Preskoči na sadržaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI
ODJEL ZA INFORMATIKU
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Akademska godina 2021./2022.

RAČUNALNE MREŽE

OSNOVNI PODACI O PREDMETU

Naziv predmeta: Računalne mreže
Studijski program: Sveučilišni preddiplomski studij informatike
Status predmeta: obvezatan/izborni
Semestar: 3.
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave:

 • ECTS koeficijent opterećenosti studenata: 5
 • Broj sati (P+V+S): 30+30+0

Nositelj predmeta: v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
E-mail: vmiletic@inf.uniri.hr
Ured: O-520
Vrijeme konzultacija: Utorkom od 12:00 do 14:00 uz prethodni dogovor e-mailom

Asistent:
E-mail:
Ured:
Vrijeme konzultacija:

DETALJNI OPIS PREDMETA

Ciljevi predmeta

Cilj je predmeta usvajanje temeljnih znanja o računalnim mrežama, internetu, mrežnim aplikacijama i protokolima te vještina korištenja istih.

Uvjeti za upis predmeta

Položen predmet Osnove informatike.

Očekivani ishodi učenja za predmet

Očekuje se da nakon izvršavanja svih programom predviđenih obveza studenti budu sposobni:

I1. Klasificirati i usporediti referentne modele arhitekture mrežnih računalnih sustava i navesti ulogu svakoj pojedinog sloja unutar referentnih modela.
I2. Objasniti način rada odabranih usluga i protokola pojedinih slojeva referentnih modela arhitekture mreža.
I3. Analizirati važnije internetske protokole korištenjem dokumentacije protokola i softverskih alata.
I4. Navesti izazove u domeni sigurnosti računalnih mreža i opisati rješenja koja odgovaraju na te izazove.
I5. Primijeniti protokole internetskog aplikacijskog sloja korištenjem odgovarajućih softverskih alata.
I6. Prepoznati i izraziti trendove razvoja informacijsko-komunikacijske tehnologije u domeni računalnih mreža.

Sadržaj predmeta

 • Osnovni pojmovi računalnih mreža i interneta. Rub i jezgra mreže. Osnovna svojstva mreža. Povijest razvoja umrežavanja računala i interneta.
 • Aplikacijski sloj. Web. Elektronička pošta. Sustav imena domena. Peer-to-peer aplikacije. Programiranje mrežnih aplikacija.
 • Transportni sloj. Multipleksiranje i demultipleksiranje. Prijenos podataka bez uspostave veze. Pouzdani prijenos podataka. Prijenos podataka s uspostavom veze. Upravljanje zagušenjem.
 • Mrežni sloj. Virtualni krug i datagram. Usmjerivač. Prosljeđivanje paketa i adresiranje na internetu. Usmjeravanje. Broadcast i multicast.
 • Sloj veze podataka. Raspoznavanje i ispravak pogrešaka. Veze i protokoli višestrukog pristupa. Preklopnici i lokalne mreže.
 • Bežične i mobilne mreže. Bežične veze. Bežične lokalne mreže. Pristup internetu putem mobilne mreže. Mobilnost.

Vrsta izvođenja nastave

 • predavanja
 • seminari i radionice
 • vježbe
 • obrazovanje na daljinu
 • terenska nastava
 • samostalni zadaci
 • multimedija i mreža
 • laboratorij
 • mentorski rad
 • ostalo _______

Komentari

Nastava se izvodi kombinirajući rad u učionici i računalnom laboratoriju uz primjenu sustava za udaljeno učenje. Studenti će kod upisa kolegija biti upućeni na korištenje sustava za udaljeno učenje.

Obavezna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Kurose, J. F. & Ross, K. W. Computer networking: a top-down approach. (Pearson, 2013).
 2. Peterson, L. L. & Davie, B. S. Computer networks: a systems approach. (Morgan Kaufmann, 2012).
 3. Skripte, prezentacije i ostali materijali za učenje dostupni u e-kolegiju.

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)

 1. Bažant, A., Gledec, G., Ilić, Ž., Ježić, G., Kos, M., Kunštić, M., Lovrek, I., Matijašević, M., Mikac, B. & Sinković, V. Osnovne arhitekture mreža. (Element, 2014).
 2. Halsall, F. Computer networking and the Internet. (Addison-Wesley, 2006).
 3. Tanenbaum, A. S. & Wetherall, D. Computer networks. (Pearson/Prentice Hall, 2011).
 4. Sterbenz, J. P. G. & Touch, J. D. High speed networking: a systematic approach to high-bandwidth low-latency communication. (Wiley, 2001).
 5. Comer, D. Computer networks and Internets. (Pearson, 2015).
 6. Comer, D. Internetworking with TCP/IP. (Pearson/Prentice Hall, 2013).

Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija

Predviđa se periodičko provođenje evaluacije s ciljem osiguranja i kontinuiranog unapređenja kvalitete nastave i studijskog programa (u okviru aktivnosti Odbora za upravljanje i unapređenje kvalitete Odjela za informatiku). U zadnjem tjednu nastave provodit će se anonimna evaluacija kvalitete održane nastave od strane studenata. Provest će se i analiza uspješnosti studenata na predmetu (postotak studenata koji su položili predmet i prosjek njihovih ocjena).

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

Nema.

OBVEZE, PRAĆENJE RADA I VREDNOVANJE STUDENATA

VRSTA AKTIVNOSTI ECTS ISHODI UČENJA SPECIFIČNA AKTIVNOST METODA PROCJENJIVANJA BODOVI MAX.
Pohađanje nastave 2 I1--I6 Prisutnost studenata i odgovaranje na pitanja nastavnika Popisivanje (evidencija), Kahoot! 0
Eksperimentalni rad 1 I3, I5 Deset laboratorijskih vježbi Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 40
Kontinuirana provjera znanja 1 I3, I5 Dvije domaće zadaće Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 10
I1, I2, I4, I6 Test na Merlinu Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti; pogrešni odgovori na pitanja višestrukog izbora donose negativne bodove 20
Završni ispit 1 I1, I2, I4, I6 Test na Merlinu Ovisno o stupnju točnosti i potpunosti; pogrešni odgovori na pitanja višestrukog izbora donose negativne bodove 30
UKUPNO 5 100

Obveze i vrednovanje studenata

1. Pohađanje nastave

Nastava se odvija prema mješovitom modelu u kombinaciji klasične nastave u učionici i online nastave uz pomoć sustava za e-učenje Merlin (moodle.srce.hr/2021-2022/).

2. Eksperimentalni rad

Tijekom semestra bit će održano deset laboratorijskih vježbi koje će uključivati korištenje simulatora mreže, emulatora mreže te poslužiteljskih, klijentskih i pomoćnih aplikacija za izvođenje eksperimenata iz područja računalnih mreža na računalu prema danim uputama. Laboratorijske vježbe se izvode tako da student unaprijed dobiva nastavne materijale i zadatke za samostalnu pripremu putem sustava za e-učenje te dolazi pripremljen na laboratorijsku vježbu. Na početku laboratorijske vježbe rješava kviz s pitanjima i zadacima iz materijala koje je dobio za samostalnu pripremu. Ako je kviz prolazan (prag je 50% uspješno odgovorenih pitanja i riješenih zadataka), student preuzima zadatke laboratorijske vježbe, rješava ih i predaje njihova rješenja koja se ocjenjuju. Student će rješavanjem zadanih zadataka na svakoj laboratorijskoj vježbi moći skupiti maksimalno 4 boda, dakle ukupno na svih deset laboratorijskih vježbi maksimalno 40 bodova.

U zadnjem će tjednu studentima koji nisu predali rješenja zadanih zadataka na nekoj od laboratorijskih vježbi biti dana mogućnost nadoknade jedne laboratorijske vježbe.

3. Kontinuirana provjera znanja

Domaće zadaće. Tijekom semestra bit će održane dvije auditorne vježbe i nakon svake od njih bit će zadana domaća zadaća. Student će nakon zadavanja svake od zadaća imati dva tjedna da preda rješenje i pritom će po zadaći moći skupiti maksimalno 5 bodova, što nosi ukupno maksimalno 10 bodova.

Test. Tijekom semestra pisat će se test na Merlinu koji će uključivati pitanja i zadatke iz dijela gradiva predavanja i na njemu će student moći skupiti maksimalno 20 bodova. Pogrešni odgovori na pitanja višestrukog izbora donose negativne bodove.

4. Završni ispit

Završni ispit je test na Merlinu koji uključuje pitanja i zadatke iz čitavog gradiva predavanja i na njemu će student moći skupiti maksimalno 30 bodova. Pogrešni odgovori na pitanja višestrukog izbora donose negativne bodove.

Završni ispit se smatra položenim samo ako na njemu student postigne minimalno 50%-tni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješno riješenih zadataka).

Ocjenjivanje

Kontinuiranim radom tijekom semestra na prethodno opisani način studenti mogu ostvariti najviše 70 ocjenskih bodova, a da bi mogli pristupiti završnom ispitu moraju ostvarili 50% i više bodova (minimalno 35).

Studenti koji su skupili najmanje 35 ocjenskih bodova, mogu pristupiti završnom ispitu.

Ukoliko je završni ispit prolazan, skupljeni bodovi će se pribrojati prethodnima i prema ukupnom rezultatu formirati će se pripadajuća ocjena. U suprotnom, student ima pravo pristupa završnom ispitu još 2 puta (ukupno do 3 puta).

Konačna ocjena

Donosi se na osnovu zbroja svih bodova prikupljenih tijekom izvođenja nastave prema sljedećoj skali:

 • A -- 90%--100% (ekvivalent: izvrstan 5)
 • B -- 75%--89,9% (ekvivalent: vrlo dobar 4)
 • C -- 60%--74,9% (ekvivalent: dobar 3)
 • D -- 50%--59,9% (ekvivalent: dovoljan 2)
 • F -- 0%--49,9% (ekvivalent: nedovoljan 1)

Ispitni rokovi

Redoviti:

 • 8. veljače 2022.
 • 22. veljače 2022.

Izvanredni:

 • 25. ožujka 2022.
 • 9. rujna 2022.

RASPORED NASTAVE -- zimski (3.) semestar ak. god. 2021./2022.

Nastava će se na predmetu odvijati u zimskom semestru prema sljedećem rasporedu:

 • predavanja: utorkom od 8:15 do 9:45 u O-028
 • vježbe: petkom od 14:15 do 15:45 i od 16:00 do 17:30 u O-350
Tj. Datum Vrijeme Prostor Tema Nastava Izvođač
1. 5. 10. 2021. 8:15--9:45 O-028 Uvodne informacije o kolegiju. Osnovni pojmovi računalnih mreža i interneta. Rub i jezgra mreže P1 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
1. 8. 10. 2021. 14:15--17:30 O-350 Priprema radne okoline za vježbe na računalima studenata V1 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
2. 12. 10. 2021. 8:15--9:45 O-028 Osnovna svojstva mreža. Povijest razvoja umrežavanja računala i interneta P2 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
2. 15. 10. 2021. 14:15--17:30 O-350 Instalacija softvera za vježbe na računalima studenata V2 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
3. 19. 10. 2021. 8:15--9:45 O-028 Aplikacijski sloj. Web. Elektronička pošta P3 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
3. 22. 10. 2021. 14:15--17:30 O-350 Auditorna vježba 1: Analiza računalnih mreža (IMUNES/CORE) V3 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
4. 26. 10. 2021. 8:15--9:45 O-028 Sustav imena domena. Peer-to-peer aplikacije. Programiranje mrežnih aplikacija P4 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
4. 29. 10. 2021. 14:15--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 1: Snimanje i pregledavanje mrežnog prometa (Wireshark) V4 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
5. 2. 11. 2021. 8:15--9:45 O-028 Transportni sloj. Multipleksiranje i demultipleksiranje. Prijenos podataka bez uspostave veze P5 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
5. 5. 11. 2021. 14:15--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 2: Komunikacija HTTP klijenta i poslužitelja, obrada HTTP zahtjeva i stvaranje odgovora (cURL, PHP) V5 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
6. 9. 11. 2021. 8:15--9:45 O-028 Pouzdani prijenos podataka. Prijenos podataka s uspostavom veze. Upravljanje zagušenjem P6 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
6. 12. 11. 2021. 14:15--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 3: Postavljanje datoteka putem HTTP-a, višejezičnost i kodiranje u HTTP-u (cURL, PHP) V6 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
7. 16. 11. 2021. 8:15--9:45 O-028 Mrežni sloj. Virtualni krug i datagram P7 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
7. 19. 11. 2021. 14:15--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 4: HTTP autentifikacija, postavljanje i obrada kolačića (cURL, PHP) V7 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
8. 23. 11. 2021. 8:15--9:45 O-028 Usmjerivač. Prosljeđivanje paketa i adresiranje na internetu P8 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
8. 26. 11. 2021. 14:15--17:30 O-350 Auditorna vježba 2: Implementacija API-ja korištenjem HTTP metoda (cURL, PHP) V8 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
9. 30. 11. 2021. 8:15--9:45 Test na Merlinu P9 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
9. 3. 12. 2021. 14:15--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 5: Stvaranje podmreža (IMUNES/CORE) V9 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
10. 7. 12. 2021. 8:15--9:45 O-028 Unutardomensko usmjeravanje. Broadcast i multicast P10 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
10. 10. 12. 2021. 14:15--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 6: Prevođenje mrežnih adresa i filtriranje paketa vatrozidom na mrežnom sloju (IMUNES/CORE) V10 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
11. 14. 12. 2021. 8:15--9:45 O-028 Međudomensko usmjeravanje. Softverski definirano umrežavanje P11 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
11. 17. 12. 2021. 14:15--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 7: Konfiguracija svojstava podmreža i usmjeravanje (IMUNES/CORE) V11 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
11. 18. 12. 2021. 14:15--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 8: Dinamička dodjela mrežnih adresa (IMUNES/CORE) V12 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
12. 21. 12. 2021. 8:15--9:45 O-028 Sloj veze podataka. Raspoznavanje i ispravak pogrešaka. Veze i protokoli višestrukog pristupa P12 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
13. 11. 1. 2022. 8:15--9:45 O-028 Preklopnici i lokalne mreže. Mreže podatkovnih centara P13 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
13. 14. 1. 2022. 14:15--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 9: Premošćenje mrežnih adaptera i filtriranje okvira vatrozidom na veznom sloju (IMUNES/CORE) V13 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
14. 18. 1. 2022. 8:15--9:45 O-028 Bežične i mobilne mreže. Bežične veze. Bežične lokalne mreže P14 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
14. 21. 1. 2022. 14:15--17:30 O-350 Laboratorijska vježba 10: Mobilnost čvorova u bežičnim mrežama (IMUNES/CORE) V14 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
15. 25. 1. 2022. 8:15--9:45 O-028 Pristup internetu putem mobilne mreže. Mobilnost P15 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
15. 28. 1. 2022. 14:15--17:30 O-350 Nadoknada laboratorijske vježbe V15 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

P -- predavanja
V -- vježbe

Napomena: Moguće su izmjene rasporeda nastave. Za nove verzije rasporeda potrebno je pratiti obavijesti u e-kolegiju.