Preskoči na sadržaj

Baratanje datotekama u datotečnom sustavu

Stvaranje, kopiranje, brisanje i preimenovanje datoteka

 • touch stvara praznu datoteku danog imena
 • rm briše datoteku danog imena
 • cp kopira datoteku danog imena u datoteku drugog danog imena; primjer:

  $ cp datoteka1 datoteka2 # kopira datoteke (prvu u drugu)
  
 • mv preimenuje (miče) datoteku danog imena; primjer:

  $ mv datoteka1 datoteka2 # premješta datoteku1 u datoteku2 i preimenuje ih
  

Zadatak

 • U svom kućnom direktoriju napravite direktorij zadatak1510 i uđite u njega.
 • U njemu napravite 3 datoteke: vjezba1, vjezba2 i vjezba3 jednom naredbom (linijom). Ispišite na ekran sadržaj datoteke vjezba2.
 • Izbrišite zatim datoteku vjezba1.
 • U istom direktoriju napravite i direktorij dir1.
 • Kopirajte datoteku vjezba3 u dir1, jednom koristeći reltivno a drugi put apsolutno referenciranje.
 • cp -r i rm -r označava rekurzivno kopiranje i brisanje, briše direktorij i sve datoteke i poddirektorije u njemu

  • kod naredbe mv, za razliku od cp i rm, nema potrebe za rekurzijom; radi se o preimenovanju

Zadatak

 • U Vašem kućnom direktoriju napravite predloženu strukturu direktorija:

  studentXY ------ Studij --------- Preddiplomski -------- DINP.txt
                |            |
                |----- Pravilnik.txt   |--- Raspored.txt
  
 • Kopirajte datoteku Pravilnik.txt u direktorij Preddiplomski.

 • Kopirajte sav sadržaj direktorija Preddiplomski, u direktorij Diplomski, koristeći apsolutno referenciranje.
 • Izbrišite direktorij Preddiplomski.
 • Direktorij Diplomski preimenujte u Dipl.

Dodatni zadatak

Provjerite čemu služi i kako se koristi program Midnight Commander (naredba mc).

Glob uzorci

 • mnogo radimo sa nazivima datoteka pa postoji mogućnost rada sa posebnim znakovima (koji nemaju doslovno značenje) da bismo brzo i lako specificirali nazive većeg broja datoteka
 • glob uzorci, globovi ili wildcards

  • koriste se za pretraživanje uzoraka koji odgovaraju zadanome
  • način da više datoteka koje imaju slična imena povežemo jednom naredbom
  • glob != regex, samo ima donekle sličnu sintaksu i namjenu
 • ? -- jedan znak, bilo koji

 • * -- bilo koliko bilo kojih znakova
 • [chars] -- jedan znak, bilo koji od navedenih u zagradama, može i raspon oblika [A-Z], [a-z] ili [0-9]
 • [:klasa:] -- zamjenjuje samo jedan, bilo koji znak koji je član navedene klase

  • najčešće korištene klase su: [:alnum:], [:alpha:], [:digit:], [:lower:], [:upper:]
 • \ -- tzv. prekidni znak

Zadatak

 • U svom kućnom direktoriju stvorite poddirektorij Zadatci i u njemu datoteke zadatak, zadatek, zadatuk, zadatak1, zadatak2, zadatakABC, zadatakabc, zadacnica, zadacnicA, zad3 i dat05.
 • Jednom naredbom, koristeći se glob-om, izlistajte samo:

  • zadatak, zadatek i zadatuk
  • zadatek i zadatuk
  • samo datoteke koje na 8 mjestu naziva imaju veliko slovo
  • samo datoteke koje počinju slovom z, na 5 mjestu naziva im nije ni malo ni veliko slovo koja se po abecedi nalazi nakon slova s, i čiji naziv završava malim slovom
  • sve datoteke čiji naziv završava brojem manjim od 4
  • sve navedene datoteke
 • Isprobajte naredbu ls [^ad]* i razmislite o njezinom značenju.

 • Isprobajte naredbu ls {ab,dat,f}?? i razmislite o njezinom značenju.
 • Isprobajte naredbu cat *[[:upper:]1-4]. Što ona radi?

Pretraživanje datotečnog sustava

 • find u specificiranim direktorijima traži datoteke ili skupine datoteka

  • sintaksa: find <direktoriji> <uvjeti> (direktorij koji se pretražuje mora biti naveden prije uvjeta)
  • direktorij može biti dan korištenjem apsolutnog ili relativnog referenciranja
  • može koristiti regularne izraze parametar -regex
  • pregled često korištenih parametara:

   Parametar Ograničenje pretraživanja
   -user <ime korisnika> Samo datoteke određenog korisnika
   -size <veličina> Samo datoteke specifične veličine
   -type f Samo datoteke (ne direktoriji)
   -type d Samo direktoriji
   -name <ime datoteke> Samo datoteke određenog imena
   -atime <broj dana> Samo datoteke čije je vrijeme posljednjeg pristupa manje od navedenog u danima
   -amin <broj minuta> Isto kao iznad samo se navode minute umjesto dana
   -ctime <broj dana> Samo datoteke čije je vrijeme izrade manje od navedenog u danima
   -cmin <broj minuta> Isto kao iznad samo se navode minute umjesto dana
   -mtime <broj dana> Samo datoteke čije je vrijeme posljednje promjene manje od navedenog u danima
   -mmin <broj minuta> Isto kao iznad samo se navode minute umjesto dana
   -newer <datoteka> Samo datoteke stvorene prije određene datoteke
  • naredba je spora jer mora provjeriti svaki file koji se nalazi na zadanoj putanji

  • česte primjene:

   • brisanje nađenih datoteka naredbom find: find ... -exec rm {} \; ili find ... | xargs rm
   • pretraživanje nađenih datoteka: find ... -type f | xargs grep <izraz>

Zadatak

Napišite naredbu find kojom u svom kućnom direktoriju tražite datoteke koje počinju sa iz-, čiji ste vi vlasnik i kojima je pristupano u zadnjih 30 dana.

 • locate pretražuje bazu datoteka za datoteku koja u imenu sadrži dani niz znakova

  • sintaksa: locate <ime datoteke>
  • rezultat pretraživanja je puna putanja do tražene datoteke
  • pretražuje brže jer stvara bazu imena datoteka koje postoje u datotećnom sustavu te nema potrebe pretraživati svaku datoteku koja postoji na datotečnom sustavu; baza se osvježava naredbom updatedb, na većini modernih distribucija se pokreće automatski na dnevnoj bazi

Zadatak

Pronađite datoteku os-release.

 • which se koristi kada želimo saznati punu putanju do određene izvršne datoteke datoteke koja se nalazi u nekom od direktorija navedenom u varijabli okoline PATH
 • whereis pretražuje lokaciju izvornog koda, binarnih datoteka i stranica priručnika

  • pregled često korištenih parametara:

   Parametar Uloga
   -b traženje binarnih datoteka
   -m traženje stranica priručnika
   -s traženje izvršnog koda

Pitanja za ponavljanje

 • Prisjetite se naredbi za stvaranje, brisanje i kopiranje datoteka. Koja naredba može primiti više argumenata?
 • Koja se naredba koristi za pomicanje neke datoteke u datotečnom sustavu? Koja za preimenovanje? Objasnite.
 • Što su globovi?
 • Koja je razlika između znakova ? i * kod globova?

Author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov, Anja Vrbanjac