Preskoči na sadržaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI
FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Akademska godina 2021./2022.

SIGURNOST INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH SUSTAVA

OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta: Sigurnost informacijskih i komunikacijskih sustava
Studijski program: Sveučilišni preddiplomski studij informatike
Status predmeta: obvezatan/izborni
Semestar: 4.
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:

 • ECTS koeficijent opterećenosti studenata: 5
 • Broj sati (P+V+S): 30+30+0

Nositelj predmeta: izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
E-mail: bkovacic@inf.uniri.hr
Ured: O-414
Vrijeme konzultacija: Srijedom od 14:00 do 16:00 uz prethodni dogovor e-mailom

Asistent: Milan Petrović
E-mail: milan.petrovic@inf.uniri.hr
Ured: O-522
Vrijeme konzultacija: Utorkom od 14:00 do 16:00 uz prethodni dogovor e-mailom

DETALJNI OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta usvajanje temeljnih znanja u području sigurnosti informacijskih sustava, upoznavanje s rizicima i prijetnjama informacijskim sustavima, metodama njihove zaštite, metodama enkripcije i dekripcije podataka te postupcima za mjerenje i vrednovanje postignute razine informacijske sigurnosti.

Uvjeti za upis predmeta

Odslušani predmeti Osnove informatike i Računalne mreže.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza studenti budu sposobni:

I1. Analizirati protokole u sigurnom i nesigurnom komunikacijskom kanalu.
I2. Definirati i objasniti razlike između protokola HTTP i HTTPS.
I3. Odrediti zaštitne funkcije informacijskog sustava, te izgraditi informacijski sustav s autentifikacijskim, autorizacijskim i dnevničkim modulima.
I4. Procijeniti rizike informacijske sigurnosti osobnih računala i poslužitelja te opisati načine izvođenja mogućih napada.
I5. Pojasniti načine zaštite informacijskog sustava od pojedinih vrsta napada na integritet podataka.

Sadržaj predmeta

 • Sigurnosni rizici informacijskih sustava. Analiza i procjena rizika. Prijetnje sigurnosti i vjerojatnost njihova nastanka. Ranjivost informacijskih sustava.
 • Sigurnosni incidenti informacijskih sustava. Prepoznavanje znakova sigurnosnih incidenata.
 • Sigurnosni mehanizmi i kontrolni postupci, kriptografija, enkripcija i dekripcija podataka.
 • Upravljanje, poboljšanje i nadzor sustava informacijske sigurnosti. Mjerenje učinkovitosti kontrola.
 • Upravljanje sigurnosnim rizicima. Metode za procjenu rizika. Upravljanje rizikom kao instrument unaprjeđivanja sigurnosti.

Vrsta izvođenja nastave

 • predavanja
 • seminari i radionice
 • vježbe
 • obrazovanje na daljinu
 • terenska nastava
 • samostalni zadaci
 • multimedija i mreža
 • laboratorij
 • mentorski rad
 • ostalo _______

Komentari

Nastava se izvodi kombinirajući rad u učionici i računalnom laboratoriju uz primjenu sustava za udaljeno učenje. Studenti će kod upisa kolegija biti upućeni na korištenje sustava za udaljeno učenje.

Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Dieter Gollman, "Computer Security", John Wiley & Sons, 2011.
 2. Harold F. Tipton, Micki Krause, "Information Security Management", 6th Edition, Taylor & Francis Group, 2007.
 3. Thomas R. Peltier, "Information Security Policies and Procedures: A Practitioner's Reference", Second Edition, 2004.
 4. Wenliang Du, "Computer Security: A Hands-on Approach", Create Space, 2017.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Donald L. Pipkin, "Information Security", Prentice Hall PTR, 2000.
 2. Thomas R. Peltier, "Information Security Risk Analysis", Third Edition, CRC Press, 2010.

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Predviđa se periodičko provođenje evaluacije s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave i studijskog programa (u okviru aktivnosti Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija). U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna evaluacija kvalitete održane nastave od strane studenata. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na predmetu (postotak studenata koji su položili predmet i prosjek njihovih ocjena).

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

Nema.

