Preskočite na sadržaj

Django vježba 2: Korištenje baze podataka. Stvaranje modela i objektno-relacijsko preslikavanje

Paradigma model-view-controller (MVC)

Django koristi paradigmu model-view-controller (MVC) koju naziva model-template-view (MTV). Svaka stranica kreirana pomoću Django frameworka vjerojatno koristi ove tri stvari kako bi vam prikazala podatke.

Iako ga nazivamo MVC (model-view-controller), način na koji radi ide u obrnutom slijedu. Korisnik će posjetiti URL, vaš kontroler (/urls.py) ukazat će na određeni prikaz (/views.py). Taj se prikaz tada može (ili ne mora) povezati s vašim modelima. Drugim riječima, prvo ide Controller, zatim View i na posljetku Model po potrebi.

Unutar Djanga koristi se djelomično izmijenjena terminologija. Stoga od sad nadalje koristit ćemo Django terminologiju (model, template i view). U tablici u nastavku detaljnije su objašnjeni pojmovi i termini koji se koriste.

Korišteni naziv Django naziv Značenje
Model Model Sloj modela u Djangu odnosi se na bazu podataka plus Python kôd koji je izravno koristi. Modelira stvarnost. Pohranjuje sve potrebne vrijednosti unutar baze podataka koje su potrebne web aplikaciji. Django vam omogućuje pisanje Python klasa koje nazivamo modeli, koje se vezuju za tablice baze podataka. Stvoreni modeli nisu trajno zadani, nego se mogu izmjenjivati i dopunjavati. Izmjene su dostupne odmah nakon primjene migracija o kojima detaljnije kasnije na ovim vježbama u poglavlju ORM.
View Template View sloj u Djangu odnosi se na korisničko sučelje (UI). Funkcija pregleda ili skraćeno prikaz (eng. view) je Python funkcija koja je zadužena za generiranje HTMLa i ostalih UI elemenata. Pomoću Python kôda renderiraju se pogledi. Django uzima web zahtjev i vraća web odgovor. Ovaj odgovor može biti bilo što, npr. HTML sadržaj web stranice, preusmjeravanje, statusni kod, XML dokument ili slika...
Controller View Središnji dio sustava, sadržava logiku koja povezuje cjeline da bi se pružio odgovor korisniku na traženi zahtjev. Upravlja zahtjevima i odgovorima na njih. uspostavlja vezu s bazom podataka i učitavanjem datoteka.

Uvod u Django: Hello world

U nastavku ovog poglavlja prikazano je kako kreirati Django aplikaciju za teksta na početnoj stranici. Za ovo nije potreban Model nego samo View u kojemu je definiran tekst koji želimo prikazati na stranici.

Zadatak

Otvorite datoteku i provjerite što je zapisano u mysite/mysite/url.py.

Za definiranje putanje na koju će Django primati HTTP zahtjeve iskoristit ćemo funkciju django.urls.path() (dokumentacija) i usmjerit ćemo na administratorsko sučelje (dokumentacija).

Datoteka mysite/mysite/url.py ima sadržaj

from django.contrib import admin
from django.urls import path

urlpatterns = [
  path('admin/', admin.site.urls),
]

Vidimo da imamo samo jedan URL koji se tiče stranice za administraciju koji nam trenutno ne treba. Sljedeće što je potrebno učiniti je usmjeriti view na URL. Razlog tome je što Django web stranice vidi kao kolekciju aplikacija koje 'ispisuje' pomoću danih URLova koji 'pokazuju' Djangu gdje tražiti. Datoteka urls.py unutar naše glavne aplikacije obično samo usmjerava na aplikacije.

Pa krenimo sa kreiranjem aplikacije, i to na način da ju kreiramo pomoću naredbe ./manage.py startapp main.

