Preskoči na sadržaj

Arhiviranje i komprimiranje

 • stilovi/standardi parametara

  • System V (UNIX) stil -- prefiksirani crticom, mogu se grupirati (npr. ls -a -s je isto što i ls -as)
  • BSD stil -- nisu prefiksirani crticom, mogu se grupirati (kod tar-a se moraju)
  • GNU dugački stil -- prefiksirani dvjema crticama, ne mogu se grupirati (npr. ls --all --size)

Arhiviranje

 • tar (naredba tar) je alat za arhiviranje (!= komprimiranje)

  • ime tar je skraćeno od Tape ARchiver
  • arhive koje stvara nazivamo tarball
  • podržava sva tri stila parametara; sljedeće naredbe su ekvivalentne

   $ tar -c tekst.txt # System V stil
   $ tar c tekst.txt # BSD stil
   $ tar --create tekst.txt # GNU dugački stil
   
  • osnovni parametri su -Acdtrux, u šali se ponekad čita kao "acid trucks"

  • postoje i brojne druge šale o alatu, npr. xkcd: tar
 • stvaranje tar arhive vrši se pomoću parametra -c:

  $ tar -cvf naziv_arh.tar naziv_dir/ # c = create, v = verbose, f = file; v je opcionalan
  $ tar -cvf naziv_arh1.tar naziv_dat
  
 • izvlačenje datoteka iz tar arhive radi se pomoću parametra -x (untar ne postoji):

  $ tar -xvf naziv_arh.tar # x = extract
  
 • izlistavanje datoteka u tar arhivi:

  $ tar -tvf naziv_arh.tar
  
 • ostale mogućnosti tar-a:

  $ tar -rvf naziv_arh.tar adresa/nove/Dat # dodavanje jedne datoteke u tar datoteku
  $ tar -rvf naziv_arh.tar adresa/novog/Dir/ # dodavanje jednog direktorija u tar datoteku
  $ tar -xvf naziv_arh.tar naziv_datoteke # izvlačenje jedne datoteke iz tar datoteke
  $ tar -xvf naziv_arh.tar naziv_direktorija # izvlačenje jednog direktorija iz tar datoteke
  

Zadatak

 • U svom kućnom direktoriju stvorite datoteku dat1.txt, direktorij Backup i direktorij Arhiviranje, i u njemu niz od 5 tekstualnih datoteka, koje redom nazovite tekst1.txt, tekst2.txt, …, tekst5.txt.
 • Iz ~ u direktoriju Backup stvorite arhivu pod nazivom 6-datoteka.tar koja sadrži sve gore navedene datoteke.
 • Izlistajte sadržaj te tar datoteke, bez izvlačenja datoteka iz tar-a i bez izlaska iz ~.
 • U direktoriju Arhiviranje stvorite datoteku tekst6.txt i dodajte ju u postojeću arhivu.

Komprimirane arhive

 • gzip, bzip2 i xz su alati za komprimiranje jedne datoteke (dakle, ne arhiviranje)

  • veličina komprimirane datoteke varira ovisno o vrsti sadržaja polazne datoteke
  • brzina kompresije varira ovisno o veličini datoteke za kompirimiranje, parametrima kompresije i vrsti sadržaja
  • nakon komprimiranja brišu polaznu datoteku
 • gunzip, bunzip2 i unxz su alati za dekomprimiranje

  • brzina dekomprimiranja varira ovisno o veličini komprimirane datoteke, parametrima kompresije i vrsti sadržaja
  • nakon dekomprimiranja brišu komprimiranu datoteku
 • tar može koristiti gzip, bzip2 i xz pa kao rezultat dobijemo komprimiranu arhivu

  • cf -- create file, bez kompresije
  • czf se koristi za gzip kompresiju, cjf za bzip2 kompresiju, cJf za xz kompresiju
  • xf -- extract file, automatsko prepoznavanje kompresije
  • xzf, xjf i xJf rade raspakiravanje datoteka s odgovarajućom kompresijom

Zadatak

 • U direktoriju Arhiviranje stvorite poddirektorij Pohrana. Koristeći bzip2 kompresiju stvorite arhivu arhiva.tar.bz2 koja sadrži datoteke tekst2.txt i tekst4.txt, te direktorij Pohrana.
 • U svom kućnom direktoriju stvorite direktorij dir-backup, te raspakirajte arhivu arhiva.tar.bz2 u taj direktorij bez kopiranja.
 • Izlaz naredbe dmesg zapišite u datoteku izlaz.txt. Kopirajte ju u datoteke izlaz1.txt i izlaz2.txt. (Naredba dmesg ispisuje poruke koje Linux jezgra javlja kod pokretanja sustava. U većini slučajeva radi se o porukama o hardveru, memoriji i procesima.)
 • Datoteku izlaz1.txt sažmite gzip-om, a datoteku izlaz2.txt bzip2-om.
 • Saznajte kako ispisati veličine dobivenih datoteka, te ih usporedite.

Dodatni zadatak

 • Ispitajte koriste li se xz i unxz na isti način kao i gzip, odnosno bzip2.
 • Izlaz naredbe dmesg zapišite u datoteku izlaz.txt. Kopirajte ju u datoteke izlaz1.txt i izlaz2.txt.
 • Datoteku izlaz1.txt komprimirajte gzip-om, a datoteku izlaz2.txt bzip2-om.
 • Saznajte kako ćete ispisati veličine dobivenih datoteka, a zatim ih usporedite. Objasnite zašto, unatoč tome što bzip2 komprimira više od gzip-a, nema razlike u veličini.
 • Sada izlaz naredbe dmesg dopišite u praznu datoteku izlaz2.txt pet puta (cilj je dobiti veću datoteku). Ponovite gore opisani postupak. Ima li razlike u veličini datoteka? Objasnite zašto.
 • Isprobajte cat na sve tri datoteke. Objasnite dobiveni rezultat. Mogu li vam naredbe zcat i bzcat pomoći?
 • zip i unzip služe za baratanje ZIP komprimiranim arhivama

Todo

Ovdje nedostaje zadatak.

Pitanja za ponavljanje

 • Što je tar?
 • Koje stilove navođenja parametara poznajete?
 • Prisjetite se nekih ranijih naredbi koje smo obradili i provjerite koju vrstu navođenja parametara podržavaju.
 • Objasnite pojam tarball.
 • Koje alate za sažimanje podataka poznajete?
 • Usporedite najvažnije alate za sažimanje podataka u Unix-like OS-ima.
 • Kako se sadržaj sažima koristeći naredbu tar?

Author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov