Preskoči na sadržaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Akademska godina 2022./2023.

ARHITEKTURA I ORGANIZACIJA RAČUNALA

OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta: Arhitektura i organizacija računala
Studijski program: Sveučilišni prijediplomski studij informatike
Status predmeta: obvezatan/izborni
Semestar: 2.
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:

 • ECTS koeficijent opterećenosti studenata: 5
 • Broj sati (P+V+S): 30+30+0

Nositelj predmeta: prof. dr. sc. Ivo Ipšić
E-mail: ivoi@inf.uniri.hr
Ured: O-514
Vrijeme konzultacija: četvrtkom 9:00-10:00

Asistent: Matea Turalija
E-mail: matea.turalija@inf.uniri.hr
Ured: O-410
Vrijeme konzultacija: četvrtkom 12:00-13:00, najaviti se prije e-mailom

DETALJNI OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je upoznati studente sa osnovama organizacije računalnih sustava i osnovnim konceptima djelovanja računalnih sustava.

Uvjeti za upis predmeta

Nema uvjeta za upis predmeta.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza studenti budu sposobni:

I1. Analizirati način rada procesora i procesorskih instrukcija.
I2. Analizirati principe rada različitih arhitektura RISC i CISC procesora.
I3. Procijeniti performanse računala i utjecaj arhitekture računala na njegove performanse.
I4. Kritički argumentirati predloženu optimalnu konfiguraciju s obzirom na performanse i cijenu.
I5. Odabrati programsko rješenje za efikasno izvršavanje procesorskih instrukcija.
I6. Prilagoditi programsko rješenje karakteristikama funkcijskih komponenti računala.
I7. Napisati jednostavne programe u zbirnom jeziku.

Sadržaj predmeta

 • Kodiranje informacija u digitalnim sustavima. Booleova algebra. Logički sklopovi.
 • Klasifikacija arhitektura računala. Model von Neumannova računala. Građa jednostavnog mikroprocesora: upravljačka jedinica, aritmetičko–logička jedinica.
 • Izvršavanje instrukcija pojednostavljenog modela mikroprocesora. Mikroprogramirana i sklopovska upravljačka jedinica. Protočna arhitektura procesora MIPS.
 • Memorijski sustavi. Priručna memorija. Virtualna memorija.
 • Analiza performansi računala. Ulazno-izlazni sustavi računala. Obrada prekida i iznimaka. Višejezgreni i grafički procesori.

Vrsta izvođenja nastave

 • predavanja
 • seminari i radionice
 • vježbe
 • obrazovanje na daljinu
 • terenska nastava
 • samostalni zadaci
 • multimedija i mreža
 • laboratorij
 • mentorski rad
 • ostalo _______

Komentari

Nastava se izvodi kombinirajući rad u učionici, rad u računalnom laboratoriju te individualni rad izvan učionice, uz primjenu sustava za udaljeno učenje. Studenti će kod upisa kolegija biti upućeni na korištenje sustava za udaljeno učenje.

Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. S. Ribarić. Građa računala. (Algebra d.o.o., 2011).
 2. J. L. Hennessy, D. A. Patterson. Computer Organization and Design MIPS Edition: The Hardware/Software Interface. (Morgan Kaufmann, 2014).
 3. Skripte, prezentacije i ostali materijali za učenje dostupni u e-kolegiju.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. U. Peruško, V. Glavinić Digitalni sustavi. (Školska knjiga, 2000).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Predviđa se periodičko provođenje evaluacije s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave i studijskog programa (u okviru aktivnosti Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija). U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna evaluacija kvalitete održane nastave od strane studenata. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na predmetu (postotak studenata koji su položili predmet i prosjek njihovih ocjena).

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

Nema.

