Preskoči na sadržaj

Pretraživanje i obrada tekstualnih datoteka

Izdvajanje linija iz tekstualnih datoteka

 • regularni izrazi (regex ili regexp) su simbolička notacija koju koristimo za pretraživanja obrazaca unutar nekog teksta

  • koriste se u mnogim alatima i programskim jezicima za rješavanje problema povezanih sa manipulacijom teksta
  • regularni izrazi mogu varirati s obzirom na alat ili programski jezik
  • razlikujemo dvije vrste znakova kod regularnih izraza
  • regex != glob
 • grep služi za izdvajanje linija prema određenom uzorku iz tekstualnih datoteka, primjer:

  $ grep "x" datoteka.txt # izdvaja linije koje sadrže slovo x u tekstualnoj datoteci datoteka.txt
  
  • ime dolazi od naredbe g/re/p (global / regular expression / print) tradicionalnog Unix editora ed
  • navodnici su značajni: postoji velika razlika između grep rij ec datoteka.txt i grep "rij ec" datoteka.txt
  • više detalja o naredbi pronađite na Wikipedijinoj stranici i u službenom priručniku
 • [chars] -- jedan znak, bilo koji od navedenih u zagradama

  • kao i glob, podržava i sintaksu oblika [A-Z], [a-z], [0-9]
 • [^chars] -- jedan znak, bilo koji osim navedenih u zagradama

 • . -- jedan znak, bilo koji
 • ^ -- početak retka
 • $ -- kraj retka
 • poznajemo dvije vrste regularnih izraza: basic regular expressions (BRE) i extended regular expressions (ERE)

  • razlikuju se u interpretaciji posebnih znakova
  • BRE: ^ $ . [ ] *
  • ERE: ( ) { } ? + |
  • grep je program koji koristi BRE
  • grep -E '(xd|xy)' dat.txt
 • * -- nijedno, jedno ili bilo koliko ponavljanja prethodnog znaka (npr. .* je bilo koliko ponavljanja bilo kojeg znaka)

 • + -- jedno ili bilo koliko ponavljanja prethodnog znaka (ali ne niti jedno!)
 • ? -- jedno ili nijedno ponavljanje prethodnog znaka
 • {n,m} -- element koji prethodi mora se pojaviti određen broj puta

  • specijalni slučajevi {n}, {n,}, {,m}
 • (ab|cd) -- predstavlja alternaciju tj. uzorak mora sadržavati ili niz ab ili cd

 • puno više o regularnim izrazima čuti ćete na kolegijima Formalni jezici i jezični procesori 1 i 2

Zadatak

 • Stvorite datoteku mjeseci.txt u koju ćete, u svaki red posebno, zapisati sve mjesece u godini i sve dane u tjednu. Zatim iz nje izdvojite sljedeće linije:

  • sve koje sadrže slovo a;
  • sve koje sadrže slovo O ili o;
  • sve koje ne sadrže slovo i;
  • sve koje sadrže niz znakova an i još barem jedno slovo nakon n;
  • sve koje počinju slovom S ili s;
  • sve koje imaju točno 8 slova.
 • Napravite datoteku adrese1.txt i u nju upišite sljedeće e-mail adrese (svaka u svome retku):

  peric.hrvoje@mail.net
  nekiMail@inet.hr
  mail1@t-com.net
  Miro-gavran@gmail.com
  mail25@yahoo.com
  mail18@bnet.hr
  Vedran.miletic@inf.uniri.hr
  vperovic@mail.com
  pposcic2@net.hr
  
 • Izdvojite iz datoteke adrese1.txt adrese koje:

  • koriste bar jedno veliko slovo u korisničkom imenu;
  • završavaju na .hr ili .com;
  • čije se korisničko ime sastoji od točno 8 slova;
  • počinju sa bilo kojim slovom koje se u abecedi nalazi nakon slova o;
  • koriste znak . ili -- u korisničkom imenu;
  • čije korisničko ime ne završava brojem;
  • sadrže slovo v, nakon kojeg slijedi niz ic (koji se može ponavljati više puta), a iza kojeg odmah slijedi znak @;
  • su oblika mail(broj<5)(broj>7).

Dodatni zadatak

Napravite datoteku studenti.txt u koju napišite popis studenata prisutnih na satu u formatu Ime Prezime, pri čemu je svaki student u svom redu te datoteke. Izdvojite iz nje:

 • sve studente kojima prezime počinje na P,
 • sve kojima prezime počinje slovom koje je dio hrvatske abecede,
 • sve kojima ime počinje hrvatskim dijakritičkim znakom,
 • sve koji nemaju hrvatski dijakritički znak ni u imenu ni u prezimenu,
 • sve kojima ime počinje na P, a prezime završava na ć,
 • sve čije prezime ima točno 6 slova, ali zadnje nije ć.

Napomene:

 • \(abc\) čini da se niz znakova abc tretira kao cjelina, može se koristiti u kombinaciji sa * i +,
 • \(abc\|de\) ima značenje niz abc ili niz de,
 • . i - dobijemo kao \\. i \\- respektivno (jedan escape "pojede" ljuska, drugi se prosljeđuje grepu), a unutar zagrada [] escape nije potreban,
 • \ dobijemo kao \\\\.

Dodatni zadatak

Iz datoteke mjeseci.txt u koju ste upisali nazive mjeseca u godini izdvojite:

 • sve mjesece koji sadrže slovo a,
 • sve mjesece koji sadrže niz znakova an,
 • sve mjesece koji ne sadrže slovo e.

Obrada tekstualnih datoteka

sed nudi dvije osnovne mogućnosti primjene.

 • sed za zamjenu (s); primjer:

  $ sed 's/dan/noć/' text1.txt # mijenja slijed dan za noć u datoteci text1.txt
  
  • koristi se zajedno sa regularnim izrazima, kao i kod naredbe grep, za zamjenu traženog uzorka, zadanim uzorkom
  • sintaksa: sed 's/traženiUzorak/zamjenskiUzorak/' file.txt
 • sed za transformaciju (y); primjer:

  $ sed 'y/aeiou/AEIOU/' file1.txt # zamjenjuje svako od navedenih malih slova s odgovarajućim velikim slovom
  
  • svaki se traženi znak zamjenjuje odgovarajućim zadanim znakom
  • sintaksa: sed 'y/uzorak1/uzorak2/' file.txt

Najčešće korišteni parametri naredbe sed su:

 • sed -n čini da ne ispisuje na ekranu nikakav tekst, osim ako to nije eksplicitno navedeno zastavicom (po defaultu sed ispisuje sve na ekran)

  • ako se -n opcija ne koristi, sed je vrlo sličan naredbi cat
 • sed -e koristi se za višestruku obrada

  • koristi se kada imamo više naredbi za sed prije prvog delimitatora (npr. sed -e 's/a/A/' -e 's/e/E/')

Zadatak

Napravite datoteku dani.txt koja će sadržavati sve dane u tjednu (jedan ispod drugoga).

 • zamijenite riječ utorak sa drugi,
 • koristeći samo jednu naredbu sed, zamijenite riječ subota sa početak, a nedjelja sa kraj,
 • transformirajte svaki samoglasnik u slovo koje se po abecedi nalazi iza njega

Napomena: poslije zadnjeg delimitatora dodajte g; g s y ne funkcionira, funkionira samo sa s.

Zadatak

Iz sustava MudRi preuzmite datoteku receniceSED.txt i sačuvajte ju u svom kućnom direktoriju. Zatim:

 • zamijenite svaku riječ koja počinje sa an, a završava na samoglasnik, sa rječju BRAVO. Možete li to učiniti?,
 • svaku rečenicu koja sadrži broj, zamijenite sa rječju RECENICA,
 • svako pojavljivanje znaka a ili e zamijenite sa SAMae, a svaku pojavu o ili i sa SAMoe,
 • izbrišite sve samoglasnike iz svih rečenica.
 • sed zastavice se dodaju nakon posljednjeg delimitatora (/)

  • /g = zamjena svih pojavljivanja traženog uzorka
  • /p = ispisuje se izmjenjena linija (usporedite rezultat sa i bez -n)
  • /5 = izmjenjuje 5. uzorak koji je pronađen
  • /5g = izmjenjuje 5. uzorak i svaki poslije njega
  • /w file.txt = određuje se odredišna datoteka u koju se upisuje rezultat naredbe sed
 • zastavice se mogu kombinirati, no /w mora biti na posljednjem mjestu

 • u kombinaciji s y ne koristimo zastavice

Zadatak

Koristite datoteku receniceSED.txt za sljedeći zadatak:

 • zamijenite svaku (osim prve!) riječ koja počinje sa an ili An a završava na suglasnik, sa rječju BRAVO. Možete li to sada učiniti?,
 • svako pojavljivanje znaka a ili e nakon njegova (ukupno) trećeg pojavljivanja zamijenite sa SAMae, a svaku pojavu o ili i sa SAMoe,
 • preuredite prvu naredbu tako da se na ekran ne ispisuje ništa osim promijenjenih linija, te da se samo izmjenjene linije upisuju u datoteku pod nazivom receniceSED1.txt.

Zadatak

Napravite datoteku drzave.txt u kojoj upišite Hrvatska i nazive 6 zemalja s kojima graniči (svaku u svome redu). Zatim napravite sljedeće:

 • Sve nazive država koje počinju slovom S promijeniti u naziv sa s, upisati u datoteku maledrzave.txt, te prikazati promjene na ekranu.
 • Promijenite nazive svih država koje završavaju na ija u ZAMJENA, upisati rezultat u datoteku zam.txt i onemogućiti ispis na ekranu.
 • Dodajte sljedeće države na popis: Kazahstan, Kirgistan, Uzbekistan, Afganistan, Pakistan i Turkmenistan, te zamijenite sve nazive koji završavaju na stan sa nije susjed, ali samo nakon trećeg pojavljivanja tog uzorka, te ispišite sve, ne samo izmijenjene linije.
 • sed restrikcije: navode se ispred izraza koji opisuje zamjenu ili transformaciju

  • restrikcija broja retka

   • sed '3 s/[0-9]*//' -- brisanje prvog broja u trećem retku
   • sed '/^g/ s/Mark/Sonya/g' -- u svakom retku koji počinje sa slovom 'g' zamijeniti Mark sa Sonya
  • restrikcija prema rasponu retka

   • sed '1,100 s/a/A/g' -- zamjena 'a' sa 'A' vrši se u prvih 100 redaka (uočite da nije iskorišten znak ^)
   • sed '21,$ s/a/A/g' -- zamjena 'a' sa 'A' se vrši od 21. retka do kraja datoteke

Zadatak

 • Napišite sed naredbu koja će prikazati sadržaj prvih 7 redaka datoteke drzave.txt.
 • Napišite sed naredbu koja će u datoteci pretražiti pojavljivanja uzorka an i ispisati broj redaka pojave uzoraka.
 • Napišite sed naredbu koja će u retcima koji završavaju slovom n mijenjati sva mala slova u velika slova.
 • Napišite naredbu kojom ćete u datoteci drzave.txt promijeniti svako a u A, te s u S, ali samo ako riječ u retku ima 8 slova.

Dodatni zadatak

 • Stvorite datoteku file1 proizvoljnog sadržaja.
 • Napišite sed naredbu koja će prikazati sadržaj prvih 7 redaka datoteke file1.
 • Napišite sed naredbu koja će u recima koji završavaju sa slovom b mijenjati sva mala slova u velika.
 • Napišite sed naredbu koja će prikazati sadržaj datoteke file1 tako da umjesto sadržaja redaka od 3. do 5. budu prazne linije.
 • Napišite sed naredbu koja će prije linije ispisati i broj linije u kojoj mijenja sadržaj.

(Uputa: konzultirajte sed-ovu man stranicu.)

 • d, p i q bez -n

  • navedene se naredbe vrlo posebno ponašaju kada se upotrebljavaju sa i bez -n
  • brisanje sa d (briše linije od početka do kraja)

   • sed '11,$ d' file.txt -- gleda samo prvih deset redaka, ostale zanemaruje (slično naredbi head)
   • sed '1,10 !d' file.txt -- gleda samo prvih deset redaka, ostale zanemaruje (primjetite da ! znači negaciju)
  • ispis linija na ekranu sa p

   • sed 's/dan/noć/p' text1.txt -- ispisuje sve što je u datoteci text1.txt, a promjene koje je napravio (prema uvjetu) ispisuje još jednom
   • sed '1,10 p' file1.txt -- ispisuje prvih 10 redaka datoteke file1.txt
  • izlazak sa q

   • sed '11 q' -- prekida se izvođenje nakon obrade 11. retka

Dodatni zadatak

Dopunite sljedeću tablicu sa izlazima na ekranu, s obzirom na oblik sed naredbe:

Sed parametri Raspon Naredb Rezultat/ispis
sed -n 1,10 p Ispisuje samo prvih deset redaka
sed -n 11,$ !p
sed 1,10 !d
sed 11,$ d
sed -n 1,10 !p
sed -n 11,$ p
sed 1,10 d
sed 11,$ !d
sed -n 1,10 d
sed -n 1,10 !d
sed -n 11,$ d
sed -n 11,$ !d
sed 1,10 p
sed 11,$ !p
sed 1,10 !p
sed 11,$ p

Složenije izdvajanje i obrada teksta

 • awk je jezik za skriptiranje koji pruža složene mogućnosti uparivanja obrazaca
 • awk se može koristiti za zamjenu riječi u nekoj tekstualnoj datoteci sa zadanim riječima ili se mogu vršiti izračuni koristeći brojeve koji su zapisani u nekoj datoteci; mi ćemo se zadržati na funkciji ispisa

  • sintaksa: awk '{print <što se ispisuje>}' datoteka.txt
  • tekst koji želite ispisati (a nije dio datoteke) stavite u navodnike (npr. "Tekst")
  • s opcijom print i varijablama možemo koristiti i matematičke operatore +, -, * i /
 • awk obrađuje dokument liniju po liniju, a svakoj je riječi u liniji pridružena varijabla: prvoj $1, drugoj $2, itd.

