Preskoči na sadržaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Akademska godina 2021./2022.

UPRAVLJANJE RAČUNALNIM SUSTAVIMA

OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta: Upravljanje računalnim sustavima
Studijski program: Sveučilišni preddiplomski studij informatike
Status predmeta: obvezatan za modul KS/izborni
Semestar: 6.
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:

 • ECTS koeficijent opterećenosti studenata: 5
 • Broj sati (P+V+S): 30+30+0

Nositelj predmeta: doc. dr. sc. Vedran Miletić
E-mail: vmiletic@inf.uniri.hr
Ured: O-520
Vrijeme konzultacija: Petkom od 12:00 do 14:00 uz prethodni dogovor e-mailom

Asistent:
E-mail:
Ured:
Vrijeme konzultacija:

DETALJNI OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta usvajanje znanja o upravljanja računalnim sustavima i vještina za korištenje alata za instalaciju i nadogradnju operacijskog sustava te nadzor i upravljanje računalnim sustavom.

Uvjeti za upis predmeta

Položeni predmeti Operacijski sustavi i Računalne mreže.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza studenti budu sposobni:

I1. Napisati internu dokumentaciju računalnog sustava.
I2. Pripremiti virtualni stroj s operacijskim sustavom, instaliranim softverom te postavkama računalnih resursa, umrežavanja i pohrane podataka prema danim uputama.
I3. Upravljati postojećim uslugama operacijskog sustava i stvoriti vlastite usluge.
I4. Upravljati korisnicima i grupama na operacijskom sustavu, specijalno s ciljem kontrole pristupa datotekama.
I5. Povezati više stvarnih ili virtualnih računala u mrežu sa zadanim svojstvima i ograničenjima.
I6. Upravljati procesom pokretanja operacijskog sustava i postavkama jezgre.
I7. Izgraditi jezgru operacijskog sustava, upravljačke programe i aplikativne softvere.

Sadržaj predmeta

 • Osnovni pojmovi upravljanja računalnim sustavom. Korištenje postojeće dokumentacije. Izrada interne dokumentacije.
 • Virtualizacija. Puna virtualizacija. Kontejnerska virtualizacija.
 • Instalacija operacijskog sustava. Instalacija softvera. Upravljanje korisnicima i grupama. Dozvole i kontrola pristupa.
 • Upravljanje pohranom podataka. Izrada sigurnosnih kopija podataka.
 • Upravljanje uslugama. Automatizacija zadaća. Praćenje događaja.
 • Proces pokretanja računalnog sustava. Upravljanje jezgrom operacijskog sustava. Upravljački programi hardvera.
 • Ograničavanje lokalnog pristupa. Ograničavanje pristupa putem mreže

Vrsta izvođenja nastave

 • predavanja
 • seminari i radionice
 • vježbe
 • obrazovanje na daljinu
 • terenska nastava
 • samostalni zadaci
 • multimedija i mreža
 • laboratorij
 • mentorski rad
 • ostalo _______

Komentari

Nastava se izvodi kombinirajući rad u učionici i računalnom laboratoriju uz primjenu sustava za udaljeno učenje. Studenti će kod upisa kolegija biti upućeni na korištenje sustava za udaljeno učenje.

Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Frisch, Ae. Essential system administration. (O'Reilly, 2002).
 2. Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B. & Mackin, D. Unix and Linux system administration handbook. (Addison-Wesley, 2017).
 3. Skripte, prezentacije i ostali materijali za učenje dostupni u e-kolegiju.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Hennessy, J. L. & Patterson, D. A. Computer architecture: a quantitative approach. (Morgan Kaufmann, 2007).
 2. Limoncelli, T., Hogan, C. J. & Chalup, S. R. The practice of system and network administration. (Addison-Wesley, 2007).
 3. Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. & Murphy, N. R. Site reliability engineering: how Google runs production systems. (O'Reilly, 2016).
 4. Doleželová, M., Muehlfeld, M., Svistunov, M., Wadeley, S., Čapek, T., Hradílek, J., Silas, D., Heves, J., Kovář, P., Ondrejka, P., Bokoč, P., Prpič, M., Slobodová, E., Kopalová, E., Svoboda, M., O'Brien, D., Hideo, M., Domingo, D. & Ha, J. System administrator's guide. (Red Hat, 2018).
 5. Aoki, O. Debian reference. (Debian, 2018).
 6. The FreeBSD documentation project. FreeBSD handbook. (FreeBSD, 2018.)

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Predviđa se periodičko provođenje evaluacije s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave i studijskog programa (u okviru aktivnosti Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija). U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna evaluacija kvalitete održane nastave od strane studenata. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na predmetu (postotak studenata koji su položili predmet i prosjek njihovih ocjena).

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

Nema.

OBVEZE, PRAĆENJE RADA I VREDNOVANJE STUDENATA

VRSTA AKTIVNOSTI ECTS ISHODI UČENJA SPECIFIČNA AKTIVNOST METODA PROCJENJIVANJA BODOVI MAX.
Pohađanje nastave 2 I1--I7 Prisutnost studenata i odgovaranje na pitanja nastavnika Popisivanje (evidencija), Kahoot! 0
Kontinuirana provjera znanja 1 I2, I3, I4, I6, I7 Dva testa na Merlinu Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 30
Praktični rad 1 I1, I2, I3, I4, I5 Postavljanje usluga prema zahtjevima i opis postupka Vrednovanje potpunosti i točnosti odrađenog zadatka prema unaprijed definiranim kriterijima 40
Završni ispit 1 I3, I4, I5, I6, I7 Usmeni ispit Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 30
UKUPNO 5 100

Obveze i vrednovanje studenata

1. Pohađanje nastave

Nastava se odvija prema mješovitom modelu u kombinaciji klasične nastave u učionici i online nastave uz pomoć sustava za e-učenje Merlin (moodle.srce.hr/2021-2022/).

2. Kontinuirana provjera znanja

Tijekom semestra pisat će se dva testa na Merlinu koji će uključivati pitanja i zadatke iz gradiva predavanja i vježbi. Na svakom od njih će student moći skupiti maksimalno po 15 bodova, što nosi ukupno maksimalno 30 bodova.

3. Praktični rad

Tijekom semestra svaki student će samostalno postaviti usluge prema zadanim kriterijima, učiniti ih dostupnim putem interneta i dokumentirati taj proces, pritom zapisujući korištene zaporke u bazu zaporki. Stvorena dokumentacija mora biti takva da je moguće replicirati proces postavljanja usluga samo na temelju naredbi i opisa u dokumentaciji (dakle, bez korištenja dodatnih izvora) te da je moguće uslugama pristupiti s interneta i kao korisnik i kao administrator samo na temelju podataka u dokumentaciji i baze zaporki. Student će predati stvorenu dokumentaciju i bazu zaporki te na taj način moći skupiti maksimalno 40 bodova.

4. Završni ispit

Na završnom ispitu student usmenim putem odgovara na 6 postavljenih pitanja s unaprijed poznatog popisa. Izbor pitanja koja će biti postavljena studentu vrši se na sljedeći način: prvo nastavnik s popisa izbacuje 6 pitanja koja tada nije moguće izabrati, zatim student od preostalih pitanja bira 2 pitanja na koja će odgovarati i naposlijetku se od neizabranih i neizbačenih pitanja slučajnim odabirom dodjeljuju 4 pitanja.

Završni ispit se smatra položenim samo ako na njemu student postigne minimalno 50%-tni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješno riješenih zadataka).

Ocjenjivanje

Kontinuiranim radom tijekom semestra na prethodno opisani način studenti mogu ostvariti najviše 70 ocjenskih bodova, a da bi mogli pristupiti završnom ispitu moraju ostvarili 50% i više bodova (minimalno 35).

Studenti koji su skupili najmanje 35 ocjenskih bodova, mogu pristupiti završnom ispitu.

Ukoliko je završni ispit prolazan, skupljeni bodovi će se pribrojati prethodnima i prema ukupnom rezultatu formirati će se pripadajuća ocjena. U suprotnom, student ima pravo pristupa završnom ispitu još 2 puta (ukupno do 3 puta).

Konačna ocjena

Donosi se na osnovu zbroja svih bodova prikupljenih tijekom izvođenja nastave prema sljedećoj skali:

 • A -- 90%--100% (ekvivalent: izvrstan 5)
 • B -- 75%--89,9% (ekvivalent: vrlo dobar 4)
 • C -- 60%--74,9% (ekvivalent: dobar 3)
 • D -- 50%--59,9% (ekvivalent: dovoljan 2)
 • F -- 0%--49,9% (ekvivalent: nedovoljan 1)

Ispitni rokovi

Redoviti:

 • 1. srpnja 2022.
 • 15. srpnja 2022.

Izvanredni:

 • 2. rujna 2022.
 • 16. rujna 2022.

RASPORED NASTAVE -- ljetni (6.) semestar ak. god. 2021./2022.

Nastava će se na predmetu odvijati u ljetnom semestru prema sljedećem rasporedu:

 • predavanja: petkom od 14:00 do 15:30 u O-350
 • vježbe: petkom od 16:00 do 17:30 u O-350
Tj. Datum Vrijeme Prostor Tema Nastava Izvođač
1. 4. 3. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Uvodne informacije o kolegiju. Osnovni pojmovi upravljanja računalnim sustavom. Korištenje postojeće dokumentacije i izrada interne dokumentacije P1 i V1 doc. dr. sc. Vedran Miletić
2. 11. 3. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Puna virtualizacija, infrastruktura kao usluga i računalni oblaci P2 i V2 doc. dr. sc. Vedran Miletić
3. 18. 3. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Instalacija operacijskog sustava i softvera. Upravljanje korisnicima i grupama. Dozvole i kontrola pristupa P3 i V3 doc. dr. sc. Vedran Miletić
4. 25. 3. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Upravljanje pohranom podataka i izrada sigurnosnih kopija podataka P4 i V4 doc. dr. sc. Vedran Miletić
5. 1. 4. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Upravljanje uslugama i praćenje događaja. Automatizacija zadaća P5 i V5 doc. dr. sc. Vedran Miletić
6. 8. 4. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 1. test na Merlinu P6 i V6 doc. dr. sc. Vedran Miletić
7. 9. 4. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 online Proces pokretanja računalnog sustava P7 i V7 doc. dr. sc. Vedran Miletić
8. 22. 4. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Upravljanje jezgrom operacijskog sustava P8 i V8 doc. dr. sc. Vedran Miletić
9. 29. 4. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Omogućavanje pristupa računalnom sustavu putem mreže P9 i V9 doc. dr. sc. Vedran Miletić
10. 6. 5. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Ograničavanje pristupa računalnom sustavu putem mreže P10 i V10 doc. dr. sc. Vedran Miletić
11. 13. 5. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Primjer postavljanja mrežne usluge na računalnom sustavu P11 i V11 doc. dr. sc. Vedran Miletić
12. 20. 5. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Automatizacija infrastrukture i infrastruktura u obliku koda P12 i V12 doc. dr. sc. Vedran Miletić
13. 27. 5. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 2. test na Merlinu P13 i V13 doc. dr. sc. Vedran Miletić
14. 3. 6. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Primjer postavljanja mrežne usluge na računalnom sustavu -- priprema za izradu praktičnog rada P14 i V14 doc. dr. sc. Vedran Miletić
15. 10. 6. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Primjer postavljanja mrežne usluge na računalnom sustavu -- priprema za izradu praktičnog rada P15 i V15 doc. dr. sc. Vedran Miletić

P -- predavanja
V -- vježbe

Napomena: Moguće su izmjene rasporeda nastave. Za nove verzije rasporeda potrebno je pratiti obavijesti u e-kolegiju.