Preskoči na sadržaj

Generiranje pseudoslučajnih brojeva u C++ aplikacijama

Od verzije standarda C++11 moguće je generirati (pseudo)slučajne brojeve korištenjem standardne biblioteke (detaljna dokumentacija na cppreference.com).

Za početak ćemo uključiti zaglavlje random:

#include <random>

Inicijalizirat ćemo generator rd tipa std::random_device (dokumentacija na cppreference.com) koji će nam trebati za sijanje pogona za generirane slučajnih brojeva:

std::random_device rd;

Inicijalizirat ćemo dva pogona za generiranje slučajnih brojeva. Prvi je tipa std::default_random_engine i implementacije standardne biblioteke definira po želi koji će od mogućih pogona biti korišten i prilikom inicijalizacije traži samo jednu vrijednost sjemenke slučajnih brojeva koja se tada generira pomoću generatora rd; drugi tipa std::mt19937 i implementira (32-bitni) Mersenneov Twister i može koristiti više vrijednosti sjemenki pa inicijaliziramo varijablu seed tipa std::seed_seq koja te vrijednosti sadrži:

std::default_random_engine engine1(rd());

std::seed_seq seed{rd(), rd(), rd(), rd(), rd(), rd(), rd(), rd()};
std::mt19937 engine2(seed);

Detalji o dostupnim predefiniranim pogonima i njihovim parametrima mogu se naći u dokumentaciji osnovnih pogona:

te dokumentaciji adaptera pogona:

Inicijalizirati ćemo za korištenje uniformnu cjelobrojnu distribuciju u rasponu od 1 do 10 i normalnu distribuciju sa srednjom vrijednosti 5.0 i standardnom devijacijom 1.8:

std::uniform_int_distribution<> uniform_dist(1, 10);
std::normal_distribution<> normal_dist(5.0, 1.8);

Slučajne vrijednosti generiramo korištenjem distribucije i pogona na način:

int value1 = uniform_dist(engine1);
fmt::print("Randomly-chosen value (uniform integer distribution): {}\n", value1);

double value2 = normal_dist(engine2);
fmt::print("Randomly-chosen value (normal distribution): {}\n", value2);

Cjelokupan kod je oblika:

#include <fmt/format.h>

#include <random>

int main()
{
  std::random_device rd;

  std::default_random_engine engine1(rd());

  std::seed_seq seed{rd(), rd(), rd(), rd(), rd(), rd(), rd(), rd()};
  std::mt19937 engine2(seed);

  std::uniform_int_distribution<> uniform_dist(1, 10);
  std::normal_distribution<> normal_dist(5.0, 2.0);

  int value1 = uniform_dist(engine1);
  fmt::print("Randomly-chosen value (uniform integer distribution): {}\n", value1);

  double value2 = normal_dist(engine2);
  fmt::print("Randomly-chosen value (normal distribution): {}\n", value2);

  return 0;
}

Zadatak

Promijenite kod primjera tako da:

 • koristi pogon za generiranje slučajnih brojeva knuth_b umjesto zadanog i 64-bitni Mersenneov Twister umjesto 32-bitnog,
 • generira uniformno distribuirane realne brojeve umjesto cijelih (raspon po želji) te koristi logaritamsku normalnu razdiobu umjesto normalne (parametri po želji),
 • generira i ispisuje 10000 slučajnih brojeva te računa prosječnu vrijednost za obje distribucije.

Author: Vedran Miletić