Zadatak

Napravite datoteku recenice.txt koja ima dva retka riječi. U prvom retku neka se nalaze riječi voli, mrzi i putovati, a u drugom mrzi, kuhati, peglati i čitati. Koristeći naredbu awk napravite rečenice od zadanih riječi, tako da se u svakom retku koriste samo 1. i 3. riječ.

Napomena: ispis bi trebao izgledati ovako:

Moja prijateljica voli putovati.
Moja prijateljica mrzi peglati.

Zadatak

Napravite datoteku ucenici.txt u koju ćete zapisati ime i prezime nekoliko vaših kolega, te dodajte po dvije ocjene za svakoga (od 1 do 5). Koristeći naredbu awk ispišite:

 • prezime i sve ocjene za svakog učenika u datoteci, ispis neka bude oblika:

  Učenik Prezime ima ocjena1 iz prvog predmeta, te ocjena2 iz drugog predmeta.
  
 • ime i prvu ocjenu za svakog učenika, te zbroj ocjena, ispis neka bude oblika:

  Učenik Ime ima ocjena1 iz prvog predmeta, a zbroj ocjena mu iznosi zbrojOcjena.
  
 • ime, prezime, te prosječnu ocjenu za svakog studenta, ispis neka bude oblika:

  Učenik Ime Prezime ima prosječnu ocjenu prosječnaOcjena.
  
 • tr mijenja sve pojave jednog izraza ili znaka u neki drugi; primjer:

  $ cat file.txt | tr a-mA-Mn-zN-Z n-ZN-Za-mA-M # mijenja sva slova iz prvog intervala u odgovarajuća slova u drugom intervalu (šifrira tekst jednostavnom šifrom)
  
  • primjerice, može mijenjati sva velika slova u mala i obrnuto, slaže riječi u stupac i sl.

Todo

Ovdje nedostaje zadatak.

Ostali alati za manipulaciju prikazom datoteka

 • less je preglednik tekstualnih datoteka, koristan za hvatanje izlaza na kraju niza cijevi

  • osobito koristan za upotrebu kod ispisa veće količine podataka (cat bi prekrio nekoliko ekrana)
  • naziv less znači suprotno od more, starijeg alata iste namjene, za razliku od kojeg omogućuje scrollanje teksta i "prema gore" (more je omogućavao samo scrollanje "prema dolje")

Zadatak

 • Otvorite pomoću programa less datoteku /etc/passwd i pronađite pojavljivanje riječi bin u istoj datoteci. Pronađite način da pomaknete na sljedeću pojavu traženog uzorka. (Uputa: pronađite u man stranici kako se radi Search forward i Search backward.)
 • Iskoristite naredbu Examine da bi otvorili i datoteku /etc/group.
 • head ispisuje početni dio datoteke (zaglavlje), primjerice prvih 10 linija
 • tail ispisuje završni dio datoteke (podnožje), primjerice zadnjih 25 linija

Zadatak

 • Ukucajte naredbe locale > postavke.txt i locale -m >> postavke.txt u komandnu liniju, pa zatim iz datoteke postavke.txt:

  • ispišite posljednjih 7 linija,
  • ispišite prvih 20 linija.
 • Uočite što se događa s izlazom naredbe tail ukoliko vaša datoteka ima više od jedne prazne linije na kraju.

Pitanja za ponavljanje

 • Što je grep?
 • Zašto kažemo da globalni izrazi nisu isto što i regularni izrazi? Objasnite.
 • Prisjetite se oznaka za regularne izraze.
 • Što je BRE, a što ERE?
 • Za što se koristi naredba sed?
 • Što su zastavice kod naredbe sed? Nabrojite ih nekoliko.
 • Koja zastavica kod naredbe sed uvijek mora biti na posljednjem mjestu kada ih više navodimo? Zbog čega?
 • Objasnite razliku između naredbi head i tail.
 • Kako biste opisali za što se koristi less?

Author: Vedran Miletić, Vanja Slavuj, Sanja Pavkov