self.stdout.write("Creating new data...")

    for _ in range(NUM_AUTHORS):
      author = AuthorFactory()

    for _ in range(NUM_BOOKS):
      book = BookFactory()

Svojstvo funkcije handle() je postavljeno na transaction.atomic, što označava da ako je blok koda uspješno izvršen, promjene se pohranjuju u bazu podataka (detaljnije objašnjenje o modulu transaction korištenom u prethodnom primjeru).

Zadatak

Isprobajte funkcionalnost kreirane naredbe, a zatim provjerite ako su uneseni podaci unutar admin sučelja.

$ ./manage.py setup_test_data
(...)