Preskočite na sadržaj

Konfiguracija sustava za upravljanje bazom podataka MariaDB

MariaDB (Wikipedia) je sustav za upravljanje relacijskom bazom podataka, razvijan od strane zajednice i komercijalno podržan. Razvoj MariaDB-a započet je odvajanjem od MySQL-a izvedenim od strane nekolicine izvornih programera MySQL-a zbog zabrinutosti oko njegove budućnosti povodom akvizicije Suna od strane Oraclea. Prvenstveni cilj stvaranja projekta neovisnog o Oracleu je želja da softvera ostane slobodan i otvorenog koda pod licencom GNU General Public License.

MariaDB zadržava visok nivo kompatibilnosti s MySQL-om, ali proširuje njegovu funkcionalnost tako da nudi i značajke koje MySQL nema. Kao i MySQL, MariaDB je ponuđena i u obliku usluge u oblaku (drugim riječima, sustava koji netko drugi održava) pod imenom SkySQL.

Ime MariaDB dao je autor MySQL-a Michael "Monty" Widenius prema svojoj mlađoj kćeri koja se zove Maria. Slično tome, ime MySQL dao je prema imenu starije kćeri koja se zove My.

Konfiguracija poslužitelja MariaDB

Note

Kako MariaDB zadržava što je moguće veću razinu kompatibilnosti s MySQL-om, uočit ćemo kako se u naredbama ljuske, konfiguracijskim naredbama i nazivima datoteka na mnogo mjesta može koristiti naziv MySQL umjesto MariaDB. Primjerice, klijent sučelja naredbenog retka dostupan je naredbama mariadb i mysql, a poslužitelj naredbama mariadbd (MariaDB daemon) i mysqld (MySQL daemon).

Nakon instalacije sva konfiguracija poslužitelja MariaDB nalazi se u /etc/mysql. Nama će u nastavku biti zanimljive samo datoteka /etc/mysql/mariadb.cnf i datoteke u direktorijima /etc/mysql/mariadb.conf.d i /etc/mysql/mariadb.conf.d. Razmotrimo za početak sadržaj datoteke /etc/mysql/mariadb.cnf:

# The MariaDB configuration file
#
# The MariaDB/MySQL tools read configuration files in the following order:
# 1. "/etc/mysql/mariadb.cnf" (this file) to set global defaults,
# 2. "/etc/mysql/conf.d/*.cnf" to set global options.
# 3. "/etc/mysql/mariadb.conf.d/*.cnf" to set MariaDB-only options.
# 4. "~/.my.cnf" to set user-specific options.
#
# If the same option is defined multiple times, the last one will apply.
#
# One can use all long options that the program supports.
# Run program with --help to get a list of available options and with
# --print-defaults to see which it would actually understand and use.

#
# This group is read both both by the client and the server
# use it for options that affect everything
#
[client-server]

# Import all .cnf files from configuration directory
!includedir /etc/mysql/conf.d/
!includedir /etc/mysql/mariadb.conf.d/

Uočimo kako gotovo čitav sadržaj datoteke čine komentari i prazni retci, osim odjeljka [client-server] i dvije naredbe !includedir kojima se uključuju konfiguracijske datoteke iz dva već ranije spomenuta direktorija.

U direktoriju /etc/mysql/conf.d/ datoteka mysql.cnf sadrži samo oznaku odjeljka, a datoteka mysqldump.cnf tiče se konfiguracije naredbe mysqldump koja omogućuje pohranjivanje baza u tekstualnom zapisu kao niz SQL upita i koja nam u nastavku neće trebati.

U direktoriju /etc/mysql/mariadb.conf.d/ nalazimo konfiguraciju klijenta (50-client.cnf), svih aplikacija za pristup poslužitelju (50-mysql-clients.cnf), konfiguraciju za sigurno pokretanje u slučaju problema (50-mysqld_safe.cnf) i konfiguraciju poslužitelja (50-server.cnf). Razmtorimo sadržaj posljednje datoteke:

#
# These groups are read by MariaDB server.
# Use it for options that only the server (but not clients) should see
#
# See the examples of server my.cnf files in /usr/share/mysql

# this is read by the standalone daemon and embedded servers
[server]

# this is only for the mysqld standalone daemon
[mysqld]

#
# * Basic Settings
#
user          = mysql
pid-file        = /run/mysqld/mysqld.pid
socket         = /run/mysqld/mysqld.sock
#port          = 3306
basedir         = /usr
datadir         = /var/lib/mysql
tmpdir         = /tmp
lc-messages-dir     = /usr/share/mysql
#skip-external-locking

# Instead of skip-networking the default is now to listen only on
# localhost which is more compatible and is not less secure.
bind-address      = 127.0.0.1

# ...

Uočimo kako su u odjeljku [mysqld] koji se odnosi na poslužitelj MariaDB navedene brojne konfiguracijske naredbe, primjerice:

 • user, kojom se postavlja ime korisnika koji pokreće poslužitelj,
 • pid, kojom se postavlja putanja do datoteke u kojoj je naveden PID procesa poslužitelja,
 • datadir, kojom se navodi putanja do podatkovnog direktorija u kojem se spremaju baze podataka i binarni logovi
 • tmpdir, kojom se navodi putanja do direktorija s privremenim datotekama i
 • lc-messages-dir, kojom se navodi putanja do direktorija s lokalizacijskim datotekama (prijevodima na različite jezike).

Povežimo se klijentom na poslužitelj:

$ sudo mariadb
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 52
Server version: 10.3.25-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1 Ubuntu 20.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

U ljusci klijenta MariaDB dostupne su nam naredbe jezika SQL i brojne druge specifične za MariaDB. Naredbe jezika SQL su slične među različitim sustavima za upravljanje bazama podataka i njih ćemo koristiti nešto kasnije. Jedna od naredbi specifičnih za MariaDB je SHOW (dokumentacija) koja može prikazati popis autora MariaDB korištenjem parametra AUTHORS (dokumentacija):

SHOW AUTHORS;
+--------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Name              | Location               | Comment                                                                 |
+--------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Michael (Monty) Widenius    | Tusby, Finland            | Lead developer and main author                                                     |
| Sergei Golubchik        | Kerpen, Germany            | Architect, Full-text search, precision math, plugin framework, merges etc                                |
| Igor Babaev          | Bellevue, USA             | Optimizer, keycache, core work                                                     |
| Sergey Petrunia        | St. Petersburg, Russia        | Optimizer                                                                |
| Oleksandr Byelkin       | Lugansk, Ukraine           | Query Cache (4.0), Subqueries (4.1), Views (5.0)                                            |
(...)
+--------------------------------+---------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
102 rows in set (0.000 sec)

Primjenom parametra DATABASES (dokumentacija) prikazat će popis baza podataka koje postoje na poslužitelju:

SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
+--------------------+
3 rows in set (0.000 sec)

Naposlijetku, moguće je prikazati globalne varijable ili varijable trenutne sesije parametrom VARIABLES (dokumentacija). U slučaju da želimo prikazati globalnu varijablu, dodajemo i parametar GLOBAL, a kod navođenja imena varijable u obliku znakovnog niza koristimo standardni SQL operator LIKE (dokumentacija). MariaDB podržava jednostruke i dvostruke navodnike kod navođenja znakovnih nizova. Varijabla koja nas zanima je have_ssl pa je naredba oblika:

SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'have_ssl';
+---------------+----------+
| Variable_name | Value  |
+---------------+----------+
| have_ssl   | DISABLED |
+---------------+----------+
1 row in set (0.001 sec)

Uočimo kako MariaDB trenutno ne koristi SSL/TLS za šifriranje komunikacije klijenta i poslužitelja, što ćemo promijeniti u nastavku.

