Preskoči na sadržaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Akademska godina 2023./2024.

UPRAVLJANJE RAČUNALNIM SUSTAVIMA

OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta: Upravljanje računalnim sustavima
Studijski program: Sveučilišni prijediplomski studij Informatika
Status predmeta: obvezatan za modul KS/izborni
Semestar: 6.
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:

 • ECTS koeficijent opterećenosti studenata: 5
 • Broj sati (P+V+S): 30+30+0

Nositelj predmeta: doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
E-mail: vmiletic@inf.uniri.hr (zamjena)
Ured: O-520
Vrijeme konzultacija: Srijedom od 14:00 do 16:00 uz prethodni dogovor e-mailom

Asistent:
E-mail:
Ured:
Vrijeme konzultacija:

DETALJNI OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta usvajanje znanja o upravljanja računalnim sustavima i vještina za korištenje alata za instalaciju i nadogradnju operacijskog sustava te nadzor i upravljanje računalnim sustavom.

Uvjeti za upis predmeta

Položen predmet Operacijski sustavi i odslušan predmet Računalne mreže.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza studenti budu sposobni:

I1. Napisati internu dokumentaciju računalnog sustava.
I2. Pripremiti virtualni stroj s operacijskim sustavom, instaliranim softverom te postavkama računalnih resursa, umrežavanja i pohrane podataka prema danim uputama.
I3. Upravljati postojećim uslugama operacijskog sustava i stvoriti vlastite usluge.
I4. Upravljati korisnicima i grupama na operacijskom sustavu, specijalno s ciljem kontrole pristupa datotekama.
I5. Povezati više stvarnih ili virtualnih računala u mrežu sa zadanim svojstvima i ograničenjima.
I6. Upravljati procesom pokretanja operacijskog sustava i postavkama jezgre.
I7. Izgraditi jezgru operacijskog sustava, upravljačke programe i aplikativne softvere.

Sadržaj predmeta

 • Osnovni pojmovi upravljanja računalnim sustavom. Korištenje postojeće dokumentacije. Izrada interne dokumentacije.
 • Virtualizacija. Puna virtualizacija. Kontejnerska virtualizacija.
 • Instalacija operacijskog sustava. Instalacija softvera. Upravljanje korisnicima i grupama. Dozvole i kontrola pristupa.
 • Upravljanje pohranom podataka. Izrada sigurnosnih kopija podataka.
 • Upravljanje uslugama. Automatizacija zadaća. Praćenje događaja.
 • Proces pokretanja računalnog sustava. Upravljanje jezgrom operacijskog sustava. Upravljački programi hardvera.
 • Ograničavanje lokalnog pristupa. Ograničavanje pristupa putem mreže.

Vrsta izvođenja nastave

 • predavanja
 • seminari i radionice
 • vježbe
 • obrazovanje na daljinu
 • terenska nastava
 • samostalni zadaci
 • multimedija i mreža
 • laboratorij
 • mentorski rad
 • ostalo _______

Komentari

Nastava se izvodi kombinirajući rad u učionici i računalnom laboratoriju uz primjenu sustava za udaljeno učenje. Studenti će kod upisa kolegija biti upućeni na korištenje sustava za udaljeno učenje.

Obvezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Limoncelli, T., Hogan, C. J. & Chalup, S. R. The practice of system and network administration. (Addison-Wesley, 2007).
 2. Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. & Murphy, N. R. Site reliability engineering: how Google runs production systems. (O'Reilly, 2016). Dostupno online: sre.google/sre-book/table-of-contents/
 3. Red Hat customer content services. System administration. (Red Hat, 2023). Dostupno online: access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/
 4. Aoki, O. Debian reference. (Debian, 2023). Dostupno online: www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/
 5. ArchWiki. (Arch Linux, 2023). Dostupno online: wiki.archlinux.org
 6. The FreeBSD documentation project. FreeBSD handbook. (FreeBSD, 2023). Dostupno online: docs.freebsd.org/en/books/handbook/
 7. Skripte, prezentacije i ostali materijali za učenje dostupni u e-kolegiju.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Hennessy, J. L. & Patterson, D. A. Computer architecture: a quantitative approach. (Morgan Kaufmann, 2007).
 2. Frisch, Ae. Essential system administration. (O'Reilly, 2002).
 3. Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B. & Mackin, D. Unix and Linux system administration handbook. (Addison-Wesley, 2017).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Predviđa se periodičko provođenje evaluacije s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave i studijskog programa (u okviru aktivnosti Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija). U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna evaluacija kvalitete održane nastave od strane studenata. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na predmetu (postotak studenata koji su položili predmet i prosjek njihovih ocjena).

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

Nema.

OBVEZE, PRAĆENJE RADA I VREDNOVANJE STUDENATA

VRSTA AKTIVNOSTI ECTS ECTS -- PRAKTIČNI RAD ISHODI UČENJA SPECIFIČNA AKTIVNOST METODA PROCJENJIVANJA BODOVI MAX.
Pohađanje nastave 2 1 I1--I7 Prisutnost studenata i odgovaranje na pitanja nastavnika Popisivanje (evidencija), Kahoot! 0
Kontinuirana provjera znanja 1 0,5 I3, I4, I6, I7 Dva testa na Merlinu Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 30
Praktični rad 1 1 I1, I2, I3, I4, I5 Dvije domaće zadaće Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 20
Završni ispit 1 0,5 I1--I7 Usmeni ispit Vrednovanje potpunosti i točnosti odrađenog zadatka i odgovora na pitanja prema unaprijed definiranim kriterijima 50
UKUPNO 5 3,5 100

Obveze i vrednovanje studenata

1. Pohađanje nastave

Nastava se odvija prema mješovitom modelu u kombinaciji klasične nastave u učionici i online nastave uz pomoć sustava za e-učenje prema rasporedu koji je prikazan je tablicom u nastavku. Studenti su dužni koristiti sustav za e-učenje Merlin (moodle.srce.hr/2023-2024/) gdje će se objavljivati informacije o predmetu, materijali za učenje, zadaci za vježbu, zadaci za domaće zadaće te obavijesti vezane za izvođenje nastave (putem foruma Obavijesti).

Studenti koji studiraju u punoj nastavnoj satnici dužni su redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati tijekom nastave te izvršavati aktivnosti predmeta u okviru sustava Merlin koje će nastavnici najavljivati putem foruma.

2. Kontinuirana provjera znanja

Tijekom semestra pisat će se dva testa na Merlinu koji će uključivati pitanja i zadatke iz gradiva predavanja i vježbi. Na svakom od njih će student moći skupiti maksimalno po 20 bodova, što nosi ukupno maksimalno 40 bodova.

3. Praktični rad

Tijekom semestra bit će zadane dvije domaće zadaće koje će uključivati praktične zadatke. Na svakoj od njih će student moći skupiti maksimalno po 10 bodova, što nosi ukupno maksimalno 20 bodova.

4. Završni ispit

Tijekom semestra svaki student će samostalno postaviti usluge prema zadanim kriterijima, učiniti ih dostupnim putem interneta i dokumentirati taj proces, pritom zapisujući korištene zaporke u bazu zaporki. Stvorena dokumentacija mora biti takva da je moguće replicirati proces postavljanja usluga samo na temelju naredbi i opisa u dokumentaciji (dakle, bez korištenja dodatnih izvora) te da je moguće uslugama pristupiti s interneta i kao korisnik i kao administrator samo na temelju podataka u dokumentaciji i baze zaporki.

Na završnom ispitu će biti organizirana obrana praktičnog rada usmenim putem uz popratno ispitivanje znanja iz gradiva predavanja i vježbi. Na taj način studenti će moći ostvariti do 50 bodova.

Obveze i vrednovanje studenata -- prilagođena nastavna satnica

1. Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi

Nastava se odvija prema mješovitom modelu u kombinaciji klasične nastave u učionici i online nastave uz pomoć sustava za e-učenje prema rasporedu koji je prikazan je tablicom u nastavku. Studenti su dužni koristiti sustav za e-učenje Merlin (moodle.srce.hr/2023-2024/) gdje će se objavljivati informacije o predmetu, materijali za učenje, zadaci za vježbu, zadaci za domaće zadaće te obavijesti vezane za izvođenje nastave (putem foruma Obavijesti).

Studenti koji studiraju u sklopu prilagođene nastavne satnice mogu izostati s najviše 50% sati nastave (predavanja i vježbi), a dužni su aktivno sudjelovati tijekom nastave (u učionici ili online) te izvršavati aktivnosti predmeta u okviru sustava Merlin koje će nastavnici najavljivati putem foruma.

2. Obveze i aktivnosti vrednovanja

Obveze i vrednovanje studenata koji studiraju u sklopu prilagođene nastavne satnice, jednake su onima studenata koji studiraju u sklopu pune nastavne satnice.

Ocjenjivanje

Kontinuiranim radom tijekom semestra na prethodno opisani način studenti mogu ostvariti najviše 50 ocjenskih bodova, a da bi mogli pristupiti završnom ispitu moraju ostvarili 50% i više bodova (minimalno 25).

Završni ispit nosi udio od maksimalno 50 ocjenskih bodova, a smatra se položenim samo ako na njemu student postigne minimalno 50%-ni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješno riješenih zadataka).

Ukoliko je završni ispit prolazan, skupljeni bodovi će se pribrojati prethodnima i prema ukupnom rezultatu formirati će se pripadajuća ocjena. U suprotnom, student ima pravo pristupa završnom ispitu još 2 puta (ukupno do 3 puta).

Konačna ocjena

Donosi se na osnovu zbroja svih bodova prikupljenih tijekom izvođenja nastave prema sljedećoj skali:

 • A -- 90%--100% (ekvivalent: izvrstan 5)
 • B -- 75%--89,9% (ekvivalent: vrlo dobar 4)
 • C -- 60%--74,9% (ekvivalent: dobar 3)
 • D -- 50%--59,9% (ekvivalent: dovoljan 2)
 • F -- 0%--49,9% (ekvivalent: nedovoljan 1)

Ispitni rokovi

Redoviti:

 • 24. lipnja 2024.
 • 8. srpnja 2024.

Izvanredni:

 • 26. kolovoza 2024.
 • 9. rujna 2024.

RASPORED NASTAVE -- ljetni (II.) semestar ak. god. 2023./2024.

Nastava će se na predmetu odvijati u ljetnom semestru prema sljedećem rasporedu:

 • predavanja: ponedjeljkom od 16:00 do 17:30 u O-350
 • vježbe: ponedjeljkom od 18:00 do 19:30 u O-350
Tj. Datum Vrijeme Prostor Tema Nastava Izvođač
1. 4. 3. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Uvodne informacije o kolegiju. Osnovni pojmovi upravljanja računalnim sustavom. Virtualizacija, kontejnerizacija, infrastruktura kao usluga i računalni oblaci P1 i V1 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
2. 11. 3. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Instalacija operacijskog sustava i softvera. Upravljanje korisnicima i grupama. Dozvole i kontrola pristupa P2 i V2 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
3. 18. 3. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Korištenje postojeće dokumentacije i priprema interne dokumentacije korištenjem alata za stvaranje, pretvorbu i postavljanje dokumentacije. Upravljanje osjetljivim podacima P3 i V3 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
4. 25. 3. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Upravljanje jezgrom operacijskog sustava. Izgradnja i instalacija dodatnih modula jezgre. Upravljanje procesom pokretanja računalnog sustava P4 i V4 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
6. 8. 4. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Ograničavanje lokalnog pristupa računalnom sustavu. Upravljanje pohranom podataka i izrada sigurnosnih kopija podataka P5 i V5 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
6. 13. 4. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 1. test na Merlinu P6 i V6 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
7. 15. 4. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Upravljanje sustavskim i korisničkim uslugama. Pisanje vlastitih usluga. Praćenje i analiza događaja operacijskog sustava P7 i V7 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
8. 22. 4. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Upravljanje direktorijima, datotečnim sustavima, konfiguracijom mreže, sinkronizacijom vremena, kontejnerima i pokretanjem jezgre operacijskog sustava P8 i V8 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
9. 29. 4. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Upravljanje hardverom. Automatizacija sustavskih i korisničkih zadaća P9 i V9 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
10. 6. 5. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Postavljanje sustava imena domena i sustava upravljanja pisačima P10 i V10 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
11. 13. 5. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Postavljanje mrežnih datotečnih sustava P11 i V11 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
12. 20. 5. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Postavljanje upravitelja poslovima na računalnom sustavu P12 i V12 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
13. 27. 5. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 2. test na Merlinu P13 i V13 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
14. 3. 6. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Automatizacija infrastrukture i infrastruktura u obliku koda P14 i V14 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)
15. 10. 6. 2023. 16:00--17:30 i 18:00--19:30 O-350 Primjer postavljanja mrežne usluge na računalnom sustavu P15 i V15 doc. dr. sc. Vedran Miletić (zamjena)

P -- predavanja
V -- vježbe

Napomena: Moguće su izmjene rasporeda nastave. Za nove verzije rasporeda potrebno je pratiti obavijesti u e-kolegiju.