Preskoči na sadržaj

Cijevi, preusmjeravanje ulaza i izlaza

 • cijev, znak | (AltGr+W na hrvatskoj tipkovnici), omogućuje da izlaz jedne naredbe postane ulaz druge naredbe

  • broj cijevi u nizu je praktično neograničen
  • jedna od osnovnih vještina rada na operacijskim sustavima slični Unixu
 • primjer korištenja cijevi

  • grep rijec datoteka.txt možemo izvesti i na način cat datoteka.txt | grep rijec
  • sve naredbe koje ćemo dalje navoditi mogu se koristiti s cijevima ili bez njih

Filteri uz cijevi

 • wc, kratica za brojanje riječi (engl. word count)

  • ispisuje broj linija (-l), riječi (-w), znakova (-m) i bajtova (-c) u tekstualnoj datoteci
  • može ispisati i najdulju liniju (-L)

Zadatak

 • Napravite direktorij Zadatak3 i u njemu tri tekstualne datoteke, koje nazovite redom tekst1.txt, tekst2.txt i tekst3.txt. U prvu unesite dane u tjednu, u drugu nekoliko imena i prezimena kolega, a treću ostavite praznom.
 • Objasnite razliku u izlazu između:

  • wc tekst*.txt i cat tekst*.txt | wc
  • wc --m tekst1.txt i wc --c tekst1.txt
 • U rekurzivnom ispisu direktorija /usr prebrojite koliko ukupno znakova imaju sve linije koje sadrže niz /bin. Koristite cijevi.

 • Iz ranije stvorene datoteke postavke.txt provjerite točan broj zapisa IBM-ovih kodiranja u čijem nazivu postoji troznamenkasti broj. Koristite cijevi!
 • sort reda linije u danoj tekstulanoj datoteci po danom kriteriju

Zadatak

 • Napravite datoteku eu.txt u koju zapišite nazive bar 10ak država EU. Nakon toga poredajte popis:

  • u abecednom poretku, bez korištenja cijevi
  • u abecednom poretku, korištenjem cijevi
  • u poretku suprotnom abecednom, korištenjem cijevi
 • Nadopunite popis tako da ispred naziva države upišete godinu njezina pridruživanja, te:

  • poredajte nazive država koje završavaju nizom ka prema redoslijedu njihova pridruživanja;
  • države koje su se Uniji pridružili nakon 2000. godine poredajte prema redoslijedu pridruživanja i zapišite u datoteku 2000.txt, te prebrojite znakove koje ste upisali u datoteku. Zašto je dobiveni broj znakova jednak 0?
 • uniq uzastopne duplicirane linije u tekstualnoj datoteci ispisuje samo jednom
 • tee istovremeno ispisuje na standardni izlaz i u datoteku; primjer:

  $ ls -a > zapis.txt
  $ ls -a | tee zapis.txt | less # izlaz jedne naredbe (ls -a) se profiltrira u tee i zapisuje se u datoteku zapis.txt te se nakon toga ispisuje u lessu
  $ ls -a | tee zapis.txt | grep Faks | less
  $ ls -a | tee zapis.txt | grep Faks | less > zapis.txt
  

Zadatak

 • Napišite naredbu koja iz datoteke studenti1.txt izdvaja sve linije koje počinju slovom M, i istovremeno ih šalje programu less i nadopisuje u datoteku studenti-izdvojeni.txt (Uputa: iskoristite naredbu tee i cijevi.)
 • Iz datoteke eu.txt jednom naredbom izlistajte sve države koje su se Uniji pridružili prije 2000. godine i upišite ih u datoteku prije2000.txt, sortirajte taj popis i prebrojite broj država koje ne sadrže slovo e i broj upišite u datoteku broj.txt.

Standardni ulaz, standardni izlaz i standardni izlaz za greške

Gotovo svaka naredba koju koristimo daje nam neki rezultat njezina izvođenja, izlaz; to mogu biti podaci kojima naredba treba rezultirati i poruke o greškama. Rezultati izvođenja zapisuju se u posebnu datoteku koja se naziva standardni izlaz (engl. standard output). Poruke o greškama zapisuju se u posebnu datoteku koja se naziva standardni izlaz za greške (engl. standard error).

Mnogi programi dobivaju input od standardnog ulaza (engl. standard input), a u zadanim postavkama to je tipkovnica. Korištenjem preusmjeravanja ulaza možemo odrediti otkud dolazi standardni ulaz, a korištenjem preusmjeravanja izlaza možemo odrediti gdje se šalju standardni izlaz i standardni izlaz za greške.

 • preusmjeravanje izlaza, znak > omogućuje preusmjeravanje teksta koji bi se ispisao na ekranu u tekstualnu datoteku
 • > vs >> -- prvi znak briše sadržaj, a drugi znak ga nadopisuje

  $ cat datoteka.txt > datoteka1.txt # rezultat naredbe cat se zapisuje u datoteku datoteka1.txt
                    # orginalni sadržaj datoteke se zamjenjuje sa sadržajem druge datoteke
  $ cat datoteka1.txt # ispis na ekran
  $ cat file1.txt >> file2.txt # dupli sadržaj; sadržaj prve datoteke se nadodaje na sadržaj druge datoteke
  
 • preusmjeravanja izlaza za greške, znakovi 2> i 2>>

 • preusmjeravanje ulaza, znak < rjeđe se koristi, većina alata može čitati tekstualne datoteke direktno

Zadatak

 • Odredite koja je razlika između echo "XY" > tekst.txt i echo "XY" >> tekst.txt.
 • Napravite datoteku studenti1.txt i u nju upišite nekoliko imena i prezimena vaših kolega. Izdvojite sve studente kojima prezime ima na drugom mjestu neki samoglasnik, i rezultat preusmjerite u datoteku studenti-izdvojeni.txt.
 • U datoteku studenti1.txt dodajte John Terry, Arsen Dedic i Mile Kekin. Zatim uz korištenje cijevi izdvojite sve studente kojima prezime na drugom mjestu ima slovo e, te rezultat nadopišite u datoteku studenti-izdvojeni.txt.
 • Izvedite ls tako da kao argument proslijedite nepostojeći direktorij. Radi li preusmjeravanje izlaza? Zašto? Probajte isto s man-om čiji je argument nepostojeća naredba.

Dodatni zadatak

Koja je razlika između cat > tekst1.txt i cat >> tekst1.txt

 • ukoliko datoteka ne postoji,
 • ukoliko datoteka postoji i prazna je,
 • ukoliko datoteka postoji i nije prazna?
 • xargs koristi standardni ulaz kao kao dio naredbe koju pokreće

Todo

Ovdje nedostaje zadatak.

Uspoređivanje sadržaja datoteka

 • comm uspoređuje dvije sortirane datoteke liniju po liniju

Zadatak

 • U datoteku naredbe.txt preusmjerite popis sadržaja direktorija /bin. U istu datoteku nadopišite i popis sadržaja direktorija /sbin. U naredbe2.txt preusmjerite sadržaje direktorija /usr/bin i /usr/sbin.
 • Usporedite ove dvije datoteke i na ekran ispišite samo linije koje su jedinstvene datoteci naredbe.txt.
 • Sortirajte obje datoteke i spojite ih u jednu naziva nar.txt, te na ekran ispišite sve linije koje se ponavljaju u toj datoteci.
 • diff uspoređuje dvije proizvoljne datoteke liniju po liniju

  • s parametrom -u prikazuje razliku u unificiranom diff formatu

Zadatak

 • Napišite osnovni "Hello world" program u C++-u i spremite ga u program1.cpp.
 • Kopirajte datoteku u program2.cpp. Izmijenite datoteku program2.cpp tako da ispisuje "Pozdrav svijete".
 • Usporedite razliku između izlaza naredbe diff i diff -u.

Pitanja za ponavljanje

 • Što su cijevi i zašto su nam korisne?
 • Koje filtere najčešće koristimo uz cijevi? Koja je njihova uloga?
 • Prisjetite se parametara koje može primiti naredba wc.
 • Na kojem principu radi preusmjeravanje izlaza?
 • Definirajte stdin, stdout i stderr.
 • Objasnite prednosti naredbe tee.
 • Kako usporediti sadržaj dviju datoteka?
 • Razmislite kada je najkorisnije upotrijebiti naredbu comm?

Author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov