Preskoči na sadržaj

Slanje podataka u HTTP zahtjevu metodama GET i POST u jeziku PHP

Specifičnosti metode GET

Varijable navedene kod slanja zahtjeva HTTP metodom GET možemo dohvatiti putem varijable $_GET (dokumentacija). Primjerice, recimo da skripta index.php očekuje ime i prezime na način da dajete zatjeve na putanju /profil?ime=Ivan&prezime=Horvat. Možemo se ponadati da bismo obradu takvih zahtjeva mogli izvesti kodom:

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "GET" && $_SERVER["REQUEST_URI"] == "/profil") {
  $ime = $_GET["ime"];
  $prezime = $_GET["prezime"];
  echo "<p>Vi ste $ime $prezime.</p>\n";
}

Međutim, $_SERVER["REQUEST_URI"] će uključivati čitavu putanju u kojoj se nalazi i upit (u našem slučaju ?ime=Ivan&prezime=Horvat) pa nam kod neće raditi kako očekujemo. Putanja bez upita je sadržana u varijabli $_SERVER["PATH_INFO"] pa je ispravan kod oblika:

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "GET" && $_SERVER["PATH_INFO"] == "/profil") {
  $ime = $_GET["ime"];
  $prezime = $_GET["prezime"];
  echo "<p>Vi ste $ime $prezime.</p>\n";
}

Kako ljuska tretira ? i & kao posebne znakove, URL je kod izvođenja zahtjeva potrebno staviti pod navodnike na način:

$ curl -v "http://localhost:8000/profil?ime=Ivan&prezime=Horvat"
*  Trying 127.0.0.1:8000...
* TCP_NODELAY set
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8000 (#0)
> GET /profil?ime=Ivan&prezime=Horvat HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.68.0
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Tue, 03 Nov 2020 12:55:51 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/7.4.3
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Vi ste Ivan Horvat.</p>
* Closing connection 0

Vrijednosti pojedinih GET varijabli mogu sadržavati znak razmaka. U tom slučaju je potrebno znak razmaka kodirati znakom plusa (+; više detalja o kodiranju znakova u URL-ima na MDN-u) na način:

$ curl -v "http://localhost:8000/profil?ime=Ivan+Tomislav&prezime=Horvat"
*  Trying 127.0.0.1:8000...
* connect to 127.0.0.1 port 8000 failed: Veza odbijena
*  Trying ::1:8000...
* Connected to localhost (::1) port 8000 (#0)
> GET /profil?ime=Ivan+Tomislav&prezime=Horvat HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.79.1
> Accept: */*
>
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Thu, 04 Nov 2021 16:51:19 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/8.0.12
< Content-type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Vi ste Ivan Tomislav Horvat.</p>
* Closing connection 0

Specifičnosti metode POST

Podatke možemo primati i metodom POST i dohvatiti ih putem varijable $_POST (dokumentacija) na način:

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && $_SERVER["REQUEST_URI"] == "/profil") {
  $ime = $_POST["ime"];
  $prezime = $_POST["prezime"];
  echo "<p>Vi ste $ime $prezime.</p>\n";
}

Ovdje putanja ne sadrži upit pa nam $_SERVER["REQUEST_URI"] ostaje /profil pa ne moramo koristiti $_SERVER["PATH_INFO"]. Zahtjev izvodimo na način:

$ curl -v -X POST -d "ime=Ivan" -d "prezime=Horvat" http://localhost:8000/profil
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
*  Trying 127.0.0.1:8000...
* TCP_NODELAY set
* Connected to localhost (127.0.0.1) port 8000 (#0)
> POST /profil HTTP/1.1
> Host: localhost:8000
> User-Agent: curl/7.68.0
> Accept: */*
> Content-Length: 23
> Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
>
* upload completely sent off: 23 out of 23 bytes
* Mark bundle as not supporting multiuse
< HTTP/1.1 200 OK
< Host: localhost:8000
< Date: Tue, 03 Nov 2020 13:02:47 GMT
< Connection: close
< X-Powered-By: PHP/7.4.3
< Content-Type: text/html; charset=UTF-8
<
<p>Vi ste Ivan Horvat.</p>
* Closing connection 0

Uočimo također kako je sada po prvi put postavljeno HTTP zaglavlje Content-Type i u zahtjevu te ima vrijednost application/x-www-form-urlencoded, što je MIME tip podataka poslanih web formom. Drugim riječima, ovdje cURL-om šaljemo podatke isto kao što bismo na web sjedištu nekog sustava za učenje slali nakon popunjavanja podataka na svom profilu i pristiska na gumb za spremanje.

Provjera poslanih varijabli u zahtjevima metodom GET i POST

Dodatno možemo provjeriti jesu li u zahtjevu poslane varijable koje želimo iskoristiti, što ćemo izvesti funkcijom isset() (dokumentacija). Zatim ćemo formirati adekvatan odgovor u slučaju da varijable nisu postavljene; primjerice, postavit ćemo već ranije korišteni statusni kod 400 Bad Request i poslati pripadnu poruku:

<?php

if ($_SERVER["REQUEST_URI"] == "/profil" && $_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  $ime = $_POST["ime"];
  $prezime = $_POST["prezime"];
  if (isset($ime) && isset($prezime)) {
    echo "<p>Vi ste $ime $prezime.</p>\n";
  } else {
    http_response_code(400);
    echo "<p>Niste poslali ime ili prezime.</p>\n";
  }
}

Uvjerimo se da smo uhvatili sve situacije kad u zahtjevu nedostaje neka od varijabli:

$ curl -X POST http://localhost:8000/profil
<p>Niste poslali ime ili prezime.</p>
$ curl -X POST -d "ime=Ivan" http://localhost:8000/profil
<p>Niste poslali ime ili prezime.</p>
$ curl -X POST -d "prezime=Horvat" http://localhost:8000/profil
<p>Niste poslali ime ili prezime.</p>

Na analogan način provjerili bismo poslane varijable u slučaju kad se koristi metoda GET.

Dodatno, varijable navedene kod slanja zahtjeva HTTP metodama GET i POST možemo dohvatiti putem varijable $_REQUEST (dokumentacija), što omogućuje korištenje istog koda za dohvaćanje varijabli bez obzira na metodu. To spominjemo radi potpunosti i dalje nećemo koristiti.

Author: Vedran Miletić