Preskočite na sadržaj

Django vježba 3: Relacije među modelima. Upiti

Modeli: Relacije među modelima

Relacije su detaljno opisane u Djangovoj dokumnetaciji:

Many-to-many

Na prethodnim vježbama stvorili smo model koji sadržava klasu Predmet, dodajmo sada klasu Student koja će biti povezana s Predmetom relacijom ManyToMany.

Zadatak

 • Model iz Vježbi2 main/models.py nadopunite tako da stvorite novu klasu Student. Klasa student sadrži stupce naziva student_ime, student_prezime, student_broj_xice i student_prvi_upis_predmeta. Tipovi podataka neka budu CharField() za student_ime sa max_length na 25, student_prezime sa max_length na 50. Vrijednost student_broj_xice postavite na CharField() za student_ime sa max_length na 10.
 • Dodajte vrijednost student_predmeti koja će biti povezan s klasom Predmet, tip veze neka bude ManyToMany.
  Unutar klase Predmet izmijenite vrijednost predmet_vrijeme_objave tako da joj postavite zadanu vrijednost na timezone.now.
  Nakon kreirane klase pokrenite naredbe makemigrations i migrate.

Rješenje zadatka. Uredit ćemo datoteku main/models.py tako da bude oblika:

from django.db import models
from django.utils import timezone


class Predmet(models.Model):
  predmet_naslov = models.CharField(max_length=100)
  predmet_sadrzaj = models.TextField()
  predmet_vrijeme_objave = models.DateTimeField(default=timezone.now)

  def __str__(self):
    return self.predmet_naslov


class Student(models.Model):
  student_ime = models.CharField(max_length=25)
  student_prezime = models.CharField(max_length=50)
  student_broj_xice = models.CharField(max_length=10)
  student_predmeti = models.ManyToManyField(Predmet)

Zadatak

Definirajte funkciju __str__() unutar klase Student koja vraća student_broj_xice. Zatim dodajte klasu Student unutar main/admin.py tako da ona postane vidljiva u admin panelu.

Rješenje zadatka. U datoteci main/models.py unutar klase Student dodajemo:

def __str__(self):
  return self.student_broj_xice

U datoteci main/admin.py:

from django.contrib import admin
from .models import *

model_list = [Predmet, Student]
admin.site.register(model_list)

Nakon što ste nadopunili main/models.py primjenite pripremu i nakon toga migraciju s naredbama makemigrations i migrate. Provjerite radi li vam sve tako da posjetite http://127.0.0.1:8000/admin/.

Many-to-one

Zadatak

Definirajte klasu Profesor koja sadrži vrijednosti, prof_ime i prof_prezime koji su CharField duljine 30, zatim definirajte prof_email koji je tipa EmailField.

Unutar klase zadajte funkciju __str__() koja vraća email adresu od profesora.

Nakon kreirane klase pokrenite naredbe makemigrations i migrate.

Rješenje zadatka. U datoteci main/models.py:

class Profesor(models.Model):
  prof_ime = models.CharField(max_length=30)
  prof_prezime = models.CharField(max_length=30)
  prof_email = models.EmailField()

  def __str__(self):
    return self.prof_email  

Zadatak

Izmijenite klasu Predmet tako da joj dodate nositelja, vrijednost nositelj neka bude tip veze One to many. Za definiranje veze koristite ForeignKey.

Nakon kreirane klase pokrenite naredbe makemigrations i migrate.

Rješenje zadatka. U datoteci main/models.py:

class Predmet(models.Model):
  predmet_naslov = models.CharField(max_length=100)
  predmet_sadrzaj = models.TextField()
  predmet_vrijeme_objave = models.DateTimeField(default=timezone.now)
  predmet_nositelj = models.ForeignKey(Profesor, on_delete=models.CASCADE)

  def __str__(self):
    return self.predmet_naslov 

One-to-one

Student i Profesor povezat ćemo u klasi ZavrsniRad, na kojem radi student, dok mu je profesor mentor. Svaki završni rad ima Studenta koji ga piše i profesora koji mu je mentor. Ovo ćemo ostvariti vezama one-to-one.

Zadatak

 • Definirajte klasu ZavrsniRad. ZavrsniRad neka ima zadanog nositelja mentor koji je povezan sa Profesor pomoću OneToOne veze, dodatni parametar koje zadajete u definiciji veze je primary_key=True.
 • Klasu ZavrsniRad zatim povežite sa Student, tip veze neka bude One-to-one, dodatni parametri koje zadajete su on_delete=models.CASCADE i primary_key=True.
 • Zatim dodajte vrijednosti rad_naslov i rad_zadatak koji su CharField duljine 25 i 50 i bool vrijednost rad_prvi_upis koja po defaultu ima vrijednost True.
 • Nakon kreirane klase pokrenite naredbe makemigrations i migrate.