OBVEZE, PRAĆENJE RADA I VREDNOVANJE STUDENATA

VRSTA AKTIVNOSTI ECTS ECTS -- PRAKTIČNI RAD ISHODI UČENJA SPECIFIČNA AKTIVNOST METODA PROCJENJIVANJA BODOVI MAX.
Pohađanje nastave 2 1 I1--I7 Prisutnost studenata Evidencija 0
Korištenje sustava za učenje Merlin Provjera podataka u sustavu 0
Aktivnost u nastavi 0,5 0,5 I1--I7 Rješavanje problemskih zadataka Vrednovanje točnosti i potpunosti 5*
Kontinuirana provjera znanja 0,5 0,5 I1--I3 Online provjera znanja (6 domaćih zadaća) 0-5 bodova po zadaći ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 30
0,5 0 I3--I4 Online kviz Vrednovanje točnosti i potpunosti 10
0,5 0,5 I5--I6 Kolokvij Vrednovanje točnosti i potpunosti 30
Završni ispit 1 1 I7 Pismeni ispit Vrednovanje točnosti i potpunosti 30
UKUPNO 5 3,5 100

Napomena: Bodovi označeni zvjezdicom (*) predstavljaju dodatne bodove skupljene tijekom semestra. Dodatni bodovi ne mogu povećati broj ostvarenih bodova tijekom semestra iznad maksimalnih 70.

Obveze i vrednovanje studenata

1. Pohađanje nastave

Studenti su dužni redovito pratiti aktivnosti predmeta u okviru sustava za udaljeno učenje Merlin (moodle.srce.hr) i pohađati nastavu kada se odvija u obliku predavanja i vježbi. Ova aktivnost ne nosi ocjenske bodove no može se koristiti za dodjelu do 2 dodatna nagradna ocjenska boda pojedinim studentima.

2. Aktivnosti u nastavi

Rješavanjem problemskih zadataka na vježbama moguće je ostvariti do 5 dodatnih ocjenskih bodova tijekom semestra. Dodatni bodovi ne mogu povećati broj ostvarenih bodova tijekom semestra iznad maksimalnih 70.

3. Kontinuirana provjera znanja

Tijekom semestra studenti rješavaju 6 domaćih zadaća online preko sustava Merlin, koje ukupno nose 3 bodova (svaka zadaća po 5 bodova). Organizirat će se jedan online kviz koji uključuje teorijske sadržaje i problemske zadatke s vježbi. Kviz nosi maksimalno 10 bodova. Tijekom semestra piše se kolokvij koji uključuje teorijske sadržaje i problemske zadatke s vježbi i nosi maksimalno 30 bodova. Navedene aktivnosti nemaju prag prolaznosti.

4. Završni ispit

Na završnom pismenom ispitu studenti rješavaju problemske i programske zadatke u zbirnom jeziku. Završni ispit nosi maksimalno 30 ocjenskih bodova, a smatra se položenim samo ako na njemu student postigne minimalno 50%-ni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješne riješenosti odnosno ostvarenih 15/30 bodova)

Ocjenjivanje

Kontinuiranim radom tijekom semestra na prethodno opisani način studenti mogu ostvariti najviše 70 ocjenskih bodova, a da bi mogli pristupiti završnom ispitu moraju ostvarili 50% i više bodova (minimalno 35).

Studenti koji su skupili najmanje 35 ocjenskih bodova, mogu pristupiti završnom ispitu.

Ukoliko je završni ispit prolazan, skupljeni bodovi će se pribrojati prethodnima i prema ukupnom rezultatu formirati će se pripadajuća ocjena. U suprotnom, student ima pravo pristupa završnom ispitu još 2 puta (ukupno do 3 puta).

Konačna ocjena

Donosi se na osnovu zbroja svih bodova prikupljenih tijekom izvođenja nastave prema sljedećoj skali:

 • A -- 90%--100% (ekvivalent: izvrstan 5)
 • B -- 75%--89,9% (ekvivalent: vrlo dobar 4)
 • C -- 60%--74,9% (ekvivalent: dobar 3)
 • D -- 50%--59,9% (ekvivalent: dovoljan 2)
 • F -- 0%--49,9% (ekvivalent: nedovoljan 1)

Ispitni rokovi

Redoviti:

 • 16. lipnja 2023.
 • 30. lipnja 2023.

Izvanredni:

 • 1. rujna 2023.
 • 15. rujna 2023.

