Preskoči na sadržaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Akademska godina 2022./2023.

MREŽNI I MOBILNI OPERACIJSKI SUSTAVI

OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta: Mrežni i mobilni operacijski sustavi
Studijski program: Sveučilišni preddiplomski studij informatike
Status predmeta: obvezatan za modul KS/izborni
Semestar: 5.
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:

 • ECTS koeficijent opterećenosti studenata: 5
 • Broj sati (P+V+S): 30+30+0

Nositelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
E-mail: bkovacic@inf.uniri.hr
Ured: O-414
Vrijeme konzultacija: Utorkom od 10:00 do 12:00 uz prethodni dogovor e-mailom

Asistent: Matea Turalija
E-mail: matea.turalija@inf.uniri.hr
Ured: O-410
Vrijeme konzultacija: Srijedom od 14:00 do 16:00 uz prethodni dogovor e-mailom

DETALJNI OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta usvajanje temeljnih znanja o mrežnim operacijskim sustavima i operacijskim sustavima mobilnih uređaja, usvajanje znanja o servisima u mrežnim operacijskim sustavima: izvođenje procesa, detekcija hardvera, izvođenje protokola, web servisi i sigurnost, te usvajanje znanja o osnovnim pojmovima operacijskih sustava za mobilne uređaje: upravljanje aktivnostima, komunikacija, servisi i sigurnost.

Uvjeti za upis predmeta

Položen predmet Operacijski sustavi.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza studenti budu sposobni:

I1. Nabrojati i objasniti osnovne zadatke mrežnih operacijskih sustava u odnosu na strukturu mrežnih operacijskih sustava.
I2. Analizirati servise mrežnih operacijskih sustava te odabrati servise za pojedine funkcije mrežnih operacijskih sustava prema zadanim specifikacijama.
I3. Klasificirati i usporediti protokole za potrebe web servisa u mrežnim operacijskim sustavima.
I4. Analizirati mehanizme sigurnosti za mrežne operacijske sustave mobilnih uređaja te opravdati primjenu osnovnih i dodatnih zaštitnih funkcija za konkretni mrežni operacijski sustav.
I5. Nabrojati i objasniti osnovne zadatke operacijskih sustava za mobilne uređaje u odnosu na strukturu operacijskih sustava za mobilne uređaje.
I6. Objasniti načine upravljanja aktivnosti pri izvođenju aplikacija na mobilnim operacijskim sustavima.
I7. Povezati dijelove operacijskog sustava za mobilne uređaje i hardversko sklopovlje korištene za upravljanje ulazno-izlaznim jedinicama.
I8. Analizirati mehanizme sigurnosti za operacijske sustave mobilnih uređaja te opravdati primjenu osnovnih i dodatnih zaštitnih funkcija za konkretni operacijski sustav.

Sadržaj predmeta

 • Funkcije mrežnih operacijskih sustava: podrška izvođenju procesa, detekcija hardvera, izvođenje protokola, web servisi, sigurnost
 • Implementacije datotečnog sustava, imenovanja i replika u mrežnim operacijskim sustavima
 • Mrežni protokoli i podržanost web servisa u mrežnim operacijskim sustavima
 • Sigurnost mrežnih operacijskih sustava: autentifikacija i autorizacije, kontrola pristupa resursima, restrikcije u sustavu
 • Arhitektura operacijskih sustava za mobilne uređaje
 • Upravljanje aktivnosti pri izvođenju aplikacija na mobilnim operacijskim sustavima
 • Komunikacija u operacijskim sustavima za mobilne uređaje: obrada zahtjeva korisnika primjenom zaslona osjetljivog na dodir, upravljanje senzorima mobilnih uređaja, podržanost mrežnih servisa
 • Servisi operacijskih sustava za mobilne uređaje
 • Sigurnost operacijskih sustava za mobilne uređaje

Vrsta izvođenja nastave

 • predavanja
 • seminari i radionice
 • vježbe
 • obrazovanje na daljinu
 • terenska nastava
 • samostalni zadaci
 • multimedija i mreža
 • laboratorij
 • mentorski rad
 • ostalo _______

Komentari

Nastava se izvodi kombinirajući rad u učionici i računalnom laboratoriju uz primjenu sustava za udaljeno učenje. Studenti će kod upisa kolegija biti upućeni na korištenje alata iz sustava.

Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Philip Hunter. Network Operating Systems. (Addison-Wesley, 1995).
 2. Arash Habibi Lashkari. Mobile Operating Systems and Programming: Mobile Communications. (VDM Verlag Dr. Müller, 2011).
 3. Skripte, prezentacije i ostali materijali za učenje dostupni u e-kolegiju.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Leo Budin, Marin Golub, Domagoj Jakobović. Operacijski sustavi. (Element, 2010).
 2. Christian Benvenuti. Understanding Linux Network Internals: Guided Tour to Networking on Linux. (O'Reilly Media, 2009).
 3. Reto Meier, Ian Lake. Professional Android. (Wrox, 2018).
 4. Jonathan Levin, MacOS and iOS Internals. (Technologeeks Press, 2016).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Predviđa se periodičko provođenje evaluacije s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave i studijskog programa (u okviru aktivnosti Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija). U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna evaluacija kvalitete održane nastave od strane studenata. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na predmetu (postotak studenata koji su položili predmet i prosjek njihovih ocjena).

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

Nema.

OBVEZE, PRAĆENJE RADA I VREDNOVANJE STUDENATA

VRSTA AKTIVNOSTI ECTS ECTS -- PRAKTIČNI RAD ISHODI UČENJA SPECIFIČNA AKTIVNOST METODA PROCJENJIVANJA BODOVI MAX.
Pohađanje nastave 2 1 I1--I8 Prisutnost studenata i odgovaranje na pitanja nastavnika Popisivanje (evidencija) 0
Seminarski rad 1 1 I2, I7 Dvije domaće zadaće Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 40
Projekt 0,5 0,5 I6, I7 Praktični projektni zadatak Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 10
Kontinuirana provjera znanja 1 0 I1, I3, I4 Test na Merlinu Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 20
Završni ispit 0,5 0 I5, I8 Test na Merlinu Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 30
UKUPNO 5 2,5 100

Obveze i vrednovanje studenata

1. Pohađanje nastave

Nastava se odvija prema mješovitom modelu u kombinaciji klasične nastave u učionici i online nastave uz pomoć sustava za e-učenje prema rasporedu koji je prikazan je tablicom u nastavku. Studenti su dužni koristiti sustav za e-učenje Merlin (moodle.srce.hr/2022-2023/) gdje će se objavljivati informacije o predmetu, materijali za učenje, zadaci za vježbu, zadaci za domaće zadaće te obavijesti vezane za izvođenje nastave (putem foruma Obavijesti).

Studenti su dužni redovito pohađati nastavu, aktivno sudjelovati tijekom nastave te izvršavati aktivnosti predmeta u okviru sustava Merlin koje će nastavnici najavljivati putem foruma.

2. Seminarski rad

Tijekom semestra studenti će za domaću zadaću napraviti dva seminarska rada.

Prvi seminarski rad pokrivat će formiranje oblaka namijenjenog za izvođenje zadane aplikacije i u njemu će student moći ostvariti maksimalno 25 bodova, a drugi seminarski rad će uključivati razvoj, dokumentiranje i postavljanje na mobilni uređaj mobilne aplikacije koja koristi senzore te će na njoj student moći ostvariti maksimalno 15 bodova.

Za stjecanje prava pristupa završnom ispitu potrebno je ostvariti barem 50% od maksimalnog broja bodova na svakom od seminarskih radova.

3. Projekt

Tijekom semestra student će u okviru projekta izvesti profiliranje razvijene mobilne aplikacije i analizirati dobivene podatke. Na taj način će moći skupiti maksimalno 10 bodova.

Za stjecanje prava pristupa završnom ispitu potrebno je ostvariti barem 50% od maksimalnog broja bodova na projektu.

4. Kontinuirana provjera znanja

Tijekom semestra pisat će se kolokvij u obliku testa na Merlinu koji će uključivati pitanja i zadatke iz dijela gradiva predavanja i na njemu će student moći skupiti maksimalno 20 bodova.

5. Završni ispit

Završni ispit je test na Merlinu koji uključuje pitanja i zadatke iz čitavog gradiva predavanja i na njemu će student moći skupiti maksimalno 30 bodova.

Završni ispit se smatra položenim samo ako na njemu student postigne minimalno 50%-tni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješno riješenih zadataka).

Ocjenjivanje

Kontinuiranim radom tijekom semestra na prethodno opisani način studenti mogu ostvariti najviše 70 ocjenskih bodova, a da bi mogli pristupiti završnom ispitu moraju ostvarili 50% i više bodova (minimalno 35) te zadovoljiti ostale postavljene kriterije.

Studenti koji su skupili najmanje 35 ocjenskih bodova i zadovoljiti ostale postavljene kriterije, mogu pristupiti završnom ispitu.

Ukoliko je završni ispit prolazan, skupljeni bodovi će se pribrojati prethodnima i prema ukupnom rezultatu formirati će se pripadajuća ocjena. U suprotnom, student ima pravo pristupa završnom ispitu još 2 puta (ukupno do 3 puta).

Konačna ocjena

Donosi se na osnovu zbroja svih bodova prikupljenih tijekom izvođenja nastave prema sljedećoj skali:

 • A -- 90%--100% (ekvivalent: izvrstan 5)
 • B -- 75%--89,9% (ekvivalent: vrlo dobar 4)
 • C -- 60%--74,9% (ekvivalent: dobar 3)
 • D -- 50%--59,9% (ekvivalent: dovoljan 2)
 • F -- 0%--49,9% (ekvivalent: nedovoljan 1)

Ispitni rokovi

Redoviti:

 • 7. veljače 2023.
 • 21. veljače 2023.

Izvanredni:

 • 7. ožujka 2023.
 • 12. rujna 2023.

RASPORED NASTAVE -- zimski (5.) semestar ak. god. 2022./2023.

Nastava će se na predmetu odvijati u zimskom semestru prema sljedećem rasporedu:

 • predavanja: utorkom od 10:00 do 11:30 u O-358
 • vježbe: utorkom od 16:00 do 17:30 u O-366
Tj. Datum Vrijeme Prostor Tema Nastava Izvođač
1. 4. 10. 2022. 10:00--11:30 O-358 Funkcije mrežnih operacijskih sustava: podrška izvođenju procesa, detekcija hardvera P1 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
1. 5. 10. 2022. 16:00--17:30 O-366 Primjeri usluga mrežnih operacijskih sustava. Rad s Docker kontejnerima aplikacija i usluga V1 Matea Turalija
2. 11. 10. 2022. 10:00--11:30 O-358 Funkcije mrežnih operacijskih sustava: izvođenje protokola P2 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
2. 12. 10. 2022. 16:00--17:30 O-366 Rad s višekontejnerskim aplikacijama i uslugama korištenjem Docker Compose V2 Matea Turalija
3. 18. 10. 2022. 10:00--11:30 O-358 Funkcije mrežnih operacijskih sustava: web servisi P3 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
3. 19. 10. 2022. 16:00--17:30 O-366 Kontejneri bez pohrane stanja i s pohranom stanja V3 Matea Turalija
4. 25. 10. 2022. 10:00--11:30 O-358 Funkcije mrežnih operacijskih sustava: sigurnost P4 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
4. 26. 10. 2022. 16:00--17:30 O-366 Izrada vlastitih kontejnera i kompozicija kontejnera V4 Matea Turalija
5. 2. 11. 2022. 16:00--17:30 O-366 Replikacija i skaliranje usluga V5 Matea Turalija
6. 8. 11. 2022. 10:00--11:30 O-358 Implementacije datotečnog sustava, imenovanja i replika u mrežnim operacijskim sustavima P5 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
6. 9. 11. 2022. 16:00--17:30 O-366 Kontejnerizacija vlastitih aplikacija V6 Matea Turalija
7. 15. 11. 2022. 10:00--11:30 O-358 Mrežni protokoli u mrežnim operacijskim sustavima P6 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
7. 16. 11. 2022. 16:00--17:30 O-366 Umrežavanje kontejnera V7 Matea Turalija
8. 22. 11. 2022. 10:00--11:30 O-358 Podržanost web servisa u mrežnim operacijskim sustavima P7 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
8. 23. 11. 2022. 16:00--17:30 O-366 Povezivanje kontejnera i virtualnih strojeva opće namjene V8 Matea Turalija
9. 29. 11. 2022. 10:00--11:30 O-358 Sigurnost mrežnih operacijskih sustava: autentifikacija i autorizacije P8 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
9. 30. 11. 2022. 16:00--17:30 O-366 Povezivanje kontejnera i virtualnih strojeva specifične namjene V9 Matea Turalija
10. 6. 12. 2022. 10:00--11:30 O-359 Kolokvij P9 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
10. 7. 12. 2022. 16:00--17:30 O-366 Zapis infrastrukture u obliku koda V10 Matea Turalija
11. 13. 12. 2022. 10:00--11:30 O-358 Sigurnost mrežnih operacijskih sustava: kontrola pristupa resursima, restrikcije u sustavu P10 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
11. 14. 12. 2022. 16:00--17:30 O-366 Rok za predaju 1. seminarskog rada. Osnove korištenja NativeScripta na mobilnim operacijskim sustavima V11 Matea Turalija
12. 20. 12. 2022. 10:00--11:30 O-358 Arhitektura operacijskih sustava za mobilne uređaje P11 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
12. 21. 12. 2022. 16:00--17:30 O-366 Korištenje NativeScripta s JavaScript bibliotekama i okvirima na mobilnim operacijskim sustavima V12 Matea Turalija
13. 10. 1. 2023. 10:00--11:30 O-358 Upravljanje aktivnosti pri izvođenju aplikacija na mobilnim operacijskim sustavima P12 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
13. 11. 1. 2023. 16:00--17:30 O-366 Otklanjanje pogrešaka aplikacija na mobilnim operacijskim sustavima V13 Matea Turalija
14. 17. 1. 2023. 10:00--11:30 O-358 Komunikacija u operacijskim sustavima za mobilne uređaje: obrada zahtjeva korisnika primjenom zaslona osjetljivog na dodir, upravljanje senzorima mobilnih uređaja, podržanost mrežnih servisa P13 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
14. 18. 1. 2023. 16:00--17:30 O-366 Rok za predaju 2. seminarskog rada. Profiliranje aplikacija na mobilnim operacijskim sustavima V14 Matea Turalija
15. 24. 1. 2023. 10:00--11:30 O-358 Servisi operacijskih sustava za mobilne uređaje P14 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
15. 25. 1. 2023. 16:00--17:30 O-366 Rok za predaju projekta. Pregled ostalih razvojnih okruženja, okvira i biblioteka na mobilnim operacijskim sustavima V15 Matea Turalija
16. 31. 1. 2022. 10:00--11:30 O-358 Sigurnost operacijskih sustava za mobilne uređaje P15 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić

P -- predavanja
V -- vježbe

Napomena: Moguće su izmjene rasporeda nastave. Za nove verzije rasporeda potrebno je pratiti obavijesti u e-kolegiju.