Preskoči na sadržaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI
ODJEL ZA INFORMATIKU
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Akademska godina 2020./2021.

OPERACIJSKI SUSTAVI 2

Studij: Preddiplomski studij informatike
Godina i semestar: 2. godina, 4. semestar

Studij: Preddiplomski dvopredmetni studij informatike
Godina i semestar: 2. godina, 4. semestar

Web stranice predmeta: lab.miletic.net/hr/nastava/kolegiji/OS2/ moodle.srce.hr/2020-2021/

ECTS bodovi: 5 (4)

Nastavno opterećenje: 2 + 2 (2 + 1)

Nositelj predmeta:

izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić

E-mail: bkovacic@inf.uniri.hr
Web stranica: portal.uniri.hr/Portfelj/1506
Ured: Ulica Radmile Matejčić 2, O-414
Vrijeme konzultacija: utorkom od 10 do 12 sati ili po dogovoru e-mailom

Asistent:

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

E-mail: vmiletic@inf.uniri.hr
Web stranica: vedran.miletic.net
Ured: Ulica Radmile Matejčić 2, O-520
Vrijeme konzultacija: utorkom od 14 do 16 sati ili po dogovoru e-mailom

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

 • upoznavanje studenata sa distribuiranim sustavima;
 • usvajanje znanja o osnovnim pojmovima distribuiranih operacijskih sustava: komunikacija i sinkronizacija, upravljanje podacima, zaštita.

Korespodentnost i korelativnost programa

U ovom kolegiju iznose se temeljna znanja iz distribuiranih operacijskih sustava. Sadržaj ovog predmeta naslanja se na kolegij Operacijski sustavi 1, te na kolegije koji se odnose na građu računala i računalne mreže.

Okvirni sadržaj predmeta

Paralelni sustavi: sinkronizacija i komunikacija u paralelnim sustavima. Distribuirani sustavi. Prijenos poruka, pozivi procedura na daljinu. Komunikacija između procesa. Upravljanje podacima u distribuiranim sustavima: rad s datotekama i imenicima, implementacija sustava datoteka. Oporavak sustava u slučaju grešaka. Uvod u sustave u realnom vremenu. Zaštita i sigurnost u distribuiranim sustavima.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Predavanja, vježbe, konzultacije.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

 1. Tanenbaum A., Woodhull A. Distributed Operating Systems. (Prentice Hall, 2006.)
 2. Skripte, prezentacije i ostali materijali za učenje dostupni u e-kolegiju.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 1. Tanenbaum A., Steen M. V. Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Edition). (Pearson Prentice Hall, 2006.)
 2. Silberschatz A., Galvin P. B. Operating System Concepts (9th Edition). (Addison Wesley, 2012.)

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Odjela za informatiku.

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

Nema.

R. BR. OČEKIVANI ISHODI
1. definirati i razlikovati strukture distribuiranih operacijskih sustava
2. definirati i opisati izvođenje komunikacije u distribuiranim operacijskim sustavima
3. argumentirano objasniti problematiku sinkronizacije u distribuiranim operacijskim sustavima
4. definirati i opisati načine upravljanja podacima u distribuiranim operacijskim sustavima
5. opisati načine oporavka sustava u slučaju greške
6. definirati način implementacije sigurnosti i zaštite

AKTIVNOSTI I OCJENJIVANJE STUDENATA

VRSTA AKTIVNOSTI ECTS ISHODI UČENJA SPECIFIČNA AKTIVNOST METODA PROCJENJIVANJA BODOVI MAX.
Pohađanje nastave 1 1--6 Prisutnost studenata Popisivanje (evidencija) 0
Aktivnost u nastavi 2 1--6 Dvije kontrolne zadaće 0--15 bodova za svaku kontrolnu zadaću, ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 30
Kontinuirana provjera znanja 1 1--6 Dva kolokvija 0--20 bodova za svaki kolokvij, ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 40
Završni ispit 2 1--6 Pisani test 30 bodova prema definiranim kriterijima 30
UKUPNO 5 100

Obveze i vrednovanje studenata

Pohađanje nastave

Pohađanje nastave je obavezno i nastavnik vodi evidenciju pohađanja za svakoga studenta. Studenti koji izostanu sa više od 30% sati (predavanja ili vježbi) ne mogu pristupiti završnom ispitu kolegija.

Predavanja se izvode u bloku od 2 sata prema rasporedu. Vježbe se izvode na računalima u bloku od 2 školska sata prema rasporedu po grupama koji će se formirati na početku akademskog semestrai objaviti u sustavu Merlin.

Osim prisustvovanja klasičnoj nastavi na predavanjima i vježbama studenti su dužni koristiti sustav za učenje Merlin (moodle.srce.hr/2020-2021/).

Aktivnost u nastavi

Tijekom semestra pisati će se dvije kontrolne zadaće koje će uključivati praktične zadatke iz gradiva vježbi, a na svakoj kontrolnoj zadaći student će moći skupiti maksimalno 15 bodova.

Kontinuirana provjera znanja

Tijekom semestra pisat će se dva kolokvija koje će uključivati teorijska pitanja iz sadržaja predavanja. Na svakom kolokviju student će moći sakupiti najviše 20 ocjenskih bodova.

Ocjena iz kolegija

Završni ispit

Kontinuiranim radom tijekom semestra na prethodno opisani način studenti mogu ostvariti najviše 70 ocjenskih bodova, a da bi mogli pristupiti završnom ispitu moraju ostvarili 50% i više bodova (minimalno 35).

Studenti koji su skupili najmanje 35 ocjenskih bodova, mogu pristupiti završnom ispitu.

Završni ispit nosi udio od maksimalno 30 ocjenskih bodova, a smatra se položenim samo ako na njemu student postigne minimalno 50%-ni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješno riješenih zadataka).

Ukoliko je završni ispit prolazan, skupljeni bodovi će se pribrojati prethodnima i prema ukupnom rezultatu formirati će se pripadajuća ocjena. U suprotnom, student ima pravo pristupa završnom ispitu još 2 puta (ukupno do 3 puta).

Konačna ocjena

Donosi se na osnovu zbroja svih bodova prikupljenih tijekom izvođenja nastave prema sljedećoj skali:

 • A -- 90%--100% (ekvivalent: izvrstan 5)
 • B -- 75%--89,9% (ekvivalent: vrlo dobar 4)
 • C -- 60%--74,9% (ekvivalent: dobar 3)
 • D -- 50%--59,9% (ekvivalent: dovoljan 2)
 • F -- 0%--49,9% (ekvivalent: nedovoljan 1)

Ispitni rokovi

Redoviti:

 • 23. lipnja 2021.
 • 7. srpnja 2021.

Izvanredni:

 • 4. rujna 2021.
 • 18. rujna 2021.

RASPORED NASTAVE -- ljetni (IV) semestar ak. god. 2020./2021.

Nastava će se na predmetu odvijati u ljetnom semestru prema sljedećem rasporedu:

 • predavanja: konzultativno
 • vježbe: konzultativno
Tj. Datum Vrijeme Prostor Tema Nastava Izvođač
8. 21. travnja 2021. 10:00--11:30 online 1. kolokvij: komunikacija i sinkronizacija I izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
9. 28. travnja 2021. 8:15--9:45 online 1. kontrolna zadaća I v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
14. 2. lipnja 2021. 10:00--11:30 online 2. kolokvij: upravljanje podacima u sistribuiranim sustavima, opravak od greške, sigurnost i zaštita I izv. prof. dr. sc. Božidar Kovačić
15. 9. lipnja 2021. 8:15--9:45 online 2. kontrolna zadaća I v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

P -- predavanja
V -- vježbe
I -- pisani ili usmeni ispit, kontinuirana provjera znanja

Napomena: Moguće su izmjene rasporeda nastave. Za nove verzije rasporeda potrebno je pratiti obavijesti u e‑kolegiju.