Šifriranje podataka

MariaDB podržava šifriranje:

 • podataka u prijenosu (engl. data in transit), odnosno upita poslanih od klijenta do poslužitelja i njihovih rezultata poslanih od poslužitelja do klijenta te
 • podataka na odmoru (engl. data at rest), odnosno spremljenih sadržaja baza podataka i binarnih logova poslužitelja.

Šifriranje podataka u prijenosu

Stvaranje asimetričnih ključeva

Ključeve i X.509 certifikate koje će MariaDB koristiti stvaramo korištenjem OpenSSL-a i Easy-RSA. Inicijalizirajmo infrastrukturu privatnog ključa i stvorimo ključ i certifikat autoriteta certifikata:

$ easyrsa init-pki
$ easyrsa build-ca

Naravno, ako smo već ranije koristili Easy-RSA pa imamo uspostavljenu infrastrukturu privatnog ključa, neke od naredbi će nam javiti da već postoje napravljeni certifikati i ključevi. U tom slučaju, obzirom da samo učimo kako radi infrastruktura privatnog ključa u MariaDB, možemo iskorstiti certifikate i ključeve koje smo već koristili u drugim sustavima; u praksi to ne smijemo napraviti jer time smanjujemo sigurnost i naše instance MariaDB i tih drugih sustava.

Izgradimo ključ i certifikat za poslužitelj:

$ easyrsa build-server-full moj-mariadb-posluzitelj nopass

Izgradimo ključ i certifikat koji će klijent koristiti:

$ easyrsa build-client-full moj-mariadb-klijent nopass

Kopirajmo stvoreni certifikat autoriteta certifikata na mjesto s kojeg ćemo ga koristiti pa mu postavimo odgovarajućeg vlasnika i grupu te dozvole:

$ sudo mkdir /etc/mysql/certs

$ sudo cp pki/ca.crt /etc/mysql/certs/ca-cert.pem
$ sudo chmod go-rwx /etc/mysql/certs/ca-cert.pem

Napravimo isto za poslužiteljski certifikat i ključ:

$ sudo cp pki/issued/moj-mariadb-posluzitelj.crt /etc/mysql/certs/server-cert.pem
$ sudo chmod go-rwx /etc/mysql/certs/server-cert.pem

$ sudo cp pki/private/moj-mariadb-posluzitelj.key /etc/mysql/certs/server-key.pem
$ sudo chmod go-rwx /etc/mysql/certs/server-key.pem

Naposlijetku, postavimo na isto mjesto i klijentski certifikat i ključ:

$ sudo cp pki/issued/moj-mariadb-klijent.crt /etc/mysql/certs/client-cert.pem
$ sudo chmod go-rwx /etc/mysql/certs/client-cert.pem

$ sudo cp pki/private/moj-mariadb-klijent.key /etc/mysql/certs/client-key.pem
$ sudo chmod go-rwx /etc/mysql/certs/client-key.pem

Uključivanje ključeva u konfiguracijsku datoteku

Nakon stvaranja privatnog ključa i X.509 certifikata te njihovog premještanja u /etc/mysql/certs uključit ćemo njihovo korištenje konfiguracijskim naredbama:

 • ssl_cert (dokumentacija), kojom ćemo navesti X.509 certifikat u formatu PEM
 • ssl_key (dokumentacija), kojom ćemo navesti privatni ključ u formatu PEM
 • ssl_ca (dokumentacija), kojom ćemo, u slučaju korištenja samopotpisanih certifikata, navesti i certifikat autoriteta certifikata koji ga je potpisao

Više informacija o ovim konfiguracijskim naredbama može se naći u službenoj dokumentaciji.