Idemo sada usmjeriti naš glavni dio Django aplikacije da provjerava, odnosno poziva našu novostvorenu aplikaciju. To radimo unutar mysite/mysite/url.py:

from django.contrib import admin
from django.urls import path, include #importamo include

urlpatterns = [
  path('', include('main.urls')), #dodajemo urls
  path('admin/', admin.site.urls),
]

Ako pogledamo u direktorij aplikacije main vidjet ćemo da datoteka urls.py ne postoji. Kreirajmo datoteku mysite/main/urls.py i dodajmo sljedeći sadržaj.

from django.urls import path
from . import views

app_name = 'main' # here for namespacing of urls.

urlpatterns = [
  path('', views.homepage, name='homepage'),
]

Prođimo ukratko kroz logiku rada našeg programa. Prvo se posjećuje mysite/url.py, u URL-u nije prosljeđeno ništa, stoga odgovara '' iz path('', include('main.urls')). Program ovo tumači tako da uključuje main.urls.

Program zatim pronalazi i učitava main.urls koji se nalazi na lokaciji mysite/main/urls.py i čita njegov sadržaj. Upravo smo izmjenili sadržaj tako da smo dodali uzorak '' koji odgovara path('', views.homepage, name='homepage'). Ovime smo usmjerili aplikaciju da pokrene funkciju homepage() unutar main/views.py koji još nismo izmjenili stoga ćemo to sada učiniti rako da dodamo funkciju naziva homepage().

Datoteka mysite/main/views.py ima sadržaj:

from django.shortcuts import render
from django.http import HttpResponse

# Create your views here.
def homepage(request):
  return HttpResponse('Welcome to homepage! <strong>#samoOIRI</strong>')
  # primjetiti korištenje HTML-a

Osvježimo stranicu http://127.0.0.1:8000/ u browseru.

Modeli: Uvod

Nastavak na program iz uvoda. U ovom poglavlju detaljnije je objasnjeno stvaranje modela u Djangu.

Stvoreni model se mapira na tablicu u bazi podataka. Baza poidataka je već stvorena i možete ju vidjeti na lokaciji mysite/mysite. Po defaultu tip baze podataka je SQLite 3 pa je ekstenzija datoteke .sqlite3. Tip baze podataka možete mijenjati u settings.py pod DATABASES.

Stvaranje modela i polja modela

Ovime stvaramo novu tablicu u bazi podataka a zadana polja postaju stupci u toj tablici. Automatski se po defaultu kreira primarni ključ iz toga, ali po želji možemo i proizvoljno odrediti da neka od zadanih vrijednosti to bude.

Zadatak

Otvorite main/models.py i definirajte klasu imena Predmet. U klasi definirajte stupce naziva:predmet_naslov, predmet_sadrzaj i predmet_vrijeme_objave. Njihovi tipovi neka budu CharField() koji ima zadan parametar max_length na 100, TextField() i DateTimeField() koji ima naziv postavljen na 'date published'.

Rješenje zadataka. U datoteku main/models.py dodajemo:

class Predmet(models.Model):
  predmet_naslov = models.CharField(max_length=100)
  predmet_sadrzaj = models.TextField()
  predmet_vrijeme_objave = models.DateTimeField('date published')

Zadatak

Definirajte funkciju __str__() unutar klase Predmet koja vraća naziv predmeta predmet_naziv.

Rješenje zadataka. U datoteku main/models.py unutar klase Predmet dodajemo:

def __str__(self):
  return self.predmet_naslov

Službena Django dokumentacija o svim poljima unutar modela.

Objektno-relacijsko preslikavanje

Svaki novi model je nova tablica u bazi podataka. Zbog toga moramo napraviti dvije stvari. Prva je pripremiti za migraciju naredbom makemigrations, a zatim napraviti migraciju nredbom migrate.

Pokrenimo naš lokalni server naredbom ./manage.py runserver. Primijetite u outputu konzole sljedeću poruku You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions Run './manage.py migrate' to apply them.

Unesite naredbu da bi pripremili migraciju.

$ ./manage.py makemigrations
No changes detected

Razlog tomu je što još nismo povezali main aplikaciju. Način na koji ćemo povezati aplikaciju je taj da ju pozovemo unutar INSTALLED_APPS unutar mysite/settings.py.

Možemo vidjeti da je unutar main/apps.py definirana kalsa MainConfig.