OBVEZE, PRAĆENJE RADA I VREDNOVANJE STUDENATA

VRSTA AKTIVNOSTI ECTS ISHODI UČENJA SPECIFIČNA AKTIVNOST METODA PROCJENJIVANJA BODOVI MAX.
Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi 2 I1--I5 Prisutnost studenata i odgovaranje na pitanja nastavnika Popisivanje (evidencija) 0
Pisani ispit 1 I1, I2 Kolokvij iz dijela gradiva predavanja Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 25
Kontinuirana provjera znanja 1 I1, I2 Kontrolna zadaća iz dijela gradiva vježbi Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 25
Projekt (dio) 0,5 I3 Određivanje zaštitne funkcije informacijskog sustava te izrada ili konfiguracija model autentifikacije i autorizacije korisnika za zadanu aplikaciju 20 bodova prema definiranim kriterijima 20
Završni ispit 0,5 I3, I4, I5 Analiza rizika i upravljanje razinom usluga, incidentima, problemima, zahtjevima i raspoloživošću 30 bodova prema definiranim kriterijima 30
UKUPNO 5 100

Obveze i vrednovanje studenata

1. Pohađanje nastave i aktivnosti u nastavi

Nastava se odvija prema mješovitom modelu u kombinaciji klasične nastave u učionici i online nastave uz pomoć sustava za e-učenje Merlin (moodle.srce.hr/2021-2022/).

2. Pisani ispit

Tijekom semestra pisat će se kolokvij koji će uključivati teorijska pitanja iz dijela sadržaja predavanja. Na kolokviju student će moći sakupiti najviše 25 ocjenskih bodova.

3. Kontinuirana provjera znanja

Tijekom semestra bit će održano pet laboratorijskih vježbi koje će uključivati korištenje algoritama za šifriranje u okviru nekoliko gotovih aplikacija (sigurna ljuska, VPN klijent i poslužitelj, web klijent i poslužitelj te sustav za upravljanje bazom podataka) na računalu prema danim uputama. Laboratorijske vježbe se izvode tako da student unaprijed dobiva nastavne materijale i zadatke za samostalnu pripremu putem sustava za e-učenje, a zatim na laboratorijskoj vježbi rješava zadatke i predaje rješenja koja se ocjenjuju. Student će rješavanjem zadanih zadataka na svakoj laboratorijskoj vježbi moći skupiti maksimalno 5 bodova, dakle ukupno na svih pet laboratorijskih vježbi maksimalno 25 bodova.

4. Projekt (dio)

Student samostalno ili u paru na praktičnom projektnom zadatku za konkretno zadani informacijski sustav određuje zaštitne funkcije informacijskog sustava te izrađuje ili konfigurira model autentifikacije i autorizacije korisnika za zadanu aplikaciju. Na taj način može steći maksimalno 20 bodova. Student mora ostvariti minimalno 50% (10 bodova) da bi izrađeni projektni zadatak smatrao uspješnim, čime ostvaruje uvjet za pristupanje završnom ispitu.

5. Završni ispit

Student samostalno ili u paru nakon izrade ili konfiguriranja modela autentifikacije i autorizacije korisnika za zadanu aplikaciju projekta u pisanom obliku izrađuje analizu rizika te argumentirano objašnjava postupke upravljanja razinom usluga, incidentima, problemima, zahtjevima i raspoloživošću (npr. izraditi tablicu odaziva s obzirom na vrstu problema i incidenta).

Završni ispit se smatra položenim samo ako na njemu student postigne minimalno 50%-tni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješno riješenih zadataka).

Ocjenjivanje

Kontinuiranim radom tijekom semestra na prethodno opisani način studenti mogu ostvariti najviše 70 ocjenskih bodova, a da bi mogli pristupiti završnom ispitu moraju ostvarili 50% i više bodova (minimalno 35).

Studenti koji su skupili najmanje 35 ocjenskih bodova, mogu pristupiti završnom ispitu.

Ukoliko je završni ispit prolazan, skupljeni bodovi će se pribrojati prethodnima i prema ukupnom rezultatu formirati će se pripadajuća ocjena. U suprotnom, student ima pravo pristupa završnom ispitu još 2 puta (ukupno do 3 puta).

Konačna ocjena

Donosi se na osnovu zbroja svih bodova prikupljenih tijekom izvođenja nastave prema sljedećoj skali:

 • A -- 90%--100% (ekvivalent: izvrstan 5)
 • B -- 75%--89,9% (ekvivalent: vrlo dobar 4)
 • C -- 60%--74,9% (ekvivalent: dobar 3)
 • D -- 50%--59,9% (ekvivalent: dovoljan 2)
 • F -- 0%--49,9% (ekvivalent: nedovoljan 1)

Ispitni rokovi

Redoviti:

 • 30. lipnja 2022.
 • 14. srpnja 2022.

Izvanredni:

 • 8. rujna 2022.
 • 15. rujna 2022.

RASPORED NASTAVE -- ljetni (4.) semestar ak. god. 2021./2022.

Nastava će se na predmetu odvijati u ljetnom semestru prema sljedećem rasporedu:

 • predavanja: ponedjeljkom od 8:15 do 9:45 u O-028 i online
 • vježbe: četvrtkom od 14:00 do 15:30 i od 16:00 do 17:30 u O-350
Tj. Datum Vrijeme Prostor Tema Nastava Izvođač
1. 28. 2. 2022. 8:15--9:45 online Sigurnosni rizici informacijskih sustava P1 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
1. 3. 3. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Uvod i motivacija. Hashiranje, kodiranje, šifriranje i zaporke (OpenSSL) V1 Milan Petrović
2. 7. 3. 2022. 8:15--9:45 online Analiza i procjena rizika P2 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
2. 10. 3. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Primjena kriptografije javnog ključa (OpenSSL) V2 Milan Petrović
3. 14. 3. 2022. 8:15--9:45 online Prijetnje sigurnosti i vjerojatnost njihova nastanka P3 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
3. 17. 3. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 online Certifikat javnog ključa, certifikacijska tijela i sigurni poslužitelj (OpenSSL) V3 Milan Petrović
4. 21. 3. 2022. 8:15--9:45 online Ranjivost informacijskih sustava P4 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
4. 24. 3. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 1: Sigurna ljuska (OpenSSH) V4 Milan Petrović
5. 28. 3. 2022. 8:15--9:45 online Sigurnosni incidenti informacijskih sustava P5 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
5. 31. 3. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 2: Sigurnost virtualne privatne mreže (WireGuard) V5 Milan Petrović
6. 4. 4. 2022. 8:15--9:45 online Prepoznavanje znakova sigurnosnih incidenata P6 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
6. 7. 4. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 3: Web poslužitelj (HTTPie, Apache, ab) V6 Milan Petrović
6. 9. 4. 2022. 8:15--9:45 O-028 Sigurnosni mehanizmi i kontrolni postupci P7 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
7. 11. 4. 2022. 8:15--9:45 O-028 Kolokvij P8 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
7. 14. 4. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 4: Sigurni web poslužitelj (Apache, mod_ssl, OpenSSL) V7 Milan Petrović
8. 21. 4. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 5: Sigurnost baze podataka (MariaDB) V8 Milan Petrović
9. 25. 4. 2022. 8:15--9:45 O-028 Simetrična kriptografija P9 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
9. 28. 4. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Simetrična kriptografija (Python) V9 Milan Petrović
10. 2. 5. 2022. 8:15--9:45 O-028 Asimetrična kriptografija P10 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
10. 5. 5. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Asimetrična kriptografija (Python) V10 Milan Petrović
11. 9. 5. 2022. 8:15--9:45 O-028 Enkripcija i dekripcija podataka P11 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
11. 12. 5. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Autentifikacija i autentificirano šifriranje (Python) V11 Milan Petrović
12. 16. 5. 2022. 8:15--9:45 O-028 Sigurnost transportnog sloja P12 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
12. 19. 5. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Autentifikacija i sažeci poruka (Python) V12 Milan Petrović
13. 23. 5. 2022. 8:15--9:45 O-028 Upravljanje, poboljšanje i nadzor sustava informacijske sigurnosti. Mjerenje učinkovitosti kontrola P13 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
13. 26. 5. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Napadi na kriptografske algoritme (Python) V13 Milan Petrović
14. 2. 6. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Sigurnost transportnog sloja (Python) V14 Milan Petrović
15. 6. 6. 2022. 8:15--9:45 O-028 Upravljanje sigurnosnim rizicima. Metode za procjenu rizika P14 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
15. 9. 6. 2022. 14:00--15:30 i 16:00--17:30 O-350 Sigurnost transportnog sloja (Python) V15 Milan Petrović
16. 13. 6. 2022. 8:15--9:45 O-028 Upravljanje rizikom kao instrument unaprjeđivanja sigurnosti P15 izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić

P -- predavanja
V -- vježbe

Napomena: Moguće su izmjene rasporeda nastave. Za nove verzije rasporeda potrebno je pratiti obavijesti u e-kolegiju.