MariaDB ne preporuča modificiranje postojećih konfiguracijskih datoteka, već dodavanje novih. U direktoriju /etc/mysql/mariadb.conf.d korištenjem uređivača teksta GNU nano ili bilo kojeg drugog stvorimo datoteku 90-ssl.cnf:

$ sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/90-ssl.cnf

Jako je važno da nastavak bude .cnf, a ne .conf ili neka treća jer konfiguracijska naredba !includedir učitava u danom direktoriju samo datoteke s nastavkom .cnf. U njoj postavimo željene postavke poslužiteljskih i klijentskih ključeva i certifikata:

[mariadb]

ssl_cert = /etc/mysql/certs/server-cert.pem
ssl_key = /etc/mysql/certs/server-key.pem
ssl_ca = /etc/mysql/certs/ca-cert.pem

[client-mariadb]

ssl_cert = /etc/mysql/certs/client-cert.pem
ssl_key = /etc/mysql/certs/client-key.pem
ssl_ca = /etc/mysql/certs/ca-cert.pem

Umjesto odjeljka [mariadb] također smo konfiguracijske naredbe mogli staviti i u odjeljak [server] ili [mysqld] koje poslužitelj čita kod pokretanja (detaljnije objašnjenje pojedinih odjeljaka moguće je naći u dijelu službene dokumentacije Configuring MariaDB with Option Files), dok smo umjesto odjeljka [client-mariadb] također mogli koristiti [client] (detalji).

Pokrenimo ponovno poslužitelj kako bi učitao nove postavke:

$ sudo systemctl restart mariadb

Kako bismo se uvjerili da je TLS uključen, povežimo se klijentom (naredba mariadb) kao i ranije pa iskoristimo naredbu SHOW za prikaz vrijednosti globalne varijable have_ssl:

SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'have_ssl';
+---------------+-------+
| Variable_name | Value |
+---------------+-------+
| have_ssl   | YES  |
+---------------+-------+
1 row in set (0.001 sec)

Dodatne postavke TLS-a

Slično kao kod drugih softvera koji koriste TLS, možemo navesti dodatne postavke šifriranja. Neke od korisnih naredbi su:

 • require_secure_transport (dokumentacija), postavljanjem koje na ON možemo tražiti da se svako povezivanje klijenta sa poslužiteljem događa uz korištenje TLS-a (zadana vrijednost je OFF) (zahtijeva MariaDB 10.5 ili noviju)
 • ssl_capath (dokumentacija), kojom navodimo putanju do direktorija s certifikatima autoriteta certifikata kojima se vjeruje, primjerice /usr/share/ca-certificates/mozilla
 • ssl_cipher (dokumentacija), kojom navodimo popis šifrarnika koji će se koristiti
 • tls_version (dokumentacija), kojom navodimo verziju TLS-a koji će se koristiti (zahtijeva MariaDB 10.4 ili noviju)

Note

Za generiranje adekvatnih sigurnosnih postavki možemo ponovno iskoristiti Mozillin generator SSL konfiguracije i kao poslužiteljski softver odabrati MySQL.

Šifriranje podataka na odmoru

MariaDB podržava šifriranje podataka na odmoru korištenjem HashiCorp Vaulta, Amazon Web Services (AWS) Key Management Servicea ili datoteke s ključevima. Kako nemamo trenutno postavljen vlastiti oblak koji koristi HashiCorp Vault i nemamo želju postavljati sve potrebne usluge na AWS-u, koristit ćemo dodatak file_key_management (dokumentacija) koji upravlja šifriranjem podataka na odmoru pomoću datoteke s ključevima za šifriranje baza podataka i binarnih logova.

Učitavanje dodatka

U direktoriju /etc/mysql/mariadb.conf.d stvorimo datoteku 91-file-key-management.cnf u kojoj ćemo konfiguracijskom naredbom plugin_load_add (dokumentacija) učitati dodatak file_key_management:

[mariadb]

plugin_load_add = file_key_management

Stvaranje simetričnih ključeva

Korišteni algoritam za šifriranje je Advanced Encryption Standard (AES) i podržane veličine ključeva su 128, 192 i 256 bita. Ključeve je moguće navesti po želji ili generirati OpenSSL-om kao slučajne podatke određene duljine. Kako se duljina navodi u bajtovima, za stvaranje 256-bitnog ključa generirat ćemo 32-bajtni slučajni podatak naredbom openssl rand:

$ openssl rand -hex 32
1cece9bfd9e0263da50bcf02d088b12889cf1eddeb7f8ffdd719b9ab23359be2

U slučaju da trebamo više ključeva, naredbu ćemo iskoristiti više puta. Dodatne informacije o ovoj naredbi i parametrima koje podržava moguće je pronaći u man stranici rand(1ssl) (naredba man 1ssl rand). Stvorimo direktorij za ključeve za šifriranje:

$ sudo mkdir /etc/mysql/encryption

Stvorimo u njemu datoteku /etc/mysql/encryption/keyfile u kojoj su u svakom retku identifikator ključa (cijeli broj), znak točke sa zarezom i ključ:

1;1cece9bfd9e0263da50bcf02d088b12889cf1eddeb7f8ffdd719b9ab23359be2
2;df8762cdcd39d0e095a538ecad06ca94f55f805cc76841ed304ec26e4f46d2a0
11;6bf495bc15a970f8e51b7be49e0ebad5b74fc8febccd1ff45e259ca82e35a973
34;34e791122e8cb9fe983534d33bc45522d3e9ca2ec373e720eb08fc34e7f59b7b

Identifikatori ključa moraju biti međusobno različiti, ali ne moraju ići po redu. Dodijelimo tu datoteku korisniku mysql i grupi mysql pa je skrijmo od ostalih:

$ sudo chown mysql:mysql /etc/mysql/encryption/keyfile
$ sudo chmod o-rwx /etc/mysql/encryption/keyfile

Uključivanje datoteke s ključevima

Dopunimo datoteku 91-file-key-management.cnf dodavanjem konfiguracijske naredbe file_key_management_filename (dokumentacija) tako da bude oblika:

[mariadb]

plugin_load_add = file_key_management
file_key_management_filename = /etc/mysql/encryption/keyfile

Tip

Datoteku s ključevima je moguće šifrirati pa navesti ključ za dešifriranje konfiguracijskom naredbom file_key_management_filekey (dokumentacija).

Odabir algoritma za šifriranje

Podržane su dvije varijante algoritma AES:

Kombinacija CTR-a i GCM-a se smatra boljim odabirom i naša je verzija OpenSSL-a podržava pa ćemo njeno korištenje uključiti dodavanjem konfiguracijske naredbe file_key_management_encryption_algorithm (dokumentacija) u datoteku 91-file-key-management.cnf tako da bude oblika:

[mariadb]

plugin_load_add = file_key_management
file_key_management_filename = /etc/mysql/encryption/keyfile
file_key_management_encryption_algorithm = AES_CTR

Ako korišteni OpenSSL ne podržava taj algoritam, zamijenit ćemo posljednju liniju za:

file_key_management_encryption_algorithm = AES_CBC

Pokrenimo ponovno poslužitelj kako bi učitao nove postavke:

$ sudo systemctl restart mariadb

Šifriranje tablica u bazi podataka

Šifriranje tablica u bazi podataka zahtijeva od nas da prvo stvorimo bazu podataka. Povežimo se na poslužitelj klijentom mariadb kao ranije pa stvorimo bazu SQL upitom CREATE DATABASE (dokumentacija):

CREATE DATABASE mojabaza;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

Odaberimo je za korištenje naredbom USE (dokumentacija):

USE mojabaza;
Database changed

Uočimo kako nam piše ime baze unutar uglatih zagrada gdje je ranije pisalo (none). Stvorimo šifriranu tablicu SQL upitom CREATE TABLE (dokumentacija) uz navođenje opcije ENCRYPTED (dokumentacija) postavljene na YES:

CREATE TABLE names ( id int PRIMARY KEY, str varchar(50) ) ENCRYPTED=YES;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

Ubacimo i nešto podataka u tablicu SQL upitom INSERT (dokumentacija) jer će nam dobro doći kasnije da nam tablica nije prazna:

INSERT INTO names VALUES (1, 'Tomislav');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
INSERT INTO names VALUES (2, 'Arijana');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

Uvjerimo se da su podaci u tablici SQL upitom SELECT (dokumentacija):

SELECT * FROM names;
+----+----------+
| id | str   |
+----+----------+
| 1 | Tomislav |
| 2 | Arijana |
+----+----------+
2 rows in set (0.000 sec)

Ova tablica i svi uneseni podaci su šifrirani korištenjem ključa s identifikatorom 1, koji je zadani ključ. U to da je ključ s identifikatorom 1 zadani možemo se uvjeriti dohvaćanjem vrijednosti varijable sesije innodb_default_encryption_key_id (dokumentacija). (InnoDB je zadani pogon za pohranu tablica u MariaDB, a dostupan je za korištenje i u MySQL-u.) Za dohvaćanje te varijable iskoristit ćemo naredbu SHOW na način:

SHOW SESSION VARIABLES LIKE 'innodb_default_encryption_key_id';
+----------------------------------+-------+
| Variable_name          | Value |
+----------------------------------+-------+
| innodb_default_encryption_key_id | 1   |
+----------------------------------+-------+
1 row in set (0.001 sec)

Korištenje ključa različitog od zadanog možemo postaviti kod stvaranja tablice navođenjem dodatne opcije ENCRYPTION_KEY_ID (dokumentacija) postavljene na identifikator ključa:

CREATE TABLE surnames ( id int PRIMARY KEY, str varchar(50) ) ENCRYPTED=YES ENCRYPTION_KEY_ID=2;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

Ponovno, ubacimo nešto podataka da imamo s čime raditi kasnije:

INSERT INTO surnames VALUES (1, 'Lasić');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
INSERT INTO surnames VALUES (2, 'Rebić');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
INSERT INTO surnames VALUES (3, 'Kutleša');
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

Uvjerimo se ponovno da su podaci u tablici:

SELECT * FROM surnames;
+----+----------+
| id | str   |
+----+----------+
| 1 | Lasić  |
| 2 | Rebić  |
| 3 | Kutleša |
+----+----------+
3 rows in set (0.000 sec)

Šifriranje binarnih logova

Šifriranje binarnih logova moguće je uključiti dodavanjem konfiguracijske naredbe encrypt_binlog (dokumentacija) postavljene na vrijednost ON:

[mariadb]

encrypt_binlog = ON

Privilegije korisnika

Dosad smo pokretali klijent MariaDB kao korijenski korisnik i zbog toga imali sva prava na svim bazama i svim tablicama u tim bazama. U praksi tu mogućnost želimo koristiti samo kad nam treba, a u redovnom radu ograničiti privilegije korisnika u radu s bazom i tablicama u njoj na one koje su zaista potrebne. Naime, u slučaju neograničenih prava zlonamjeran SQL upit može vrlo lako promijeniti ili izbrisati podatke kojima inače uopće ne pristupa i nema razloga pristupati. U aplikaciji želimo spriječiti da takav upit uopće dođe do sustava za upravljanje bazom podataka; ako ipak pronađe put do njega, u sustavu za upravljanje bazom podataka želimo spriječiti da bude uspješan.

Korisnici

MariaDB omogućuje upravljanje korisnicima korištenjem naredbi sličnih SQL upitima:

Stvorimo korisnika sa svojim imenom koji će se prijavljivati s lokalnog računala korištenjem lozinke:

CREATE USER 'ivanzhegalkin'@'localhost' IDENTIFIED BY 'ne3pr0v4lj1v4t4jn4l0z1nka';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Sada se možemo prijaviti kao taj korisnik, što ćemo i napraviti u drugom terminalu bez prekidanja postojeće sesije korijenskog korisnika. Parametrom -u navodimo korisničko ime korisnika koji se prijavljuje, a parametrom -p navodimo da ćemo izvršiti prijavu korištenjem zaporke:

$ mariadb -u ivanzhegalkin
ERROR 1045 (28000): Access denied for user 'ivanzhegalkin'@'localhost' (using password: NO)

$ mariadb -u ivanzhegalkin -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 58
Server version: 10.3.25-MariaDB-0ubuntu0.20.04.1 Ubuntu 20.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>

Pokušamo li sada pristupiti bazi mojabaza od ranije, uočit ćemo kako to ne možemo izvesti:

USE mojabaza;
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'ivanzhegalkin'@'localhost' to database 'mojabaza'

Ostavimo otvorena oba terminala jer ćemo u nastavku dodjeljivati i provjeravati dodijeljene privilegije.

Privilegije

Korijenski korisnik može naredbom GRANT (dokumentacija) dodjeljivati privilegije drugim korisnicima, uključujući i privilegiju da mogu dalje dodjeljivati privilegije koje posjeduju. U nastavku ćemo raditi kao korijenski korisnik, a kao drugi korisnik možemo se eventualno uvjeriti da zaista posjedujemo dodijeljene privilegije.

Postoji više nivoa privilegija, a nama su zanimljive:

 1. globalne privilegije (popis u službenoj dokumentaciji), u koje spadaju pregledavanje popisa svih baza koje postoje na sustavu naredbom SHOW DATABASES, stvaranje korisnika naredbom CREATE USER i dodjeljivanje privilegija drugom korisniku naredbom GRANT OPTION:
 2. privilegije baze podataka (popis u službenoj dokumentaciji), u koje spadaju stvaranje baze naredbom CREATE DATABASE, brisanje baze naredbom DROP DATABASE i dodjeljivanje tih privilegija drugom korisniku naredbom GRANT OPTION;
 3. privilegije tablice (popis u službenoj dokumentaciji), u koje spadaju stvaranje tablice naredbom CREATE TABLE, stvaranje pogleda naredbom CREATE VIEW, promjena strukture tablice naredbom ALTER TABLE, čitanje podataka iz tablice naredbom SELECT, umetanje podataka u tablicu naredbom INSERT, promjenu podataka u tablici naredbom UPDATE, brisanje tablice ili pogleda naredbama DROP TABLE i DROP VIEW, stvaranje indeksa tablice naredbom CREATE INDEX i druge.

Dodijeljene privilegije mogu prikazati naredbom SHOW GRANTS (dokumentacija).

SHOW GRANTS FOR 'ivanzhegalkin'@'localhost';
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for ivanzhegalkin@localhost                                          |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `ivanzhegalkin`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*FB0DD9B1D2A1CF4B2203A2FBF5E1EAE4A2008788' |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.000 sec)

Dodjeljivanje privilegija

Privilegija USAGE ne omogućuje ništa specijalno, već samo označava da korisnik postoji. Dodijelimo korisniku pravo pregledavanja baza koje postoje na sustavu:

GRANT SHOW DATABASES ON *.* TO 'ivanzhegalkin'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Kako bismo bili sigurni da su naše promjene privilegija aktivne, moramo sprati dodijeljene privilegije naredbom FLUSH (dokumentacija):

FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

Uočimo promjenu kod izlaza naredbe SHOW GRANTS:

SHOW GRANTS FOR 'ivanzhegalkin'@'localhost';
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for ivanzhegalkin@localhost                                              |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT SHOW DATABASES ON *.* TO `ivanzhegalkin`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*FB0DD9B1D2A1CF4B2203A2FBF5E1EAE4A2008788' |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.000 sec)

Uvjerimo se kao obični korisnik da smo zaista dobili privilegiju pregledavanja popisa baza podataka:

SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mojabaza      |
| mysql       |
| performance_schema |
+--------------------+
4 rows in set (0.000 sec)

Kako se čitanje podataka iz baze vrši naredbom SELECT, pravo čitanja podataka iz svih tablica korisniku ćemo dati na način:

GRANT SELECT ON mojabaza.* to 'ivanzhegalkin'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)
SHOW GRANTS FOR 'ivanzhegalkin'@'localhost';
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Grants for ivanzhegalkin@localhost                                              |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| GRANT SHOW DATABASES ON *.* TO `ivanzhegalkin`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*FB0DD9B1D2A1CF4B2203A2FBF5E1EAE4A2008788' |
| GRANT SELECT ON `mojabaza`.* TO `ivanzhegalkin`@`localhost`                                  |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
2 rows in set (0.000 sec)

Uvjerimo se kao obični korisnik da zaista imamo privilegije pregledavanja tablica i čitanja podataka iz njih:

USE mojabaza;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
SHOW TABLES;
+--------------------+
| Tables_in_mojabaza |
+--------------------+
| names       |
| surnames      |
+--------------------+
2 rows in set (0.000 sec)
DESCRIBE names;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id  | int(11)   | NO  | PRI | NULL  |    |
| str  | varchar(50) | YES |   | NULL  |    |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.001 sec)
DESCRIBE surnames;
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type    | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id  | int(11)   | NO  | PRI | NULL  |    |
| str  | varchar(50) | YES |   | NULL  |    |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.001 sec)
SELECT * FROM names;
+----+----------+
| id | str   |
+----+----------+
| 1 | Tomislav |
| 2 | Arijana |
+----+----------+
2 rows in set (0.000 sec)
SELECT * FROM surnames;
+----+----------+
| id | str   |
+----+----------+
| 1 | Lasić  |
| 2 | Rebić  |
| 3 | Kutleša |
+----+----------+
3 rows in set (0.000 sec)

Uvjerimo se i da nismo dobili druge privilegije:

INSERT INTO names VALUES (5, 'Marko');
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'ivanzhegalkin'@'localhost' for table 'names'
DROP TABLE surnames;
ERROR 1142 (42000): DROP command denied to user 'ivanzhegalkin'@'localhost' for table 'surnames'

Ako to želimo, na analogan način bismo uz pomoć popisa privilegija tablice mogli dodijeliti te privilegije kao i mogućnost promjene podataka, promjene strukture tablice i druge.

Opozivanje privilegija

Dodijeljene privilegije se opozivaju naredbom REVOKE (dokumentacija) čiji je način korištenja potpuno analogan načinu korištenja naredbe GRANT.

Uloge

Uloge se koriste za grupiranje većeg broja privilegija zajedno, što olakšava dodjeljivanje privilegijama korisnicima. Privilegije se dodjeljuju ulozi, a onda se uloga dodjeljuje proizvoljnom broju korisnika. Naredba CREATE ROLE (dokumentacija) stvara ulogu, a naredba DROP ROLE (dokumentacija) briše ulogu.

Za ilustraciju, možemo zamisliti sustav u kojem studenti tek uče raditi s bazama podataka pa imaju pravo čitanja podataka iz svih tablica iz svih baza, ali ne i zapisivanja podataka u njih. Ulogu student ćemo stvoriti, dodijeliti joj privilegije i dodijeliti je korisnicima na način:

CREATE ROLE student;

GRANT SHOW DATABASES ON *.* TO student;
GRANT SELECT ON *.* TO student;

GRANT student to filip;
GRANT student to laura;

S druge strane, profesori imaju potrebu i unositi novi sadržaj u baze podataka i uređivati postojeći sadržaj u njima pa za ulogu professor imamo:

CREATE ROLE professor;

GRANT SHOW DATABASES ON *.* TO professor;
GRANT SELECT ON *.* TO professor;
GRANT INSERT ON *.* TO professor;
GRANT UPDATE ON *.* TO professor;

GRANT professor to lucia;
GRANT professor to danijela;
GRANT professor to kristian;

Naredba DROP ROLE koristi se analogno naredbi CREATE ROLE.

Author: Vedran Miletić