RASPORED NASTAVE -- ljetni (1.) semestar ak. godine 2022./2023.

Nastava će se na predmetu odvijati u zimskom semestru prema sljedećem rasporedu:

 • predavanja: srijedom od 10:00 do 11:30 u O-028
 • vježbe: petkom od 14:00 do 15:30 i od 16:00 do 17:30 u O-S32
Tj. Datum Vrijeme Prostor Tema Nastava Izvođač
1. 9. 3. 2023. 10:00--11:30 O-028 Uvod / Kodiranje informacija u digitalnim sustavima P1 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
1. 9. 3. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Uvod / Kodiranje informacija u digitalnim sustavima V1 Matea Turalija
2. 16. 3. 2023. 10:00--11:30 O-028 Booleova algebra P2 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
2. 16. 3. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Booleova algebra V2 Matea Turalija
3. 23. 3. 2023. 10:00--11:30 O-028 Logičke funkcije / Kombinacijski logički sklopovi P3 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
3. 23. 3. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Prikaz logičkih funkcija / 1. domaća zadaća V3 Matea Turalija
4. 30. 3. 2023. 10:00--11:30 O-028 Slijedni logički sklopovi P4 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
4. 30. 3. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Slijedni logički sklopovi V4 Matea Turalija
5. 6. 4. 2023. 10:00--11:30 O-028 Arhitektura jednostavnog procesora Pojednostavnjeni modeli CISC i RISC procesora P5 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
5. 6. 4. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Arhitektura jednostavnog procesora / 2. domaća zadaća V5 Matea Turalija
6. 13. 4. 2023. 10:00--11:30 O-028 Zbirni jezik P6 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
6. 13. 4. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Skup instrukcija arhitekture MIPS / Provjera znanja (kviz) V6 Matea Turalija
7. 20. 4. 2023. 10:00--11:30 O-028 Načini adresiranja MIPS procesora / Primjeri programa za MIPS P7 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
7. 20. 4. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Skup instrukcija arhitekture MIPS / 3. domaća zadaća V7 Matea Turalija
8. 27. 4. 2023. 10:00--11:30 O-028 Upravljački sklop procesora P8 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
8. 27. 4. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Izvršavanje instrukcija mikroprocesora MIPS V8 Matea Turalija
9. 4. 5. 2023. 10:00--11:30 O-028 Aritmetičko-logička jedinica P9 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
9. 4. 5. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Primjeri programa za MIPS: grananje i petlje / 4. domaća zadaća V9 Matea Turalija
10. 11. 5. 2023. 10:00--11:30 O-028 Protočna arhitektura procesora MIPS P10 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
10. 11. 5. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Primjeri programa za MIPS: jednostavni pozivi funkcija V10 Matea Turalija
11. 18. 5. 2023. 10:00--11:30 O-028 Memorijska hijerarhija računala P11 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
11. 18. 5. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Kolokvij / 5. domaća zadaća V11 Matea Turalija
12. 20. 5. 2023. 10:00--11:30 O-028 Memorijska hijerarhija (priručna memorija) P12 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
12. 20. 5. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Memorijska hijerarhija V12 Matea Turalija
13. 25. 5. 2023. 10:00--11:30 O-028 Memorijska hijerarhija (virtualna memorija) P13 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
13. 25. 5. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Memorijska hijerarhija V13 Matea Turalija
14. 1. 6. 2023. 10:00--11:30 O-028 Ulazno-izlazni sustav P14 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
14. 1. 6. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Protočnost / 6. domaća zadaća V14 Matea Turalija
15. 15. 6. 2023. 10:00--11:30 O-028 Višeprocesorski sustavi P15 prof. dr. sc. Ivo Ipšić
15. 15. 6. 2023. 14:00--17:30 O-S32 Priprema za završni ispit V15 Matea Turalija

P -- predavanja
V -- vježbe

Napomena: Moguće su manje izmjene rasporeda nastave i održavanja nastave online. Za nove verzije rasporeda potrebno je pratiti obavijesti u e-kolegiju.