Preskoči na sadržaj

Stablo direktorija

 • višekorijenski operacijski sustav za više više particija ima više korijenskih direktorija

  • primjerice, operacijski sustav Windows particije označava kao C:\, D:\, E:\, ...
 • jednokorijenski operacijski sustav za više particija imaju jedan korijenski direktorij

  • operacijski sustavi slični Unixu mogu imati particije u direktorijima /, /home, /media/usbdisk, ...

Uloga pojedinih direktorija u sustavu

 • Filesystem Hierarchy Standard definira naziv u ulogu direktorija u datotečnom sustavu

  • dugo vremena je bila aktualna verzija 2.3, siječanj 2004., trenutna aktualna je verzija verzija 3.0, ljeto 2012.
  • više informacija možete pronaći na stranici s dokumentima o FHS
 • /bin, /sbin, /lib -- izvršne datoteke i bibliotečne datoteke

  • izvršne datoteke napravljene iz izvornog koda koji ima funkciju main()
  • bibliotečne datoteke napravljene iz izvornog koda koji nema funkciju main()
 • /dev sadrži u sebi uređaje

 • /etc sadrži konfiguracijske datoteke -- one određuju kako se programi ponašaju
 • /root, /home/<ime_korisnika> su redom root direktorij administratora, kućni direktoriji ostalih korisnika
 • /proc, /sys sadrže u sebi inforamcije o sustavu (hardveru)
 • /lost+found sadrži dijelove datoteka koje su pronađene u datotečnom sustavu prilikom oporavka od pada sustava
 • /media, /mnt sadrži direktorije putem kojih je dostupna vanjska memorija (USB, fotoaparat, digitalna kamera..)
 • /opt unutar njega su poddirektoriji, najčešće sa komercijalnim programima koji se instaliraju drugačije od ostalog softvera
 • /tmp sadrži privremene datoteke
 • /var sadrži datoteke koje program koristi kod pokretanja (datoteke koje se mijenjaju dok program radi)
 • /usr, /usr/local sadrži programe razdijeljene po poddirektoirjima /usr/bin, /usr/sbin, /usr/lib, /usr/share

  • konvencija je da se softver koji se instalira putem upravitelja paketima (sustav sličan Apple Store-u i Google Play-u) postavlja u /usr, a softver koji administrator instalira mimo upravitelja paketima u /usr/local

Zadatak

 • Izlistajte sve obične i sakrivene direktorije i datoteke u vašem kućnom direktoriju.
 • Izlistajte sve direktorije u /home direktoriju. Što vidite?
 • Objasnite što se nalazi u sljedećim direktorijima:

  • /home/student12
  • /usr/include/c++/4.6
  • /dev/input
  • /etc/acpi

(Uputa: podsjetite se koje je značenje kratice ACPI.)

Rad s direktorijima, naredbe pwd i cd

 • pwd ispisuje putanju do radnog direktorija
 • cd mijenja radni direktorij u dani

  • bez argumenata vraća vas u kućni direktorij
 • <Tab> -- kompletiranje imena datoteka i direktorija

  • postoji razlika između <Tab> i <Tab><Tab>
  • na sličan način kompletiraju se imena naredbi
  • na sličan način kompletiraju se nazivi parametara nekih naredbi (u novijm verzijama bash ljuske, datoteka /etc/bash_completion i direktorij /etc/bash_completion.d)

Zadatak

Isprobajte sljedeće naredbe i objasnite što rade:

 • cd
 • cd .
 • cd ..
 • cd ~
 • cd -
 • cd ../..
 • cd ./././..
 • cd ../.././.
 • cd ../../../../../..
 • . referira na trenutni direktorij
 • .. referira na direktorij iznad trenutnog
 • ../.. referira na direktorij iznad direktorija iznad trenutnog (tako možemo i dalje)

Naredbe mkdir i rmdir

 • mkdir stvara direktorij s danim imenom
 • rmdir briše (prazan) direktorij danog imena

Zadatak

 • U Vašem kućnom direktoriju napravite predloženu strukturu direktorija:

  studentXY ---------- Ispiti ------------- Ispit1 -------- 15102012
       |            |
       |            |----- Ispit2
       |
       |--------- Kolokviji ---------- Kolokvij1
       |            |
       |            |----- Kolokvij2 ----- Rjesenja
       |
       |--------- Seminari
       |
       |--------- DZ ----------------- Grafovi
  
 • Uđite u direktorij Ispiti i pokušajte izbrisati direktorij Ispit1. Što se događa?

 • Pozicionirajte se u direktorij Kolokviji i u jednoj naredbi pokušajte izbrisati sve poddirektorije koji se ondje nalaze.
 • Vratite se do direktorija Seminari i uđite u njega. Pokušajte ga izbrisati. Što se događa? Zašto?
 • Otiđite do svog kućnog direktorija i od tamo pokušajte izbrisati direktorij 15102012. Zašto ga ne možete izbrisati?
 • Uđite u direktorij Kolokvij i iz njega pokušajte izbrisati direktorij DZ. Možete li to učiniti? Zašto?

Dodatni zadatak

 • U svom kućnom direktoriju stvorite poddirektorij trnoruzica. Uđite u taj direktorij.
 • Stvorite direktorije mikimaus i minimaus.
 • Uđite u direktorij mikimaus.
 • Probajte sada izbrisati direktorij minimaus. Objasnite zašto to ne možete.
 • Vratite se u direktorij trnoruzica i izbrisite direktorij minimaus.
 • Isprobajte naredbe cd -, cd ../. i cd -/.. te objasnite što rade.

Apsolutno i relativno referenciranje

 • /home/vedran/radnidir

  • apsolutno referira na radnidir, radi od svugdje
  • apsolutno referenciranje kreće od korijenskog direktorija i ide do traženog direktorija, uvijek započinje sa /
 • radnidir

  • relativno referira na radnidir, radi samo kad se nalazimo u direktoriju /home/vedran
  • relativno referenciranje kreće od trenutnog direktorija i ide do traženog direktorija, nikad ne započinje znakom /

Zadatak

 • Izlistajte kućni direktorij korisnika prof:

  • apsolutnim referenciranjem iz svojeg kućnog direktorija,
  • apsolutnim referenciranjem iz korijenskog direktorija,
  • relativnim referenciranjem iz svojeg kućnog direktorija,
  • relativnim referenciranjem iz korijenskog direktorija.
 • Objasnite zašto prva dva dijela imaju isto rješenje.

 • Koji je vaš kućni direktorij na računalu na kojem trenutno radite?
 • U kojem se direktoriju nalazi moj kućni direktorij?
 • U kojem se direktoriju nalazi vaš kućni direktorij, a u kojem vaš home direktorij?
 • Imate li pristup kućnom direktoriju korisnika student08? Izlistajte sadržaj neke njegove datoteke.

Rekurzivnost u radu s direktorijima i datotekama

 • ls -R radi rekurzivno izlistavanje

  • izlista direktorij i njegove poddirektorije
  • na sličan način radi brisanje direktorija u kojem postoje poddirektoriji i datoteke

Zadatak

 • Koristeći naredbu ls izlistajte rekurzivno svoj kućni direktorij.
 • Izlistajte rekurzivno sljedeće direktorije:

  • /usr,
  • /usr/local (ovaj direktorij izlistajte dva puta: prvi put koristeći relativno, a drugi put apsolutno referenciranje).
 • Što se događa kada umjesto parametra -R koristite parametar -r? Isprobajte.

Pitanja za ponavljanje

 • Navedite po jedan primjer za jednokorijenski i višekorijenski operacijski sustav.
 • Što je FHS?
 • Prisjetite se koja je uloga pojedinih direktorija u datotečnom sustavu.
 • Postoji li razlika između kućnog i home direktorija korisnika?
 • Na koji način možemo kompletirati nazive direktorija i datoteka?
 • Kako izglda referenca za trenutni (radni) direktorij? Kako za onaj jednu hijerarhijsku razinu više?
 • Ponovite razliku između apsolutnog i relativnog referenciranja.
 • Ako se nalazite u vlastitom kućnom direktoriju, napišite relativnu i apsolutnu adresu koja će vas odvesti do korijenskog direktorija.
 • Čemu služi rekurzivno izlistavanje direktorija?
 • Kakve informacije daje naredba pwd?

Author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov