Preskoči na sadržaj

SVEUČILIŠTE U RIJECI
ODJEL ZA INFORMATIKU
Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka
Akademska godina 2019./2020.

UPRAVLJANJE MREŽNIM SUSTAVIMA

Studij: Diplomski studij informatike, smjer informacijski i komunikacijski sustavi i smjer poslovna informatika
Godina i semestar: 2. godina, 3. semestar

Web stranice predmeta: lab.miletic.net/hr/nastava/kolegiji/UMS/ moodle.srce.hr/2019-2020/

ECTS bodovi: 6

Nastavno opterećenje: 2 + 2

Nositelj predmeta:

v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

E-mail: vmiletic@inf.uniri.hr
Web stranica: vedran.miletic.net
Ured: Ulica Radmile Matejčić 2, O-520
Vrijeme konzultacija: utorkom od 12 do 14 sati ili po dogovoru e-mailom

Razvijanje općih i specifičnih kompetencija (znanja i vještina)

 • upoznavanje temeljnih elemenata upravljanja mrežnim sustavima: instalacija i održavanje operacijskih sustava i drugih softvera mrežnih čvorova, upravljanje mrežnim uslugama, metode i procese zaštite mrežnih sustava od raznih vrsta napada, izrada rezervnih kopija i pohranu podataka, kontrola performansi i optimizacija rada mrežnog sustava

Korespodentnost i korelativnost programa

Predmet prvenstveno pretpostavlja poznavanje računalnih mreža i operacijskih sustava (kolegiji Računalne mreže i Operacijski sustavi preddiplomskog studija informatike). Formalnih preduvjeta za upis predmeta nema.

Okvirni sadržaj predmeta

Osnove mrežne dokumentacije i planiranja. Realizacija OSI modela u operacijskim sustavima GNU/Linux i FreeBSD. Protokoli mrežnog sloja u praksi (IP, TCP, DHCP, ARP). Usluge imenika (LDAP, AD, DNS, WINS).

Mrežni vatrozidi i posrednički serveri: vatrozidi i TCP/IP, filtriranje paketa, proxy serveri, mrežni prolazi na nivou kruga, SPI mrežne barijere. Osnove sigurnosti mreže: vrste napada, detekcija upada, postupci spriječavanja i riješavanja sigurnosnih incidenata.

Skladištenje podataka na mreži: NAS uređaji, mreže NAS uređaja. Rezervne kopije podataka na mreži: obnavljanje podataka s mreže, tehnike izrade kopija, dnevnici, ciklično korištenje traka, aplikacije za izradu sigurnosnih kopija na mreži.

Sigurnost usluga i zaštita mreže od virusa: vrste virusa, serverski anitivirusni softver, detekcija i uklanjanje virusa.

Osnove administriranja web servera: postavljanje web mjesta, virtualni direktoriji, prava pristupa, zaštita web servera. Upravljanje računalnom mrežom: temeljna načela upravljanja mrežom i sustav SNMP, metode upravljanja i rješavanje problema.

Oblici provođenja nastave i način provjere znanja

Predavanja, vježbe, samostalni zadaci, konzultacije.

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita

 1. Frisch, Ae. Essential system administration. (O'Reilly, 2002).
 2. Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., Whaley, B. & Mackin, D. Unix and Linux system administration handbook. (Addison-Wesley, 2017).
 3. Skripte, prezentacije i ostali materijali za učenje dostupni u e-kolegiju.

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska

 1. Hennessy, J. L. & Patterson, D. A. Computer architecture: a quantitative approach. (Morgan Kaufmann, 2007).
 2. Limoncelli, T., Hogan, C. J. & Chalup, S. R. The practice of system and network administration. (Addison-Wesley, 2007).
 3. Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. & Murphy, N. R. Site reliability engineering: how Google runs production systems. (O'Reilly, 2016).
 4. Doleželová, M., Muehlfeld, M., Svistunov, M., Wadeley, S., Čapek, T., Hradílek, J., Silas, D., Heves, J., Kovář, P., Ondrejka, P., Bokoč, P., Prpič, M., Slobodová, E., Kopalová, E., Svoboda, M., O'Brien, D., Hideo, M., Domingo, D. & Ha, J. System administrator's guide. (Red Hat, 2018).
 5. Aoki, O. Debian reference. (Debian, 2018).
 6. The FreeBSD documentation project. FreeBSD handbook. (FreeBSD, 2018.)
 7. Službena dokumentacija softverskih alata koji se koriste na predavanjima i vježbama.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta

Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Odjela za informatiku.

Mogućnost izvođenja na stranom jeziku

Nema.

R. BR. OČEKIVANI ISHODI
1. napisati internu dokumentaciju umreženog računalnog sustava
2. pripremiti virtualni stroj s operacijskim sustavom, instaliranim softverom te postavkama računalnih resursa, umrežavanja i pohrane podataka prema danim uputama
3. upravljati postojećim uslugama operacijskog sustava i stvoriti vlastite usluge
4. upravljati korisnicima i grupama na operacijskom sustavu, specijalno s ciljem kontrole pristupa datotekama
5. povezati više stvarnih ili virtualnih računala u mrežu sa zadanim svojstvima i ograničenjima
6. postaviti tražene usluge na stvarnom ili virtualnom računalu

AKTIVNOSTI I OCJENJIVANJE STUDENATA

VRSTA AKTIVNOSTI ECTS ISHODI UČENJA SPECIFIČNA AKTIVNOST METODA PROCJENJIVANJA BODOVI MAX.
Pohađanje nastave 1 1--6 Prisutnost studenata Popisivanje (evidencija) 5
Aktivnost u nastavi 1 6 Postavljanje mrežnih usluga na vlastitom poslužitelju i vlastitoj domeni Vrednovanje potpunosti i točnosti postavljenih mrežnih usluga prema unaprijed definiranim kriterijima 10
Praktični rad 1 Ovise o odabranom zadatku Kontinuiran samostalni rad na praktičnom zadatku iz područja kolegija Vrednovanje potpunosti i točnosti odrađenog zadatka prema unaprijed definiranim kriterijima 15
Pisani ispit 2 1--6 Dvije pisane provjere znanja U ovisnosti o potpunosti i točnosti odgovora na pitanja i rješenja zadataka 40
Završni ispit 1 1--6 Usmeni ispit 0--30 bodova, ovisno o stupnju točnosti i potpunosti 30
UKUPNO 6 100

Obveze i vrednovanje studenata

Pohađanje nastave

Pohađanje nastave je obavezno i nastavnik vodi evidenciju pohađanja za svakoga studenta. Student koji je prisutan na svim predavanjima i vježbama skupit će 5 bodova, student koji je izostao jednom 4 boda, student koji je izostao dvaput 3 boda, student koji je izostao 3 puta 2 boda, a student koji je izostao četiri puta 1 bod. Studenti koji su izostali više od četiri puta ne mogu skupiti bodove.

Predavanja i vježbe se izvode u bloku od po 2 sata prema rasporedu.

Osim prisustvovanja klasičnoj nastavi na predavanjima i vježbama studenti su dužni koristiti sustav za učenje Merlin (moodle.srce.hr/2019-2020/).

Aktivnost u nastavi

Tijekom semestra student će od GitHub Educationa (education.github.com) zatražiti Student Developer Pack (education.github.com/pack) i iskoristiti isti za dobivanje virtualnog poslužitelja i internetske domene .me. Student će zatim, korištenjem znanja stečenog na nastavi, na poslužitelju i domeni postaviti vlastito profesionalno ili osobno web sjedište dostupno putem HTTP-a i HTTPS-a.

Umjesto virtualnog poslužitelja može iskoristiti uslugu GitHub Pages (pages.github.com). Umjesto domene .me, može kao građanin Republike Hrvatske odabrati registrirati domenu .from.hr kod CARNET-a (domene.hr/portal/register/free-fromhr) ili može odabrati registrirati domenu .tk, .ml, .ga, .cf ili .gq kod Freenoma (www.freenom.com). Na taj način student će moći skupiti maksimalno 10 bodova.

Praktični rad

Tijekom semestra svaki student će samostalno odraditi zadatak iz područja kolegija, te ga predati u pisanom obliku zajedno s virtualnom mašinom koju je koristio za rješavanje zadatka. Vrednovat će se način i kvaliteta obrade zadatka.

Popis ponuđenih zadataka bit će objavljen unutar prvih pet tjedana izvođenja kolegija. Student je obavezan odabrati zadatak u roku dva tjedna od objave popisa ponuđenih zadataka te ga predati u zadanom roku. Na taj način student će moći skupiti maksimalno 15 bodova.

Pisani ispit

Tijekom semestra pisat će se dvije pisane provjere koje će uključivati pitanja i zadatke. Na svakoj od provjera student će moći ostvariti maksimalno 20 bodova. Pragovi za prolaz i dobivanje ocjenskih bodova ne postoje.

Ocjena iz kolegija

Završni ispit

Kontinuiranim radom tijekom semestra na prethodno opisani način studenti mogu ostvariti najviše 70 ocjenskih bodova, a da bi mogli pristupiti završnom ispitu moraju ostvarili 50% i više bodova (minimalno 35).

Studenti koji su skupili najmanje 35 ocjenskih bodova, mogu pristupiti završnom ispitu.

Na završnom ispitu student usmenim putem odgovara na 6 postavljenih pitanja s unaprijed poznatog popisa. Izbor pitanja koja će biti postavljena studentu vrši se na sljedeći način: prvo nastavnik s popisa izbacuje 6 pitanja koja tada nije moguće izabrati, zatim student od preostalih pitanja bira 2 pitanja na koja će odgovarati i naposlijetku se od neizabranih i neizbačenih pitanja slučajnim odabirom dodjeljuju 4 pitanja.

Završni ispit nosi udio od maksimalno 30 ocjenskih bodova, a smatra se položenim samo ako na njemu student postigne minimalno 50%-ni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješno riješenih zadataka).

Ukoliko je završni ispit prolazan, skupljeni bodovi će se pribrojati prethodnima i prema ukupnom rezultatu formirati će se pripadajuća ocjena. U suprotnom, student ima pravo pristupa završnom ispitu još 2 puta (ukupno do 3 puta).

Konačna ocjena

Donosi se na osnovu zbroja svih bodova prikupljenih tijekom izvođenja nastave prema sljedećoj skali:

 • A -- 90%--100% (ekvivalent: izvrstan 5)
 • B -- 75%--89,9% (ekvivalent: vrlo dobar 4)
 • C -- 60%--74,9% (ekvivalent: dobar 3)
 • D -- 50%--59,9% (ekvivalent: dovoljan 2)
 • F -- 0%--49,9% (ekvivalent: nedovoljan 1)

Ispitni rokovi

Redoviti:

 • 10. veljače 2020.
 • 24. veljače 2020.

Izvanredni:

 • 27. ožujka 2020.
 • 7. rujna 2020.

RASPORED NASTAVE -- zimski (III) semestar ak. god. 2019./2020.

Nastava će se na predmetu odvijati u zimskom semestru prema sljedećem rasporedu:

 • predavanja: ponedjeljak 12:15--13:45, prostorija O-359
 • vježbe: ponedjeljak 14:15--15:45, prostorija O-359
Tj. Datum Vrijeme Prostor Tema Nastava Izvođač
1. 7. listopada 2019. 12:15--15:45 O-359 Osnovni pojmovi upravljanja računalnim i mrežnim sustavima. Izrada i održavanje vlastite dokumentacije korištenjem formata reStructuredText i alata Sphinx. Osnove korištenja operacijskog sustava Linux P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
2. 14. listopada 2019. 12:15--15:45 O-359 Virtualizacija korištenjem KVM-a. Instalacija operacijskih sustava Fedora i Debian GNU/Linux. Upravljanje paketima. Instalacija sigurnosnih zakrpi i drugih nadogradnji operacijskih sustava P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
3. 21. listopada 2019. 12:15--15:45 O-359 Upravljanje korisnicima i grupama. Upravljanje uslugama: pokretanje i zaustavljanje poslužiteljskih procesa i drugih daemona. Pisanje vlastitih usluga. Logging: praćenje događaja operacijskog sustava. Automatizacija zadaća operacijskog sustava P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
4. 28. listopada 2019. 12:15--15:45 O-359 Mandantna kontrola pristupa korištenjem sustava SELinux. Pokretanje operacijskog sustava u legacy BIOS i UEFI okruženjima korištenjem GRUB-a, rad s Trusted Platform Module i korištenje Secure Boota P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
5. 4. studeni 2019. 12:00 online Objavljene ponuđene teme praktičnih radova Z v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
5. 4. studeni 2019. 12:15--15:45 O-359 Particioniranje alatima fdisk i parted. Softverski RAID alatom mdraid. Sinkronizacija sigurnosnih pohrana podataka alatom rsync. Povratak izgubljenih podataka alatima testdisk i photorec P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
6. 11. studeni 2019. 12:15--15:45 O-359 Prevođenje programa u izvršni oblik, API i ABI kompatibilnost. Nabavka i instalacija programa u obliku izvornog koda i binarnom obliku P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
7. 18. studeni 2019. 12:00 online Rok za odabir teme praktičnog rada Z v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
7. 18. studeni 2019. 12:15--15:45 O-359 Upravljački programi hardvera u jezgri i korisničkom prostoru. Prevođenje i instalacija dodatnih modula jezgre P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
8. 25. studeni 2019. 12:15--15:45 O-359 Šifriranje alatom OpenSSL. Sigurna ljuska i udaljeni rad alatom OpenSSH P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
9. 2. prosinca 2019. 12:15--15:45 O-359 1. pisana provjera I v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
10. 9. prosinca 2019. 12:15--15:45 O-359 Konfiguracija web poslužitelja nginx i korištenje interpretera PHP-a pomoću PHP-FPM-a. Konfiguracija sustava za upravljanje bazom podataka MariaDB. Instalacija i konfiguracija web aplikacija DokuWiki i WordPress na poslužitelju nginx. SSL/TLS certifikati alatom Let's Encrypt P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
11. 16. prosinca 2019. 12:15--15:45 O-359 Virtualna privatna mreža alatom OpenVPN. Anonimne mreže Tor i I2P P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
12. 6. siječnja 2020. 12:15--15:45 O-359 Sveta tri kralja P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
13. 13. siječnja 2020. 12:15--15:45 O-359 Interoperabilnost operacijskog sustava Linux s operacijskim sustavom Microsoft Windows alatom Samba. Sustav za upravljanje pisačima CUPS P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
14. 20. siječnja 2020. 12:15--15:45 O-359 2. pisana provjera I v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
15. 27. siječnja 2020. 12:00 online Rok za završetak aktivnosti u nastavi Z v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
15. 27. siječnja 2020. 12:00 online Rok za predaju praktičnih radova Z v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
15. 27. siječnja 2020. 12:15--15:45 O-359 Kabliranje P+V v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

P -- predavanja
V -- vježbe
I -- pisani ili usmeni ispit, kontinuirana provjera znanja
Z -- samostalni zadaci (praktični rad, projekt)