Rješenje zadatka. U datoteci main/models.py:

class ZavrsniRad(models.Model):
  mentor = models.OneToOneField(
    Profesor,
    on_delete=models.CASCADE,
  )

  student = models.OneToOneField(
    Student,
    on_delete=models.CASCADE,
    primary_key=True,
  )

  rad_naslov = models.CharField(max_length=50)
  rad_zadatak = models.CharField(max_length=50)
  rad_prvi_upis = models.BooleanField(default=True)

Zadatak

Definirajte funkciju __str__() unutar klase ZavrsniRad koja vraća student_broj_xice. Zatim dodajte klasu ZavrsniRad unutar main/admin.py tako da ona postane vidljiva u admin panelu.

Rješenje zadatka. Unutar klase ZavrsniRad u main/models.py dopunjavamo:

def __str__(self):
  return 'Završni rad studenta s brojem X-ice {}'.format(self.student.student_broj_xice)

U main/admin.py samo dopunjavamo model_list na način:

model_list = [Predmet, Student, ZavrsniRad]

Korištenje naredbe ./manage.py:

 • Nakon svake novo stvorene klase u modelu pokrenite naredbe ./manage.py makemigrations i ./manage.py migrate.
 • Naredbu ./manage.py flush koristite za očistiti bazu padatak od prethodno unešenih vrijednosti.
 • Naredba ./manage.py dbshell omogućuje unos SQL naredbi, primjerice ALTER TABLE main_predmet ADD COLUMN "predmet_nositelj_id" integer;.

Upiti

Naredba za pokretanje Pythonove ljuske specifične za Django:

$ ./manage.py shell 
>>>

Za definiranje instance klase:

>>> profesor = Profesor()
>>> predmet = Predmet()

Povezivanje instanci Profesor i Predmet pomoću vanjskog ključa, odnosno dodavanje nositelja na predmet:

>>> predmet.predmet_nositelj = profesor

Instanci klase Student možemo dodati n predmeta:

>>> student.student_predmeti.add(predmet1, predmet2)

Kreiranje instance klase ZavrsniRad:

>>> zr = ZavrsniRad()

Dodavanje veze tipa one-to-one, na instancu klase ZavrsniRad:

>>> zr.mentor=profesor
>>> zr.student=student

Upit za koji vraća sve instance tražene klase:

profesors = Profesor.objects.all()

Pretraga po zadanoj vrijednosti:

email = Profesor.objects.get(prof_email='prof_mail@uniri.hr')

Pretraga svih instanci koji imaju traženo ime:

prof_peros = Profesor.objects.filter(prof_ime__contains='Pero')

Uzimanje prvih 5 zapisa:

Profesor.objects.all()[:5]

Sortiranje i dohvaćanje prvog u listi:

Profesor.objects.order_by('prof_ime')[0]

Cjelovit kod današnjih vježbi

from django.db import models
from django.utils import timezone

# Create your models here.


class Profesor(models.Model):
  prof_ime = models.CharField(max_length=30)
  prof_prezime = models.CharField(max_length=30)
  prof_email = models.EmailField()

  def __str__(self):
    return self.prof_email


class Predmet(models.Model):
  predmet_naslov = models.CharField(max_length=100)
  predmet_sadrzaj = models.TextField()
  predmet_vrijeme_objave = models.DateTimeField(default=timezone.now)
  predmet_nositelj = models.ForeignKey(Profesor, default=1, on_delete=models.CASCADE)

  def __str__(self):
    return self.predmet_naslov


class Student(models.Model):
  student_ime = models.CharField(max_length=25)
  student_prezime = models.CharField(max_length=50)
  student_broj_xice = models.CharField(max_length=10)
  student_predmeti = models.ManyToManyField(Predmet)

  def __str__(self):
    return self.student_broj_xice


class ZavrsniRad(models.Model):
  mentor = models.OneToOneField(
    Profesor,
    on_delete=models.CASCADE,
  )
  student = models.OneToOneField(
    Student,
    on_delete=models.CASCADE,
    primary_key=True
  )
  rad_naslov = models.CharField(max_length=50)
  rad_zadatak = models.CharField(max_length=150)
  rad_prvi_upis = models.BooleanField(default=True)

  def __str__(self):
    return 'Završni rad studenta s brojem X-ice {}'.format(self.student.student_broj_xice)

Author: Milan Petrović