Preskoči na sadržaj

Obrada HTTP zahtjeva i stvaranje odgovora u jeziku PHP

U ovom dijelu nastavljamo koristiti ugrađeni web poslužitelj interpretera PHP-a i pretpostavljamo da je pokrenut tako da poslužuje sadržaj direktorija public u kojem se nalazi datoteka index.php.

Usmjeravanje zahtjeva

Usmjeravanje po putanji

Promijenimo kod u datoteci public/index.php tako da odgovara na zahtjeve upućene na putanju /grafit sadržajem <p>Uvijek me uhvate kad šaram grafite po z, a na sve ostale zahtjeve sadržajem <p>Hello, world!</p>. To možemo izvesti korištenjem uvijek dostupne varijable koja sadrži putanju u HTTP zahtjevu, a ta varijabla je $_SERVER["REQUEST_URI"] iz polja $_SERVER (dokumentacija). Provjeru putanje vršimo na način:

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_URI"] == "/grafit") {
  echo "<p>Uvijek me uhvate kad šaram grafite po z\n";
} else {
  echo "<p>Hello, world!</p>\n";
}

Uvjerimo se da naše usmjeravanje zahtjeva upućenih na putanju /grafit radi ispravno:

$ curl http://localhost:8000/grafit
<p>Uvijek me uhvate kad šaram grafite po z

Dodatno možemo postaviti statusni kod odgovora funkcijom http_response_code() (dokumentacija) iz dijela Network. Postavimo statusni kod na 206 Partial Content (više detalja o HTTP statusnom kodu 206 Partial Content na MDN-u) kod odgovora na zahtjeve upućene na putanju /grafit:

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_URI"] == "/grafit") {
  http_response_code(206);
  echo "<p>Uvijek me uhvate kad šaram grafite po z\n";
} else {
  echo "<p>Hello, world!</p>\n";
}

Uvjerimo se da se statusni kod odgovora promijenio:

$ curl -v http://localhost:8000/grafit
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET /grafit HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 206 Partial Content
< Host: localhost:8000
< Date: Mon, 02 Nov 2020 22:28:59 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/7.4.11
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Uvijek me uhvate kad šaram grafite po z
* Closing connection 0

Isti kod vidimo na strani poslužitelja:

[Mon Nov 2 23:28:59 2020] [::1]:52808 Accepted
[Mon Nov 2 23:28:59 2020] [::1]:52808 [206]: GET /grafit
[Mon Nov 2 23:28:59 2020] [::1]:52808 Closing

Preusmjeravanje zahtjeva na drugu putanju

Zaglavlje odgovora možemo dopuniti dodatnim elementima korištenjem funkcije header() (dokumentacija) iz dijela Network. Primjerice, možemo svakom korisničkom agentu kod odgovaranja na njegov zahtjev jasno reći koja je PHP-ova maskota dodavanjem vlastitog nestandardnog zaglavlja PHP-Mascot na način:

<?php

header("PHP-Mascot: ElePHPant");

Uvjerimo se da je korisnički agent saznao koja je PHP-ova maskota:

$ curl -v http://localhost:8000/
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Wed, 30 Dec 2020 00:29:52 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/8.0.0
< PHP-Mascot: ElePHPant
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
* Closing connection 0

Primijenimo isti pristup na neko od često korištenih zaglavlja u odgovorima. Primjerice, kod primanja statusnog koda 302 Found (više detalja o HTTP statusnom kodu 302 Found na MDN-u) klijent očekuje URL na kojem je sadržaj moguće pronaći u zaglavlju Location (više detalja o HTTP zaglavlju Location na MDN-u). Recimo da želimo sve zahtjeve na /grafiti preusmjeriti korištenjem statusnog koda 302 Found na /grafit; to ćemo izvesti postavljanjem statusnog koda 302 u odgovoru i dodavanjem zaglavlja Location koje sadrži vrijednost /grafit:

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_URI"] == "/grafit") {
  http_response_code(206);
  echo "<p>Uvijek me uhvate kad šaram grafite po z\n";
} else if ($_SERVER["REQUEST_URI"] == "/grafiti") {
  http_response_code(302);
  header("Location: /grafit");
} else {
  echo "<p>Hello, world!</p>\n";
}

Uvjerimo se da preusmjeravanje radi korištenjem cURL-ovog parametra --location, odnosno -L koji će učiniti da cURL ponovi HTTP zahtjev na novoj lokaciji navedenoj u zaglavlju Location:

$ curl -v -L http://localhost:8000/grafiti
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET /grafiti HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 302 Found
< Host: localhost:8000
< Date: Mon, 02 Nov 2020 22:38:20 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/7.4.11
< Location: /grafit
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
* Closing connection 0
* Issue another request to this URL: 'http://localhost:8000/grafit'
* Hostname localhost was found in DNS cache
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#1)
> GET /grafit HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 206 Partial Content
< Host: localhost:8000
< Date: Mon, 02 Nov 2020 22:38:20 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/7.4.11
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Uvijek me uhvate kad šaram grafite po z
* Closing connection 1

Na strani poslužitelja poruke su oblika:

[Mon Nov 2 23:38:20 2020] [::1]:52822 Accepted
[Mon Nov 2 23:38:20 2020] [::1]:52822 [302]: GET /grafiti
[Mon Nov 2 23:38:20 2020] [::1]:52822 Closing
[Mon Nov 2 23:38:20 2020] [::1]:52824 Accepted
[Mon Nov 2 23:38:20 2020] [::1]:52824 [206]: GET /grafit
[Mon Nov 2 23:38:20 2020] [::1]:52824 Closing

Relativne putanje u zaglavlju Location se rijetko koriste. Ako želimo u zaglavlje Location upisati čitav URL, možemo iskoristiti dodatne varijable iz ranije korištenog polja $_SERVER:

 • $_SERVER["SERVER_NAME"] -- ime poslužitelja (u našem slučaju localhost)
 • $_SERVER["SERVER_PORT"] -- vrata poslužitelja (u našem slučaju 8000)

pa umjesto koda:

<?php

header("Location: /grafit");

staviti kod:

<?php

$name = $_SERVER["SERVER_NAME"];
$port = $_SERVER["SERVER_PORT"];
header("Location: http://$name:$port/grafit");

Uvjerimo se da sada u zaglavlju Location nalazi cjeloviti URL:

$ curl -v -L http://localhost:8000/grafiti
(...)
< Location: http://localhost:8000/grafit
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
* Closing connection 0
* Issue another request to this URL: 'http://localhost:8000/grafit'
(...)

Dodatno možemo po potrebi koristiti i sljedeće podatke o web poslužitelju:

 • $_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] -- softver koju poslužitelj koristi (u našem slučaju PHP 7.4.11 Development Server)
 • $_SERVER["SERVER_PROTOCOL"] -- protokol koji poslužitelj koristi (u našem slučaju HTTP/1.1)

Usmjeravanje po metodi

Metodu koju HTTP zahtjev koristi možemo saznati iz varijable $_SERVER["REQUEST_METHOD"] i to iskoristiti na način:

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  echo "<p>Hello, post-world!</p>\n";
} else {
  echo "<p>Hello, world!</p>\n";
}

Uvjerimo se da provjera metode radi:

$ curl -X POST http://localhost:8000/
<p>Hello, post-world!</p>

Provjere putanje i metode možemo kombinirati korištenjem logičkih operatora negacije (!), "i" (&&) i "ili" (||) (dokumentacija). Primjerice, možemo u HTTP odgovoru postaviti statusni kod na 400 Bad Request (više detalja o HTTP statusnom kodu 400 Bad Request na MDN-u) ako se koristi metoda POST na putanji /grafit, ali dozvoliti ostale metode na navedenoj putanji. Za to nam treba logički operator "i" (&&):

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && $_SERVER["REQUEST_URI"] == "/grafit") {
  http_response_code(400);
  echo "<p>Zahtjev metodom POST na /grafit nije ispravan</p>\n";
} else if ($_SERVER["REQUEST_URI"] == "/grafit") {
  http_response_code(206);
  echo "<p>Uvijek me uhvate kad šaram grafite po z\n";
} else {
  echo "<p>Hello, world!</p>\n";
}

Lako ćemo se uvjeriti da se postavljeni statusni kod javlja u HTTP odgovoru:

$ curl -v -X POST http://localhost:8000/grafit
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> POST /grafit HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 400 Bad Request
< Host: localhost:8000
< Date: Tue, 03 Nov 2020 07:54:07 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/7.4.11
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Zahtjev metodom POST na /grafit nije ispravan</p>
* Closing connection 0

Odgovarajuća poruka na strani poslužitelja je oblika:

[Tue Nov 3 08:54:07 2020] [::1]:52918 Accepted
[Tue Nov 3 08:54:07 2020] [::1]:52918 [400]: POST /grafit
[Tue Nov 3 08:54:07 2020] [::1]:52918 Closing

Dosad smo izvodili zahtjeve HTTP metodama GET i POST. Pored njih postoji još nekoliko HTTP metoda, kojima se detaljnije bavimo u nastavku. Ovdje je za ilustraciju procesa slanja zahtjeva i formiranja odgovora na zahtjev zanimljivo promotriti način rada metoda HEAD i CONNECT.

Specifičnosti metode HEAD

Zahtjev HTTP metodom HEAD učinit će da poslužitelj vrati odgovor koji ima samo zaglavlja, odnosno nema tijelo (više detalja o HTTP metodi HEAD na MDN-u). Uzmimo da je datoteka index.php sadržaja:

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "HEAD") {
  header("Moj-Head: ne prodajemo skije i štapove");
  echo "<p>Ovaj dio neće biti sadržan u odgovoru</p>\n";
}

Napravimo HTTP zahtjev HEAD cURL-om da se uvjerimo da naš poslužitelj radi kako treba:

$ curl -v -X HEAD http://localhost:8000/
Warning: Setting custom HTTP method to HEAD with -X/--request may not work the
Warning: way you want. Consider using -I/--head instead.
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> HEAD / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Wed, 30 Dec 2020 18:41:39 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/8.0.0
< Moj-Head: ne prodajemo skije i štapove
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
* Closing connection 0

$ curl -I http://localhost:8000/
HTTP/1.1 200 OK
Host: localhost:8000
Date: Wed, 30 Dec 2020 18:41:43 GMT
Connection: close
X-Powered-By: PHP/8.0.0
Moj-Head: ne prodajemo skije i štapove
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Vidimo zaglavlja među kojima je i naše prilagođeno zaglavlje Moj-Head, a tijelo je prazno kao što smo i očekivali.

Specifičnosti metode CONNECT

Zahtjev HTTP metodom CONNECT izvršit će samo spajanje na poslužitelj i pritom ne očekuje nikakav odgovor (više detalja o HTTP metodi CONNECT na MDN-u). Zbog toga HTTP poslužitelji uglavnom uopće ne implementiraju metodu CONNECT, što je u skladu sa standardom (odjeljak 4.3.6. pod naslovom CONNECT u RFC-u 7231 pod naslovom Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content). Bez obzira kakav kod imali u datoteci index.php, odgovor na zahtjev tom metodom bit će prazan:

$ curl -v -X CONNECT http://localhost:8000/
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> CONNECT / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: */*
>
* Empty reply from server
* Connection #0 to host localhost left intact
curl: (52) Empty reply from server

Kako metoda CONNECT nije implementirana, na strani poslužitelja imamo poruku o neispravnom HTTP zahtjevu:

[Wed Dec 30 19:44:37 2020] [::1]:52244 Accepted
[Wed Dec 30 19:44:37 2020] [::1]:52244 Invalid request (Malformed HTTP request)
[Wed Dec 30 19:44:37 2020] [::1]:52244 Closing

Dohvaćanje i obrada zaglavlja zahtjeva

Korištenjem varijabli iz polja $_SERVER možemo dohvatiti i druga zaglavlja HTTP zahtjeva:

Provjera imena domaćina

Jedan HTTP poslužitelj može posluživati sadržaj više različitih domaćina. Primjerice, domaćine na domenama www.math.uniri.hr, www.phy.uniri.hr i www.biotech.uniri.hr poslužuje poslužitelj na domeni webovi.uniri.hr i IPv4 adresi 193.198.209.33. U praksi je takav način posluživanja vrlo poželjan zbog korištenja jedne IPv4 adrese za posluživanje sadržaja s mnogo različitih domena. Naime, dok domena ima za praktične potrebe sasvim dovoljno, bazen dostupnih IPv4 adresa je iscrpljen i blokovi IPv4 adresa se prodaju za cijenu od nekoliko desetaka dolara po adresi.

<?php

if ($_SERVER["HTTP_HOST"] == "www.inf.rm.miletic.net") {
  echo "<p>Ovo je Fakultet informatike i digitalnih tehnologija.</p>";
} else if ($_SERVER["HTTP_HOST"] == "www.riteh.rm.miletic.net") {
  echo "<p>Ovo je Tehnički fakultet.</p>\n";
} else {
  echo "<p>Hello, world!</p>\n";
}

Kod korištenja cURL-a zaglavlja poslana u HTTP zahtjevu navodimo parametrom --header, odnosno -H. Isprobajmo različite vrijednosti zaglavlja Host:

$ curl -v -H 'Host: www.riteh.rm.miletic.net' http://localhost:8000/
*  Trying 127.0.0.1:8000...
* connect to 127.0.0.1 port 8000 failed: Veza odbijena
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.riteh.rm.miletic.net
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: www.riteh.rm.miletic.net
< Date: Tue, 15 Feb 2022 17:41:36 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/8.1.2
< Content-type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Ovo je Tehnički fakultet.</p>
* Closing connection 0

$ curl -v -H 'Host: www.inf.rm.miletic.net' http://localhost:8000/
*  Trying 127.0.0.1:8000...
* connect to 127.0.0.1 port 8000 failed: Veza odbijena
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.inf.rm.miletic.net
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: www.inf.rm.miletic.net
< Date: Tue, 15 Feb 2022 17:44:40 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/8.1.2
< Content-type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Ovo je Fakultet informatike i digitalnih tehnologija.</p>
* Closing connection 0

$ curl -v -H 'Host: www.inf.uniri.hr' http://localhost:8000/
*  Trying 127.0.0.1:8000...
* connect to 127.0.0.1 port 8000 failed: Veza odbijena
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: www.inf.uniri.hr
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: www.inf.uniri.hr
< Date: Tue, 15 Feb 2022 17:44:57 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/8.1.2
< Content-type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Hello, world!</p>
* Closing connection 0

U slučaju da ne navedemo zaglavlje Host, ono će imati vrijednost imena domene i vrata koja smo naveli u URL-u (u našem slučaju localhost:8000) pa će poslužitelj poslati očekivani odgovor:

$ curl -v http://localhost:8000/
*  Trying 127.0.0.1:8000...
* connect to 127.0.0.1 port 8000 failed: Veza odbijena
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Tue, 15 Feb 2022 17:45:10 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/8.1.2
< Content-type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Hello, world!</p>
* Closing connection 0

Ispis korisničkog agenta

Moguće je razlikovati korisničke agente na sličan način kao domaćine i servirati različit sadržaj ovisno o vrijednosti korisničkog agenta navedenoj u primljenom HTTP zahtjevu. Web standardi su namijenjeni za sve korisničke agente (više detalja o web standardima na MDN-u) pa se takvo prilagođavanje uglavnom ne preporuča. Stoga ćemo se u primjeru ograničiti na ispis korisničkog agenta:

<?php

$ua = $_SERVER["HTTP_USER_AGENT"];
echo "<p>Vaš korisnički agent je: $ua.</p>\n";

Isprobajmo cURL-om:

curl -v http://localhost:8000/
*  Trying 127.0.0.1:8000...
* connect to 127.0.0.1 port 8000 failed: Veza odbijena
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.81.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Tue, 15 Feb 2022 17:51:27 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/8.1.2
< Content-type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Vaš korisnički agent je: curl/7.81.0.</p>
* Closing connection 0

Provjera prihvatljivih oblika odgovora

Poslužitelj može biti postavljen da podatke o studentu šalje u različitom obliku ovisno o navedenoj vrijednosti u zaglavlju Accept HTTP zahtjeva. Primjerice, uzmimo da poslužitelj koji šalje podatke o studentu (ime, prezime i studijska grupa) omogućuje klijentu da navede kao prihvatljiv oblik:

MIME tipova koji se koriste u praksi ima još, a popis često korištenih moguće je pronaći na MDN-u). Od poslužitelja se ne očekuje da može vratiti odgovor koji je u svakom od formata koje oni reprezentiraju pa je, u slučaju da zaglavlje Accept sadrži nepodržan MIME tip, potrebno postaviti statusni kod na 406 Not Acceptable ( više detalja o HTTP statusnom kodu 406 Not Acceptable na MDN-u).

<?php

if ($_SERVER["HTTP_ACCEPT"] == "application/json") {
  header("Content-Type: application/json");
  echo '{"ime":"Ivan","prezime":"Horvat","studij":"Informatika"}';
} else if ($_SERVER["HTTP_ACCEPT"] == "text/html") {
  echo "<p>Ivan Horvat (Informatika)</p>\n";
} else if ($_SERVER["HTTP_ACCEPT"] == "text/plain") {
  header("Content-Type: text/plain");
  echo "Ivan,Horvat,Informatika\n";
} else {
  http_response_code(406);
  echo "<p>Nejasan zahtjev. Podržani MIME tipovi su application/json, text/html i text/plain.</p>\n";
}

Uočimo da kod JSON-a za imenovanje polja i navođenje njihovih vrijednosti koristimo dvostruke navodnike pa za omeđivanje znakovnog niza kod ispisa naredbom echo koristimo jednostruke.

Zatražimo cURL-om prvo JSON navođenjem odgovarajuće vrijednosti zaglavlja Accept:

$ curl -v -H "Accept: application/json" http://localhost:8000/
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: application/json
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Fri, 13 Nov 2020 13:50:52 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/7.4.11
< Content-Type: application/json
<
* Closing connection 0
{"ime":"Ivan","prezime":"Horvat","studij":"Informatika"}

Zatim zatražimo HTML pa čisti tekst:

$ curl -v -H "Accept: text/html" http://localhost:8000/
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: text/html
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Fri, 13 Nov 2020 13:51:03 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/7.4.11
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Ivan Horvat (Informatika)</p>
* Closing connection 0

$ curl -v -H "Accept: text/plain" http://localhost:8000/
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: text/plain
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Fri, 13 Nov 2020 13:51:14 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/7.4.11
< Content-Type: text/plain
<
Ivan,Horvat,Informatika
* Closing connection 0

Uočimo da smo u sva tri slučaja dobili očekivane odgovore. Provjerimo da u slučaju da ne navedemo neku od te tri vrijednosti zaglavlja Accept u zahtjevu, poslužitelj odgovara porukom o pogrešci:

$ curl -v http://localhost:8000/
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 406 Not Acceptable
< Host: localhost:8000
< Date: Fri, 13 Nov 2020 13:51:24 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/7.4.11
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Nejasan zahtjev. Podržani MIME tipovi su application/json, text/html i text/plain.</p>
* Closing connection 0

Provjera adrese s koje je resurs zatražen

Todo

Opisati formiranje odgovora prema zaglavlju Referer u HTTP zahtjevu.

Provjera ostalih zaglavlja

Osim spomenutih zaglavlja HTTP zahtjeva, možemo obrađivati i sva druga. Sva zaglavlja koja zahtjev sadrži dohvatit ćemo funkcijom getallheaders() (dokumentacija), a zatim svako pojedino zaglavlje dohvaćamo kao i ranije. Taj skup zaglavlja spremit ćemo u varijablu $request_headers. Uočimo kako varijable u jeziku PHP, slično kao i u drugim skriptnim jezicima, kod deklaracije ne moraju imati naveden tip. Uočimo također da se kod deklaracije i kod korištenja varijabli navodi znak $ i ime varijable (dokumentacija), što smo već mogli primijetiti kod korištenja uvijek dostupne varijable $_SERVER.

Primjerice, u zahtjevu možemo dodati zaglavlje Najjaci-Fakultet koje nije standardizirano, ali se nama sviđa da ima vrijednost Odjel za informatiku. Na poslužitelju možemo funkcijom array_key_exists() (dokumentacija) provjeriti je li zaglavlje postavljeno pa onda ima li odgovarajuću vrijednost na način:

<?php

$request_headers = getallheaders();
if (array_key_exists("Najjaci-Fakultet", $request_headers) && $request_headers["Najjaci-Fakultet"] == "Odjel za informatiku") {
  echo "<p>Dobrodošli, kolega.</p>\n";
} else {
  http_response_code(418);
  echo "<p>Na ovoj stranici nema ništa.</p>\n";
}

U slučaju da provjera autorizacije ne prođe uspješno, odgovor ima statusni kod 418 I'm a teapot koji je šaljiv statusni kod proizašao iz prvoaprilskih RFC-a 2324 pod naslovom Hyper Text Coffee Pot Control Protocol (HTCPCP/1.0) i RFC-a 7168 pod naslovom The Hyper Text Coffee Pot Control Protocol for Tea Efflux Appliances (HTCPCP-TEA), a u praksi se nekad koristi za odgovor na zahtjeve kojima se poslužitelj ne želi baviti (više detalja o HTTP statusnom kodu 418 I'm a teapot na MDN-u).

Uvjerimo se da ova provjera zaglavlja radi ispravno:

$ curl -v -H "Najjaci-Fakultet: MIT" http://localhost:8000/
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: */*
> Najjaci-Fakultet: MIT
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 418 I'm a teapot
< Host: localhost:8000
< Date: Wed, 30 Dec 2020 00:56:39 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/8.0.0
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Na ovoj stranici nema ništa.</p>
* Closing connection 0

$ curl -v -H "Najjaci-Fakultet: Odjel za informatiku" http://localhost:8000/
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET / HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.72.0
> Accept: */*
> Najjaci-Fakultet: Odjel za informatiku
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Wed, 30 Dec 2020 00:57:11 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/8.0.0
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Dobrodošli, kolega.</p>
* Closing connection 0

Author: Vedran Miletić