Preskoči na sadržaj

Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: INFORMATIKA

Akademska godina: 2018./2019.
Studij: Preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
Kod kolegija: BIL103
ECTS bodovi: 3
Jezik na kojem se izvodi kolegij: Hrvatski
Nastavno opterećenje kolegija: 30 sati (10P + 20V)
Preduvjeti za upis kolegija: Nema

Nositelj kolegija i kontakt podaci

Titula i ime: doc. dr. sc. Sanja Čandrlić
Adresa: Ulica Radmile Matejčić 2, soba O-515
Telefon: 051/584-706
E-mail: sanjac@inf.uniri.hr
Web stranica: portal.uniri.hr/Portfelj/Index/487

Vrijeme konzultacija

Po dogovoru e-mailom.

Izvođači i nastavna opterećenja (suradnici, asistenti, tehničar/laborant)

Titula i ime: v. pred. dr. sc. Vedran Miletić (10P + 20V)
Adresa: Ulica Radmile Matejčić 2, soba O-520
Telefon: 051/584-717
E-mail: vmiletic@inf.uniri.hr
Web stranica: vedran.miletic.net

Obavezna literatura

 1. Grundler, Darko. Primijenjeno računalstvo (Sveučilišni udžbenik), Graphis, Zagreb, 2000.
 2. Sadržaji pripremljeni za učenje putem sustava za učenje uz vlastite bilješke i materijale s predavanja i vježbi.

Preporučena dodatna literatura (izborna)

 1. Grundler, Gvozdanović, Ikica, Kos, Lipljin, Milijaš, Srnec, Zvonarek: ECDL, Europska računalna diploma, PRO-MIL, Varaždin, 2005.
 2. Originalni priručnici proizvođača i vodiči za operacijske sustave i programske pakete koji se koriste na vježbama.

Opis predmeta (sažetak i ciljevi kolegija)

Kolegij je namijenjen pripremi studenata biotehnologije za obrade podataka iz tog područja. Kao takav, sadržaj kolegija je usmjeren na:

 • utvrđivanje, ujednačavanje i nadograđivanje temeljnih informatičkih znanja koje su studenti stekli tijekom srednjoškolskog obrazovanja bez obzira na vrstu obrazovnog profila s ciljem ujednačavanja informatičkog znanja
 • usvajanje znanja o temeljnim pojmovima suvremene informacijske tehnologije, principima rada računalnog sustava (sklopovske i programske podrške), računalnih mreža i baza podataka, paralelne obrade podataka, te distribuiranih i heterogenih sustava
 • upoznavanje sa naprednim računalnim sustavima koja se koriste u biotehnologiji

Ishodi učenja

Po završetku kolegija studenti će moći:

 1. Razlikovati i objasniti temeljne pojmove informacijske i računalne tehnologije
 2. Definirati i razlikovati elemente računalnog sustava (sklopovlja i programske podrške)
 3. Interpretirati princip i način rada računalnog sustava
 4. Objasniti princip rada te primijeniti operacijske sustave
 5. Objasniti načine povezivanja računala u računalne mreže (internet)
 6. Primijeniti osnovne internet i mrežne servise
 7. Objasniti način rada paralelne obrade podataka
 8. Objasniti način rada distribuiranih i heterogenih računalnih sustava

Detaljni sadržaj kolegija (teme/naslovi predavanja, seminara i vježbi)

Predavanja

P1. Razvoj računala i interneta
P2. Superračunala i znanstveni softver
P3. Intelektualno vlasništvo nad softverom, podacima i znanstvenim radovima
P4. Kemoinformatika i bioinformatika
P5. Posjet muzeju starih računala i informatičke tehnologije PEEK&POKE s osvrtom

Vježbe

V1. Rad sa osnovnim funkcijama i postavljanje operacijskog sustava (Ubuntu, Fedora, Anaconda)
V2. Osnove programiranja za kemoinformatiku i bioinformatiku (Python, NumPy, Matplotlib, pandas)
V3. Simboličko računanje (SymPy). Crtanje molekula (RDKit). Obrada dokumenata koji sadrže kemijske molekularne formule i jednadžbe (LaTeX, Beamer, mhchem)
V4. Baze podataka i postojeća programska podrška u kemoinformatici i bioinformatici (KEGG, ChEMBL, RCSB PDB, UniProt, GPCRdb, Avogadro, Open Babel, PyMOL, UGENE)
V5. Kolokvij

Obveze, način praćenja i vrednovanje studenata

Pohađanje nastave

Pohađanje nastave je obavezno i nastavnici vode evidenciju pohađanja za svakoga studenta. Prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na satu nose do 10 ocjenskih bodova.

Predavanja se izvode u bloku od 2 sata prema rasporedu.

Vježbe se izvode na računalima u bloku od 4 sata prema rasporedu. Na vježbama studenti trebaju utvrditi osnove informatičke pismenosti, te korištenje računarskih sustava koja se koriste u biotehnologiji.

Osim prisustvovanja klasičnoj nastavi na predavanjima i vježbama studenti su dužni koristiti e-sustav za učenje Merlin (moodle.srce.hr/2018-2019/).

Seminarski rad

Seminarski rad podrazumijeva samostalnu izradu PowerPoint prezentacije na odabranu informatičku ili bioinformatičku temu o kojoj će se sadržaji prikupiti pretraživanjem weba. Bodovati će se kvaliteta, sadržaj i aktualnost obrađene teme (do maksimalnih 20 bodova).

Pisana provjera znanja

Pisana provjera znanja uključivati će praktične zadatke s vježbi, student će moći skupiti maksimalnih 40 bodova.

Ispit

Ispit je usmeni, te uključuje prezentaciju seminarskog rada, te teorijska pitanja s predavanja i praktična s vježbi. Ispit nosi udio od maksimalno 30 ocjenskih bodova, a smatra se položenim samo ako na njemu student postigne minimalno 50%-ni uspjeh (ispitni prag je 50% uspješno riješenih zadataka).

Na prethodno opisani način (pohađanje nastave, seminarski rad, pisana provjera znanja i ispit) studenti mogu skupiti 100 ocjenskih bodova.

Ispitni rokovi

1. ispitni rok će se održati 10. 7. 2019. u prostoriji O-366 s početkom u 12:00.
2. ispitni rok će se održati 17. 7. 2019. u prostoriji O-366 s početkom u 10:00.
3. ispitni rok će se održati 4. 9. 2019. u prostoriji O-359 s početkom u 09:00.
4. ispitni rok će se održati 6. 9. 2019. u prostoriji O-359 s početkom u 09:00.

Formiranje ocjene (prema Pravilniku o studijima Sveučilišta u Rijeci)

Studenti tijekom kontinuirane nastave mogu steći maksimalno 70% ocjenskih bodova, a na završnom ispitu 30%. Studenti koji su tijekom kontinuiranog dijela nastave ostvarili:

 • od 0 do 34,9% ocjenskih bodova ne mogu pristupiti završnom ispitu
 • više od 35% ocjenskih bodova mogu pristupiti završnom ispitu.

Prema postignutom ukupnom broju ocjenskih bodova dodjeljuju se sljedeće konačne ocjene:

Postotak usvojenog znanja i vještina ECTS ocjena Brojčana ocjena
90% do 100% A Izvrstan (5)
75% do 89,9% B Vrlo dobar (4)
60% do 74,9% C Dobar (3)
50% do 59,9% D Dovoljan (2)
0% do 49,9% F Nedovoljan (1)

Raspored nastave

Datum Grupa Vrijeme Mjesto Oblik nastave Izvođač
1. 7. 2019. svi 10:00--11:30 O-S32 P1 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
1. 7. 2019. svi 11:45--13:15 O-S32 P2 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
2. 7. 2019. svi 10:00--11:30 O-S32 P3 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
2. 7. 2019. svi 11:45--13:15 O-S32 P4 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
3. 7. 2019. svi 10:00--11:30 Muzej PEEK&POKE P5 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
4. 7. 2019. svi 8:30--12:00 O-366 V1 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
5. 7. 2019. svi 8:30--12:00 O-366 V2 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
8. 7. 2019. svi 10:00--13:30 O-366 V3 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
9. 7. 2019. svi 10:00--13:30 O-366 V4 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić
10. 7. 2019. svi 8:00--11:30 O-366 V5 v. pred. dr. sc. Vedran Miletić

Dodatne informacije

Izvođač nastave zadržava pravo izmjene rasporeda.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe

Kroz ustrojeni sustav osiguranja kvalitete Odjela za biotehnologiju.

Akademska čestitost

Studenti su dužni poštovati načela akademske čestitosti te se upućuju na dokumente Sveučilišta u Rijeci: Etički kodeks Sveučilišta u Rijeci te Etički kodeks za studente.