Dopunimo sada mysite/settings.py sa pozivom klase MainConfig iz aplikacije main. To radimo na način da pod INSTALLED_APPS dodamo 'main.apps.MainConfig'.

Datoteka mysite/mysite/settings.py sad ima sadržaj:

# Application definition

INSTALLED_APPS = [
  'django.contrib.admin',
  'django.contrib.auth',
  'django.contrib.contenttypes',
  'django.contrib.sessions',
  'django.contrib.messages',
  'django.contrib.staticfiles',
  'main.apps.MainConfig' # ovu liniju dodajemo
]

Unesite ponovo naredbu ./manage.py makemigrations da biste pripremili migraciju.

$ ./manage.py makemigrations
Migrations for 'main':
 main\migrations\0001_initial.py
  - Create model Predmet

Zadatak

Pročitajte sadržaj unutar datoteke main\migrations\0001_initial.py.

Zatim unesimo naredbu ./manage.py migrate da bi se migracija izvršila.

Nakon svakog rada sa modelima, bile to izmjene ili stvaranje novih modela potrebno je napraviti migraciju na načn makemigrations a zatim migrate.

Pogledajmo output u terminalu koji nam vraća naredba ./manage.py migrate:

$ ./manage.py migrate
Operations to perform:
 Apply all migrations: admin, auth, contenttypes, sessions
Running migrations:
 Applying contenttypes.0001_initial... OK
 Applying auth.0001_initial... OK
 Applying admin.0001_initial... OK
 Applying admin.0002_logentry_remove_auto_add... OK
 Applying admin.0003_logentry_add_action_flag_choices... OK
 Applying contenttypes.0002_remove_content_type_name... OK
 Applying auth.0002_alter_permission_name_max_length... OK
 Applying auth.0003_alter_user_email_max_length... OK
 Applying auth.0004_alter_user_username_opts... OK
 Applying auth.0005_alter_user_last_login_null... OK
 Applying auth.0006_require_contenttypes_0002... OK
 Applying auth.0007_alter_validators_add_error_messages... OK
 Applying auth.0008_alter_user_username_max_length... OK
 Applying auth.0009_alter_user_last_name_max_length... OK
 Applying auth.0010_alter_group_name_max_length... OK
 Applying auth.0011_update_proxy_permissions... OK
 Applying auth.0012_alter_user_first_name_max_length... OK
 Applying sessions.0001_initial... OK

Interakcija sa modelom

Za interakciju sa modelom koristimo naredbu ./manage.py shell koja pokreće Python shell.

Za početak uvezimo potrebne modele i pakete naredbama:

from main.models import Predmet
from django.utils import timezone

Za dohvaćanje svih objekata koristimo Predmet.objects.all() što vraća QuerrySet [] ondosno praznu listu.

Dodajmo vrijednosti u novu instancu klase Predmet nazvia novi_predmet pomoću:

novi_predmet = Predmet()
novi_predmet.predmet_naslov = 'DWA2'
novi_predmet.predmet_sadrzaj = 'ovo je opis predmeta'
novi_predmet.predmet_vrijeme_objave = timezone.now()

Pohranimo promjene:

novi_predmet.save()

Isprobajmo ponovno naredbu Predmet.objects.all() i uočimo novi predmet u listi.

Kroz predmete se može i iterirati, primjerice korištenjem petlje for:

for p in Predmet.objects.all():
  print(p.predmet_naslov)

Kreiranje superusera i povezivanje modela

Administratora kreiramo naredbom:

$ ./manage.py createsuperuser
Username (leave blank to use 'korisnik'): 
Email address: 
Password: 
Password (again):

Dodjelite proizvoljno ime i lozinku, mail adresu trenutno možemo ostaviti praznu.

Zadatak

Posjetite na lokalnom serveru adresu http://127.0.0.1:8000/admin/.

Idemo sada nadopuniti kod i povezati stvoreni model pomoću mysite/main/admin.py.

Sadržaj datoteke mysite/main/admin.py je oblika:

from django.contrib import admin
from .models import Predmet

# Register your models here.
admin.site.register(Predmet)

Zadatak

Osvježite stranicu na adresi http://127.0.0.1:8000/admin/.