Preskoči na sadržaj

Varijable ljuske i okoline, povijest ljuske

 • Bash (naredba bash) je ljuska koju koristimo dok radimo u komandnoj liniji

  • nudi nam prompt oblika [studXYZ@akari ~]$ gdje unosimo naredbe
  • hvata <Tab> kod tab kompletiranja, interpretira glob, interpretira naredbe koje unosimo, a zatim poziva odgovarajuće programe ili vraća određene poruke o grešci (primjerice, kada naredba ne postoji)
  • podržava varijable, funkcije i standardne programske naredbe if, for, do/while, ...
  • dizajnirana po uzoru na stariju Bourne ljusku; Bash je kratica za Bourne Again SHell, što zvuči slično kao born again shell

Varijabla ljuske

 • varijabla ljuske

  • ime počinje znakom $, vrijednost se može ispisati naredbom echo
  • $HOME, $PATH, $BASH, $BASH_VERSION, $COLUMNS, $USER, $GROUPS, ...

Zadatak

 • Što je točno sadržano u varijablama koje smo upravo vidjeli ($HOME, $PATH, $BASH_VERSION, $COLUMNS, $USER, $GROUPS)? Ispišite njihovu vrijednost na ekran i zaključite.
 • Što je sadržano u sljedećim varijablama:

  • $HOSTNAME
  • $HOSTTYPE
  • $MACHTYPE
  • $RANDOM
  • $SECONDS
 • razlikujemo dvije vrste dostupnih varijabli ljuske

 • pridruživanje vrijednosti varijabli je oblika MOJA_VARIJABLA=vrijednost (bez razmaka)

  • primijetite da ne postoji znak dolara ispred naziva varijable
  • vrijednost varijable može biti bilo što: integer, array i sl.
 • znak $ služi za dohvaćanje vrijednosti varijable; primjer:

  $ MOJA_VARIJABLA = 5 # pridruživanje vrijednosti varijabli MOJA_VARIJABLA
  $ echo $MOJA_VARIJABLA # dohvaćanje vrijednosti varijable MOJA_VARIJABLA
  

Zadatak

 • Pridružite varijabli IME vrijednost svoga imena. Ispišite vrijednost te varijable na ekran.
 • Pridružite varijabli STUDENT vaše ime i prezime. Što se događa? Kako to izbjeći?
 • Radi li pridruživanje vrijednosti s razmacima oko znaka jednakosti? Probajte objasniti zašto.

Varijabla okoline

 • operacijski sustavi slični Unixu imaju mehanizam prijenosa okoline svim procesima djeci koje je stvorio neki proces roditelj
 • vrijednost varijable definirane u ljusci neće se naslijediti u nekoj skripti ljuske; primjer:

  # u promptu pišemo:
  $ VAR1=1
  $ emacs pr1.sh
  
  # unutar skripte pr1.sh pišemo
  
  #! /bin/bash
  echo "Vrijednost varijable je $VAR1"
  VAR1=2
  echo "Vrijednost varijable je $VAR1"
  
  $ chmod +x pr1.sh # označimo skriptu za pokretanje
  $ ./pr1.sh # pokrećemo skriptu
  
 • da varijabla ljuske postane varijabla okoline (engl. environment variable) potrebno je napraviti izvoz (engl. export)

  • sintaksa: export MOJA_VARIJABLA; primjer:

   $ MOJA_VARIJABLA = 5 # varijabla ljuske poprima vrijednost
   $ export MOJA_VARIJABLA # čini da varijabla postane dijelom okoline
   
  • svaka varijabla okoline je varijabla ljuske, ali obrat ne vrijedi

  • izvoz varijable vrijedi samo za trenutnu sesiju i to samo za trenutnog korisnika
 • kada više nije potrebna može se napraviti brisanje varijable s unset MOJA_VARIJABLA; primjer:

  $ unset MOJA_VARIJABLA # brisanje varijable
  $ echo $MOJA_VARIJABLA # ispisuje prazan redak jer varijabla nema vrijednost
  

Zadatak

 • Objasnite zašto kod naredbe unset nismo koristili $ pored naziva varijable.
 • Varijabli TEXT_EDITOR pridružite vrijednost kojom ćete pokrenuti Emacs alat. Pokrenite navedeni alat pomoću varijable kojoj ste upravo dodijelili vrijednost.
 • Varijabli CRVENI_EDITOR pridružite vrijednost emacs --fg red kojom se pokreće Emacs u crvenoj boji slova. Pokrenite Emacs tom varijablom.
 • Izbrišite obje varijable.

Povijest unesenih naredbi

 • povijest unesenih naredbi ljuska sprema u $HISTFILE
 • naredba history ispisuje do $HISTSIZE prethodno unesenih naredbi
 • moguće je po povijesti kretati se strelicama gore i dolje
 • !n pokreće naredbu sa n-tog mjesta u povijesti
 • !niz_znakova ako postoji, pokreće posljednju naredbu koja na početku ima dani niz znakova
 • ^R pretraživanje povijesti unatrag za specifičnom naredbom

Zadatak

 • Pokrenite naredbu na petom mjestu u povijesti. Što se događa? Zašto?
 • Pokrenite posljednju naredbu u povijesti koja počinje s emacs.
 • Objasnite što radi !!, a što !-2.
 • Iskoristite pretraživanje povijesti da pokrenete naredbu posljednju naredbu koja sadrži određeni niz znakova red, ali ne nužno na početku.

Vrste naredbi i funkcije ljuske

 • type je naredba ljuske koja pretražuje naredbe ljuske; tipovi naredbi mogu biti:

  • naredbe koje su ugrađene u ljusku (shell) odnosno hard coded naredbe (npr. cd)
  • vanjske naredbe koje poziva ljuska (npr. man) (ako samo kroz ljusku pozvali neku od vanjskih naredbi, ona nakon nalaženja u nekom od direktorija navedenih u varijabli okoline PATH ostaje spremljena u hash tablici ljuske te je kasnije nalaženje iste naredbe puno kraće)
  • aliase naredbi (npr. ls može biti alias na ls --color=auto)
  • funkcije ljuske (npr. _expand)

Zadatak

Pronađite još jedan primjer ugrađene naredbe, vanjske naredbe, aliasa i funkcije ljuske.

Dodatni zadatak

Proučite sintaksu i funkcionalnosti naredbe alias. Pronađite praktičnu primjenu ove naredbe.

Todo

Ovdje bi trebalo dodati dodati i &&, ||, ;, $(), true, false.

Pitanja za ponavljanje

 • Što je bash, a što je shell?
 • Što su varijable ljuske?
 • Koje vrijednosti mogu imati varijable ljuske? Dokažite.
 • Zbog čega se vrši izvoz varijable ljuske? Objasnite.
 • Gdje se sprema povijest rada s komandnom linijom?
 • Koja je razlika između HISTSIZE i HISTFILE? Što ti nazivi zapravo predstavljaju?
 • Kako se vrši spremanje novih zapisa u povijest? Što se pritom događa sa starima?
 • Što radi naredba !-6?

Author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov, Anja Vrbanjac